Tranbjerg Byvagt

tranbjerg_byvagt-01

Under krigen blev der i slutningen af 1944 oprettet et privat vagtværn i Tranbjerg ‘Tranbjerg Byvagt’  – under ledelse af Gerhard Jensen.

 Vagtværnet skulle under mørklægningen »erstatte« politiet, og vagtholdene var på to-holds-skift: Fra kl. 20 til 02 og derefter fra 02 til 08.

Der var fire mand på hvert hold og vagtstuen blev i kælderen til »Home«, Hovedgaden 27.  De fire mand fordelte sig med to i »kvarteret« og to på gaden i by og omegn!

Lokalhistorisk Samling har modtaget materiale fra byvagtens arbejde – materialet opbevares nu på arkivet.  Materialet består af  2 bøger fra byvagtens patruljering, noget korrespondence samt en liste med medlemmer af byvagten.

Her på hjemmesiderne vil nu kunne ses en del af dette materiale.

SCROLL ned gennem materialet – LISTE over medlemmer af Byvagten og Cirkulære om oprettelse af lokale vagtværn nederst på siden.

Kunne det tænkes at der endnu lever medlemmer af Byvagten er Tranbjerg Lokalhistoriske Samling interesseret i at høre om dette.

tranbjerg_byvagt-02

Første side i  Byvagtens første patruljebog.

Denne Bog taget i brug den 11/11 – 44 for Tranbjerg Byvagt.
Vagtlederen maa for hver Patruljetur Indføre hvad der er hændt paa Turen er intet sket skriver han for Eks.   kl. 12 – Patrulje til Lundshøj Intet at bemærke.
Der maa absolut ikke indføres nogen slags Pjat da Bogen skal kontrolleres af Sogneraadet.
Bag i Bogen Indføres Anmeldelse fra Beboerne om Indbrud eller andet som senere kan have Interesse for Politiet.
Tranbjerg den 11.11 – 44  L. Chr. Jensen.

tranbjerg_byvagt-03

 Forside af Byvagtens  anden patrulje bog.

tranbjerg_byvagt-04

Side fra patruljeringen den 3-4 marts 1945. 

Byvagten d. 4.3  45 
kl. 9.  Udleveret Sedler  i Sleth og Tranbjerg – intet at bemærke.
Kl. 11 Patrulje til Lundshøj – intet at bemærke
Kl. 1 blev der ringet fra Gdr. Mikkelsen Tingskoven at der var nogle mistænkelige Personner ved Kroen .  Vagten rykkede ud og anholdte to Personer på Landevejen.  Da de ikke var i Besiddelse af Papirer sendte vagten Dem til Aarhus.
Kl. 4 ringede Aarhus Byvagt at det var to undvegne Fanger fra Sønder Omme De medbragte to Cykler  som opbevares af vagten. 
Kristian Madsen Peder H. Olesen
tranbjerg_byvagt-05

tranbjerg_byvagt-06

 Patruljering den 4. december 1944.

Byvagten den 4/12 – 44
Kl. 20.   Sedler udbragt i Slet og Tranbjerg, samt Patrulje til Lundshøj.
Det bemærkes, at Vognmand Oskar Jensen, Sleth, havde en Hestevogn staaende i Vejkrydset ved Thorvaldsen, Byvagten gav Ordre til at Vognen skulde fjernes.
Ordren blev ikke efterfulgt, men en Lygte blev ophængt under Vognen.
Kl. 22   Patrulje til Jegstrup og Børup   – intet at bemærke.
Kl.  24   Patrulje til Gundestrup – intet at bemærke
Arne Rasmussen
(Arne Rasmussen var forpagter på Teglværksgården i Børup)
Kl. 2.   Østerby Landevejen hjem  – ikke bemærket noget
Kl. 4   Slet Tranbjerg   – ikke bemærket noget
L. S. Christensen  (L.S.Christensen var Autohandler i Tranbjerg)

tranbjerg_byvagt-07

tranbjerg_byvagt-08

 

Byvagten den 112 – 45

Ved Ankomsten Kl. 9 henlaa en ung Mand paa Vagtstuen.
Det var den 14aarige Svend XXXX fra Stenege, der var fundet døddrukken i Chr. Nielsens Lade i Tranbjerg.    L. Jensen havde selv taget Affære og undladt at tilkalde Byvagten .
Den unge mand havde været til Bal paa Tranbjerg Kro, hvor der var serveret Spiritus for ham skønt han kun var 14 Aar.
Ved 10 tiden var Svend XXXX kommet saa meget til sig selv, at han kunde følge med Kammeraterne hjem.    Han oplyste, at han havde cirka 70 Kr med sig til Tranbjerg, men nu havde han kun 56 Øre.
L. Jensen oplyste endvidere, at han fandt en anden ung Mand i hjælpeløs Stilling, der raabte om Hjælp.  Den unge Mand var beruset og L. Jensen maatte føre ham til Vagtlokalet.
Paa Vejen derhen nægtede han at følge med til Lokalet og L. Jensen maatte da gribe til Knippelen.
Da den unge Mand vedblev at være opsætsig maatte  L. Jensen lade ham løbe.
Da Forholdene på Tranbjerg Kro ikke var saa gode som Byvagten kunne ønske vedtoges det at indsende en Klage til Sogneraadet med anmodning om at tage sig af Sagen 
tranbjerg_byvagt-09

 Medllemmer af Tranbjerg Byvagttranbjerg_byvagt-10

Cirkulære om ‘Kommunale Vagtværn’

tranbjerg_byvagt-11

 

tranbjerg_byvagt-12