Dag-Journal 1831

Jens Andersens første år som sognefoged  – transskriberet af Helmer Kemp Andersen 2016

1831

Side 2 – første side

Januari 29.         Ifølge Brev fra Cancelieraad Lanng af 22 dennes, mødte paa Hads & Ning Herreds Tingsted i Aarhuus, og aflagde Eed som Sognefoged og Stævningsmand for Trandberg Sogn, og modtog Bestalling.

Februari 3die        Eftersaae Landevejen i Anledning af Sneefogh, og befandt at den var forsvarlig passabel paa et Sted nær, som blev afhjulpen med en Arbejder under mit Tilsyn.

Februari  5te        23 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som faldt den 4de, og om Natten fygede i   Dynger fra 1 til 3 Qvarteers Tykkelse og arbejdede fra Morgen Kl. 8 til Aften.

Februari 6te        32 Arbejdere paa Landevejen i ovennævnte Anledning fra Morgen Kl.7½ og til Aften, og Sognets Vejpart med Sneekastning er nu forsvarlig fremkommelig.

Februari 8de        Formedelst Sneefogh den 7de dennes kastede 15ten Arbejdere Snee paa Landevejen, fra Morgen Kl. 8 til Aften. Fra ½ til 1 Alens Dybde.

Februari 9de        37 Arbejdere paa Landevejen i ovenmeldte Anledning, fra Morgen Kl. 7½ til 3 om Eftermiddagen, og Vejen er nu forsvarlig passabel.

Bekjendtg: En Resolution fra Skoledirectionen, for Hans Broholdt, see Pag:81 1832.

Februari 11te       Ifølge Rettens Udmeldelse, og Ordre fra Major og Branddirecteur Beck i Aarhuus        foretages en Overtaxations-Forretning over Soelberg Kroe til Indtagning i Brandforsikringen i Foreening med Niels Larsen og Peder Hveisel af Wibye, og Hans Pedersen Baatrup.

Februari 13de      En Placat bekjendtgjordt paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmusen i Aarhuus, om Skovauction.

Februari 17de      Taxations-Forretning over Poul Thomasens Enkes og Jens Pedersens Gaarde i Østerbye, og Omtaxation over min egen Gaard til indtagning i Brandforsikringen, af Major og Branddirecteur Beck.

Februari 21de      Circulaire Efterlysning; Søren Pedersen Wilsted i Aalborg Amt: Signalement: 19 Aar Gl: middel af Højde, noget bredskuldret, har mørk Haar, blaae Øjne, og frisk Ansigtsfarve, taler Dansk og Tydsk, hans venstre Skuldre er lavere end den højre. Med Krudt er han indbrændt paa          ene Haandled S:P:S: paa Armen et Skib og et Anker, og paa Brystet et Kors. Han var iklædt hvide Uldstrømper, mørkeblaae Klædes kort Trøje med runde hvide Metalknapper, mørkeblaae Vadmels Beenklæder, sort nye Uldhat og Træskoer.

Side 3

Februari 24.        Taxations-Forretning over Knud Sørensens Ove Mikkelsens og Ove Mortensens Gaarde i Jegstrup, til indtagning i Brandforsikringen af Major og Branddirecteur Beck i Aarhuus.

Februari 26.        18 Arbejdere paa Landevejen for at kaste Snee som var falden d: 25de og om Natten samlet sig i smaae Ræwler, fra 1 til 3 Qvarteers Dybde.

Marti 1ste            Circulaire fra Cancelieraad Lanng, og Ordre at give Indberetning, saafremt der er kastet Snee efter følgende Schema, saaledes:

Indberetning

Sognet.        Vejstykket.      Sneet og blæest.      Opkastet og Naar       Hvorledes.                

Marti 2den           17 Arbejdere kastet Snee paa Landevejen som var falden Dagen iforvejen og sammenblæst om Natten i smaae Dynger, nu fremkommelig  –  givet Indberetning.

Marti 4de            33 Arbejdere paa Landevejen for at kaste Snee, som var falden den 2den og 3die, fra ½ til 1 Alens Dybde, samt kastet Vandrender fra Vejsporrene og til Grøfterne, saa Vejen er forsvarlig passabel. Givet Indberetning.

Marti 7de            Befaret Landevejen og ordret 2 Arbejdere til at aflede Vandet og rydde op efter Sneekasterne formedelst Tøevejer.

Marti 11te           Snee hele Dagen, men formedelst Blæst kunde ikke kastes.

Marti12te            Ligesaa; 3 Arbejdere paa Landevejen for at afhjælpe de værste Mangler.

Marti 13de           Ligesaa; ualmindelig Snee og Blæst om Formiddagen; om Eftermiddagen befaret Landevejen og befandt en stor Mængde Snee var sammenblæst i Dynger, og i denne Anledning beordret heele Sognets Beboere til Sneekastning den følgende Dag.

Marti 13             En Placat Bekjendtgjort paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng, om Auction efter Aftægtsmand Søren Mikkelsen i Holme.

Marti 14.            37 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som var nedfaldet og sammenblæst den 11te, 12te og 13de, fra 3 Qvarteer til 1½ Alens Dybde.

Marti 15de           14 Arbejdere paa Landevejen i ovenbeskrevne Øjemed; og Sognets Vejstykke er nu forsvarlig passabel. Herpaa givet Indberetning.

Side 4

Marti 16de           Ifølge Ordre fra 1ste Esquadron af hans Kongl: Højhed Prinds Frd Ferdinants Regiment lette Dragoner, leverede Høefouragen til Moesgaard.

Marti 16             4 Arbejdere paa Landevejen formedelst Sneefogh, for at afhjælpe de værste Mangler.

Marti 18de           16 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som var sammenfyget Dagen i forvejen; og samme Dag til Aarhuus med Fourage, Haure og Halm, ifølge Ordre af 9de dennes fra Scheffen for 1ste Esquadron.

Marti 19de           32 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee som ikke kunde fuldendes i Gaar. Sognets Vejpart er nu forsvarlig opkastet, og kastet Vandrender hist og her hvor behøvedes til Grøfterne, og opkastet ved Broerne.  – givet Indberetning.

Marti 20.            Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad om Auction paa Røjgaard den 28de dennes.

Marti 23.            2 Arbejdere paa Landevejen at aflede Vandet og eftersee Steenkisterne og oprense ved samme hvor behøvedes.

Marti 23             Circulaire fra Cancelieraad Lanng, at bekjendtgjøre for Beboerne i Sognet, at ved Anmeldelse af Aftægtsfolks Dødsfalde, maae medbringes deres Opholds-Contragt, samt Afkald fra de Afdødes Arvinger hvor saadant haves.

Marti 28.            Ifølge Ordre af 26 dennes fra Vejopsynsfører Rønenberg 6 Vogne kjørt Gruus paa den nye Chaussee ved Skanderborg Ladegaarde, og 5 Mand til at møde i Gruusgraven paa Gram Mark.

April 4de             Bekjendtgjordt en Placat fra Birkedommer Rasmusen om Auction hos Skovrider Astrups Enke.

April 11.            Ifølge Circulaire fra Canceliraad Lanng af 7de dennes er Sognets Vejstykker paa Horsens Landevejen Grøftet og Planeret, og Gruus paakjørt hvor det behøvedes.

April 12.            Grøftet og Planeret Sognets Vejstykker paa Skanderborg Landevej, og ligesaa paakjørt Gruus hvor det var fornødent.

April 17.            Bekjendtgjordt en Placat fra Canceliraad Lanng om Auction over Clemen Jensens Gaard i Wibye.

April 17             Ligeledes bekjendtgjordt paa Kirkestævne følgende af Amtet beskikket til Brandfogeder af 5te dennes

Nemlig:

Gaardmand Jens Mikkelsen af Østerbye til Brandfoged for bemeldte Østerbye og Jegstrup Byer i Trandberg Sogn.

Side 5

Gaardmand Rasmus Jensen i Børrup til Brandfoged for bemeldte Børrup og Sleth Byer i samme Sogn, og Gaardmand Christen Nielsen i Gunnestrup til Brandfoged for bemeldte Gunnestrup og Bjødstrup Byer i samme Sogn.

April 18.            Circulaire fra Amtsforvalteren, at Selvejernes Skattebøgger skal indleveres i Amtstuen den 21de og 23de dennes, og at Skatterne skal betales den 19de Maji, betalingsdagene for Restantsedragerne som ikke betale den bestemte Dag, skal betale hver Torsdag og Fredag. Hartkorns adskillelse skeer sidste Fredag og Løverdag i hver Qvartal.

April 18             Circulaire fra Canceliraad Lanng, at anholde Løsgjængere, saavelsom enhver Rejsende der ikke er forsynet med behørig Pas; samt yttrer det Ønske, at ethvert Sogn for sig ”især Dem som grændser til Landevejene” vilde anskaffe sig duelige Stodderkonger, som burde tildeles en passende Løn.

April 20.            Circulaire fra Canceliraad Lanng saa lydende: Det Kongl: Rentekammer har under 26 f:M: tilskrevet Amtet saaledes:

”For den ordinaire Fourage som af Aarhuus Amt er udskreven og leveret for Aaret fra 26 Oct: 1830 til 26 Oct: 1831, kan vedkommende Landmænd ifølge Forord: af 28 Juli  1784, og paa Grund af de derom indhentede Efterretninger tilstaaes dem 1ma 81 S ?? Tdr Haure, 3ma 80 S ?? pr Læs Høe a 32 ? og 2ma ?? pr Læs Halm a 24 ?. Og da den deraf formodentlig allerede efterbemeldte Forordnings tilhold med Liqvidation i Skatterne er godtgjordt, den med Forord: § 3 bestemte Betaling, som af den Kongl: Kasse affordres, nemlig: 8 S Sølv, eller: 86½ ?? pr Tdr Haure, 1ma 64 S. Sølv, eller 1ma 69 S ?? pr Læs Høe og 64 S Sølv eller: 66 S ?? pr Læs Halm, saa kunne dem endnu tilkomme 90½ S ?? pr Tdr Haure, 2ma 11 S ?? pr Læs Høe og 1ma 30 S ?? pr Læs Halm. Kammeret har derfor idag beordret Landvæsenscommissair og Amtsforvalter Bierg for den Fourage som efter de bedte Requisitioner af bemeldte Amt er leveret imod Qvittering at godtgjøre vedkommende

Side 6

med Liqvidationn i Skatterne bemeldte tilstaaede extraordinaire Betaling.”

Maij 8de              Bekjendtgiordt en Placat paa Kirkestævne fra Forvalter Wittusen om Auction i Moesgaard Skov.

Maij 17.             Ifølge mig af Cancelieraad Lanng paalagte, Indberettet Wejens Tilstand fra Trandberg Kirke og til Skiellet mellem Østerbye og Obstrup Byes Marker, saaledes: Den er i en temmelig og Maadelig Tilstand, og kan paa flere Steder næppe med en belæsset Vogn passeres, men da det er næsten umuligt for Østerbyes Beboere at sætte den istand på hvis Marker den gaar igjennem, da det en liden Bye og en lang Vejstrækning, og denne Bye tillige har en Møllevej som ogsaa er i slet Tilstand og som formodentlig vil blive denne Bye paalagt alene at istandsætte; saa formoder jeg at førstnævnte Vej vil blive at istandsætte og vedligeholde af samtlige Sognets Beboere efter Hartkorn, da den afbenyttes af de fleste Sognebeboere naar de skal hente Jordemoderen i Barsels eller andre Tilfælde; ligesom ogsaa endeel af Den afbenyttes af nogle deels, som Kirke og deels som Møllevej.

Maij 23.             Circulaire af 20de d: fra Cancelieraad Lanng at tilsige samtlige Vejpligtige i Sognet til at fuldende Istandsættelsen af deres Vejstykker paa Landevejene i vedkommende Uge, og hvorom største Lodsejer maae underrettes der tilligemed Sognefogden bør paasee Arbejdets Fremme, ifølge Forordningen af 13de Decb: 1793; og tillige indskjærpes følgende:

 1. At Grøfterne som nu ventes at være tilbørligen oprensede, maae være afpudsede, sporret efter Linnie, og intet enten frataget Vejen eller indkastet fra Grøfterne i samme, alt under Mulct.
 2. At aldeles ingen Overkjørelser fra Vejen ud paa Marken maae være, uden over anlagt Broe  –  Mulcten er 5ma.
 3. Vejene maae være planerede, Hjulsporrene udjævnede og stærkere Gruusede end forhen saaledes at de ere forhøjede i Midten.
 4. Vandgrøfterne under Steenkisterne maae være oprensede, saavelsom ogsaa Afløbsgrøfterne udpaa Jorderne, hvilket Arbejde besørges af Indersterne.

  Side 7

Disse Forskrifter have Sognefogderne at paasee nøjagtigen efterkommes under strængeste Ansvar, til den Ende maae de anmelde om nogen skulde vove at udeblive uden lovligt Forfald, da jeg ellers holder mig til Sognefogderne for de Mangler som maatte befindes, og som altsaa maae erlægge Mulcterne imod Regres til de paagjældende.

Maij: 29.            Circulaire fra Cancelieraad Lanng af 20de d: saalydende: ”Huusbeboere paa Hovedgaardstaxt i Danmark, maae efter Bestemmelserne i Placat af 19de Novembr: 1802, og hvad der er antaget i en Cancelie Resolution af 27 Dec: 1823 være pligtige tillige med andre Huusbeboere at gjøre den i Forord: 13 Dec: 1793, § 32, omhandlede Aarlige Gangdag til Vejarbejdet. I henseende til hvorvidt Annex og Parselgods som er afhændet, er fritaget eller ej, maae det fornemmeligen beroe paa de Conditioner hvorefter afhændelsen fra Vedkommende Gejstlige Embeder har fundet Sted, om saadant Gods har beholdt eller tabt den Rettighed der før Afhændelsen tilkom samme til Fritagelse for at forvalte Arbejde inatura ved Hoved-Landevejens nye Anlæg. Forsaavidt Enker angaaer, er det i en Cancelie-Resolution af 25 Oct: 1825, antaget, at Enker som eje Huuse, maae betragtes som Huusmænd i den omspurgte Henseende, og hvad Huusmænd og Inderster betræffer, da kan disse ikkun paalægges at forvalte den i Forord: 13 Dec: 1793, omhandlede Aarlige Gangdag forsaavidt de ere Arbejdsføre.

Maij: 30.            Sognets samtlige Vejplige; kjørt Gruus paa deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej, samt Grøftet og planeret.

Junii: 1ste            Sognets samtlige Vejpligtige ligesaa Gruuset deres Vejstykker paa Horsens Vejen, grøftet og planeret.

Junii: 4de             Sognets Vejpligtige, neml: Sleth, Biødstrup og Gunnestrup Byer, gruuset deres Vejstykker i Aarhuusgyden.

Junii: 12.            Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng, om Auction over Mikkel Jørgensens Gaard i Soelberg.

Junii: 12             Ligesaa en Ditto, om Auction over Niels Rasmusens Gaard i Kattrup.

Side 8.

Junii: 15de           Circulaire af 3die d: fra Contoiret; Efterlysning:

 1. Randers Amts 28 -25g Jacob Peter, 24 Aar, 63 tommer høj. Signalement: Bruune Øjne og Haar, stærk af Legemsbygning, og iklædt Blaae Wadmels Frakke og Beenklæder, stribet Vest, Hat og Træskor.
 2. Jens Andersen Leerdrup, lødsladt Slave, bortgaaet fra Gylling Sogn, er 30 Aar gaml: liden af Vext, skarp Ansigt, bruun Haar, og Øjne, smække Skuldre skjæve Been, og er svag af Stemme efter Brystskade, han er iklædt blakket Vadmelskiole, Do lange Buxer, rund Slavehue, rødstribet Vest og Træskor.

Junii: 15                       Cancelie-Circulaire af 11te Juni, angaaende Forholdsregler til at forhindre Choleraes Indsnigelse i Landet, ved: ikke at tilstæde Omløbere saasom: Taskenspillere, Forevisere af Kunster, Dyr og Rariteter, saa og Forsigtighed med at tilstæde Haandværkssvende og andre Personer af den arbejdende Classe, Adgang til Riget.

Junii: 15             Curculaire af 10de dennes. –   Efterlysning:

 1. En til Sahl Sogns Fattigvæsen henhørende Dreng, Johannes Andersen, der havde Tjeneste paa Friisholdt er bortrømt efter formodentlig at have gjort sig skyldig i et Tyverie af endeel Klædningsstykker. Signalement: Omtrent 12 Aar Gl: liden af Vext, Lys af  Haar Øjne og Ansigtsfarve, klejen af Lemmer, seer stivt i Øinene af den som tiltaler ham. Iklædt blaae Vadmelstrøje med hvide Metalknapper, blaae lange Vadmels Buxer, grønstribet vest, rund Uldhat, rødt Halstørklæde med hvide Prikker, hvide Halvstrømper og Støvler.
 2. En Person ved Navn Mads Sørensen Knude der nyder Understøttelse af Hveisel Sogns Fasttigcommission. Hans Signalement er: omtrent 49 Aar Gl: høj af Vext, har skarpe Ansigtstræk og er mager i Ansigtet, lysegraae Haar, taler noget Holsteensk, og angiver formodentlig at være belagt med Slagtilfælde. Ved Undvigelsen var han iklædt lyseblaae Trøje og Beenklæder, en Hat paa Hovedet, hviide Strømper og Træskor. Han havde en Rygpose, ventelig til at samle Pialter i, og har før vildledet Folk ved at udgive sig for en saakaldet klog Mand.

  Side 9

Junii 22.                       Circulaire af 19de dennes, Mødte ved Skanderborg Ladegaarde for at modtage Sognets Vejpart Kl: 9 Formid:

Junii 23.             4re Arbejdere ved de nye Hoved Landeveje at opbryde en Steenbroe

Junii 28              Circulaire af 17de Junii: Efterlysning:

 1. Randers Amts 44. Hans Hansen Østerballe, undveget af sin Tjeneste i Wægerslev Sogn ved Grennaae, og har begivet sig bort formodentlig i Selskab med et Omløbende Fruentimmer. Signalement: Omtrent 24 Aar Gl: 60 tommer Høi, har mørke Haar, blaae Øjne, skarpe Ansigtstræk, er undersætsig og bredskuldret, samt stærk fregnet i Ansigtet og paa Hænderne. Han var iført blaae Vadmels Trøje, rødstribet West, blaae lange Buxer, hvide Uldstrømper, rødt uldent Tørklæde om Halsen,Træskor og sort Filthat.
 2. Fruentimmeret Maren Gregersdatter, som i forrige Aar dømt for Løsgjengeri og Betlerie, men formedelst Svangerskab, ustraffet hjemsendt til Laurberg Sogn i Randers Amt og som før hendes Nedkomst forlod Hjemstedet uden at hendes Opholdsted senere er opdaget. Hendes Alder er 23 Aar.

Junii 28              Circulaire af 27de d: angaaende Vejsyn paa Skanderborg Landevejen saalydende:        fra Cancelieraad Lanng.

Sognefogderne tilkjendegives at jeg næstkommende Mandag den 4de Julii agter at holde Vejsyn over Skanderborg Landevej, og at begynde samme Morgen Kl: 7 for Vibye Sogns Vedkommende uden for Frederiks Port. Ligesom jeg vil vente at finde, at Grøfterne efter Ordre fra Foraaret været forsvarligen opkastede og lignede efter Snor, saaledes vil det og nøie paasees ved Synet:

 1. At intet Leer er indkastet i Vejen.
 2. At ingen Overkiørsel fra Vejen ud paa Jorderne er, uden over anlagt Broe.
 3. At Vejene maae være Planerede, Hjulsporrene udjævnede, og tilstrækkelig Gruusede saaledes at de ere forhøjede i Midten, men at Gruus derhos ogsaa er paaført begge Sider af Vejen.
 4. Endelig maae Vandgangen under Steenkisterne være oprensede og tilbørlige dybe og bredde, Afløbgrøvter derfra anbragt ud paa Jorderne af dobbelt Bredde og Dybde imod forhen.
 5. Side 10

Dette Arbejde besørges af Indersterne som efter Anordningerne skal gjøre hver en Arbejdsdags Aarlig og alt under Sognefogdens nøjagtigste Opsyn og Personlig Nærværelse bestandig; især maae og paasees at Gruusningen er fuldført til næstkommende Løverdag for at kjøres fast, thi ellers maae til Efteraaret atter Gruuses; Befindes Mangler ville alvorlige Mulcter finde Sted.

Junii 29.                       Brev fra Forvalter Wittusen, ifølge Rettens Udmeldelse at foretage en Syns- og Brystfældsforretning over afdøde Søren Rasmusens Gaard i Jegstrup, i Forening med Rasmus Hansen, hvilke skedte den 1ste Julii, i Overværelse af Godsforvalteren paa Moesgaard.

Julii 2.               Afhjæmlet og beediget over meldte Forretning inden Hads & Ningheds Tingsted i Aarhuus.

Julii 4de              Vejsyn over Skanderborg Landevej, og synet gyldig paa en Faun nær lige tæt ved Birringbroe som blev istandsat den 6te dennes.

Julii 10de            Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmusen, angaaende Licitation over 5 sty Steenkister paa Vejene i Wilhelmsborgs Birk.

Julii 10               Oplæst paa Kirkestævne en Restanceliste for Restancedragerne af Kongl: Skatter.

Julii 10               Sognets Børn vactioneret i Trandberg Skole af Districts-Chirurgh Weis i Aarhuus.

Julii 13.              Vejsyn over Horsens Landevej; og blev synet Gyldig.

Julii 16.              Brev fra Major og Branddirecteur Beck at møde ham i Sleth den 19de dennes for at begynde Brandvisitation i Trandberg Sogn, og beordre Brandfogderne at være tilstæde, enhver i sit District; samt bekjendtgjøre ved Kirkestævne Søndagen d: 17de: at om nogen ønsker at faae deres Gaarde Taxeret til Indtagning i Brandforsikring, da er betalingen til Branddirecteuren 3 ? , og til Taxationsmændene hver 2 ?, naar Taxationen beløber sig til 1200 ?, og fra 1200 ? til 5000 ? erlægges til Branddirecteuren ??? og til Taxationsmændene hver 3 ?, samt, for et Brandbrev 12 ?.

Julii 18.              Ordre fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard med ilagt Indkaldelse at forkyndes for Rasmus Hansen og Jens Pedersen Østerbye, Søren Rasmusen Bjødstrup, Rasmus Hansen, Mikkel Sørensen og Poul Jespersen i Sleth, og Anders Laursen Jegstrup, at møde for en Forligelsescommission den 23de dennes i Aarh: Raadhuus: for restan??

Side 11

Julii 19de:           Brandvisitation i Sleth, Borrup, Jegstrup og Østerbye, samt Taxationsforretning over Søren Jensens Peder Rasmusens Jens Pedersens og  Mikkel Sørensens Gaarde i Sleth, til Indtagning i Brandforsikringen.

Julii 20.              Brandvisitation i Gunnestrup og Bjødstrup Byer.

Julii 23.              Ordre fra Cancelieraad Lanng saalydende:

Sognefoged Jens Andersen i Østerbye ville uopholdelig foranstalte Vejen fra Trandbjerg Kirke over Østerbye Mark og igjennem Østerbye til Obstrup Mark, sat i passabel og forsvarlig Stand, og da denne Vej efter derom givet Indberetning, benyttes af samtlige Beboere i Trandberg Sogn ved forskjellige Lejligheder, saa bliver den at istandsætte og vedligeholde af alle Vejpligtige Beboere efter Opmaaling og Inddeling, hvilken Sognefogden foretager. Ligeledes maae den over Østerbye Mark gaaende Møllevej uden Henstand sættes i forsvarlig Stand.

Julii 24.              Circulaire af 25de Junii fra Cancelieraad Lanng, samt en medfølgende Anviisning til Forebyggelse af Smitte ved indtræffende Cholera Epedemie, hvorfor tilligge Indskjærpes:

Det skal være Sognefogdens Pligt saalænge det med bemeldte Sygdoms Udbredelse her i Landet trufne Foranstaltninger ikke ere hævede, nøje at føre Tilsyn med at Landalmuen holder sine Huuse indvendig reene, og jævnligen udlufter dem, samt at der uden for disse intet stillestaaende og stinkende Vand, eller i det heele saadanne ureenligheder findes der opfylder Luften med skadelige Dunster.

Saasnart Sygdoms Tilfælde, der have de i det medfølgende Skrift angivne Kjendetegn skulle yttre sig, haver Sognefogden efter at han derom er kommen til Kundskab, saavel øjeblikkeligen at anmelde det for Herredsfogden, eller Districtslægen for at Hjælp strax kan erholdes, samt at føje Anstalt til at Huuset hvor Sygdommen

Side 12

er udbrudt saaledes spærres med Vagt, at dermed ingen Samqvem kan haves, eller Beboerne forlade det.

Julii 25.              Instrux af 11te Julii fra Cancelieraad Lanng, og samme Dag Udmeldt til Medlem i Sundhedscommissionen tilligemed Gaardmand Jens Mikkelsen af Østerbye og Gaardmand Ove Mortensen af Jegstrup.   –   saalydende:

Instrux

For de Mænd som ved Undersøgelse i Gaarde og Huuse paa Landet, skulde paasee at Reenlighed iagttages.

 1. Mændene have ved foreviisning af denne Instrux at besørge at nødvændige Udluftning skeer ved at Vinduerne i Gaarde og Huuse aabnes i deres Nærværelse.
 2. Hvor stinkende Luft finder Sted, have de ligeledes strax at foranstalte at der bliver røget med Enebær som de til den Ende altiid bør medbringe til Visitationen.
 3. Befindes Ureenlighed, stillestaaende og stinkende Vand, Morads eller sligt i eller ved Huuse og Gaarde, have Mændene strax at tilholde de Vedkommende at lade den fornødne Reenselse paabegynde, imedens de endnu er tilstæde, hvorfor de have om mueligt samme Dag, eller i det seeneste den paafølgende at paasee at paalægget er efterkommet og forsaavidt dette enten aldeles ikke, eller og ej tilstrækkeligen maatte være udført da at besørge dette uopholdelig ved lejede Folk paa de forsømmeliges Bekostning, hvorover Regning mig tilstilles, for at denne kan besørges betalt og den forsømmelige derfor straffet.
 4. Skulde nogen imod Formodning under Synsmændenes Nærværelse tillade sig at upassende Udladelser mod Dem, da have de først med Sindighed at advare de paagjældende, om at viise Agtelse mod dem som ere sendte i offentlig Anliggende, men skulle dette være uden Nytte, eller og

  Side 13 

 5. nogen skulle understaae sig aabenbar at fornærme Mændene, da have de øjeblikkelig at sørge for at Beviis for Fornærmelser kan træffes og dernæst strax at anmelde mig det passerede til Vedkommendes tilbørlige Afstraffelse.
 6. Fornævnte Visitation have Mændene at afholde efter Omgang i Lægderne een gang om Ugen efter Tilsigelse af Sognefogden hver gang. Skulde der efter Visitationen da være noget at erindre have de strax at anmelde dette for Sognepræsten.

Julii 27.                      Brev fra Vejbetjente Johansen af 25de d: at tilsige de Vejpligtige i Sognet at grøfte deres Vejstykker i Aarhuusgyden den 28de d. M: under Sognefogdens Tilsyn.       møde Kl: 8. Form:

Julii 28.            Sognets Vejpligtige grøftet deres Vejstykker i Aarhuusgyden, og samme Dag Brev fra Vejbetjenten at tilsige 2de Jordløse Huusmænd at møde ved Stillingdamsbroe den 2den August morgen Kl: 7. for at grave Vejgrøft.

Julii 30.            Brev fra Cancelieraad Lanng af 29de, at foranstalte en Steenkiste lagt ved en Overkjørsel til Mikkel Nielsens og Rasmus Hansens Jordlod i Sleth, samt en Do: ind til Byen, og være færdig inden 15de September. I:A:

August 14.        Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng om uction i Hvilsted.

August 14         Bekjendtgjordt om Do: paa Do: fra Do: om Auction i Baatrup.

September 20:  Circulaire fra Cancelieraad Lanng af 19de dennes om at forrette Vagthold, saalydende:

I Henhold til Hr: Stiftamtmand Rosenørns Circulaire af 13de dennes, anmodes deres Velbyrdighed hermed tjenstligst om at tilkjendegive efternævnte Sogners Beboere at de have fra 1ste i næste Maaned at deeltage i Strandvagter til at forebygge Cholera-Sygens Indtrængelse i Landet fra Søesiden i følgende Forhold, og paa følgende Steder, nemlig:

Side 14

 1. Moesgaard District i hvilket Vagten betyder at KystogSynsføreren er Forvalter Wittusen paa Moesgaard til hvem de Vagtgjørende altsaa have at melde sig.
 2. Holme Sogn afgiver 33 Mand i hver Omgang
 3. Koldt Sogn               64
 4. Ormslev Sogn          31
 5. Maarsleth Sogn        76
 6. Beder District hvor Skovfoged Søren Andersen i Hophaven er KystogSynsfører og til Vagtpligtige altsaa melde sig.
 7. Trandberg Sogn afgiver 39 Mand hver Gang
 8. Thiset Sogn                    61
 9. Beder Sogn                    32
 10. Malling District, i hvilket Jacob Sørensen i Bregenballe er KystogSynsfører, og til hvem de Vagtpligtige melde sig.
 11. Astrup Sogn afgiver 40 Mand i hver Omgang
 12. Tulstrup Sogn           18
 13. Hvilsted Sogn           20
 14. Malling Sogn            90

Og beder i Overensstemmelse hermed beordret at Koldt, Trandberg, og Astrup Sogne hvert for sig sender 4re Mand til afløsning paa Vedkommende respective Vagt den 1ste October førstkommende Kl: 12 Middag, og saa fremdeles Daglig indtil det for dem hvert især anførte Antal Mand ere afgivne, hvorpaa Omgangen gaar over til næste Sogn o:s:f: indtil det ethvert District tildeelte Vagtantal ere præsterede, hvorhos det ansees billigt at Sognene Maarsleth Beder og Malling, som i forløben Sommer ene have bestridt bemeldte Vagthold, komme sidst i Omgangen, men naar disse ogsaa have afgivet deres Tal, begynder en ny Omgang i samme Orden som forrige.

Wilhelmsborg Birkecontoir den 16de September 1831.

Rasmusen

Dette meddeles herved Sognefogderne paa efternævnte Steder til Efterretning og Iagttagelse, hvorhos de bør forsyne dem med en Afskrivt af denne Skrivelse, enhver for sit Vedkommende.

Side 15

September 21. Givet Indberetning til Herredsfogden at de Steenkister ere lagte til Rasmus Hansens og Mikkel Nielsens Jordlod og indtil Byen i Sleth.

September 29.  Circulaire af 15de dennes, fra Cancelieraad Lanng, om hvorledes Vagtholdet ved Kysterne skal forrettes, saalydende:

Overeensstemmende med Stiftamtets Ordre af 13de dennes meddeles herved til Efterretning og Bekjendtgjørelse ved Kirkestævne, at der fra 1ste October paa hver Post ved Kysten skal stilles en Vagt af 4re Mand som bør staae i 24 Timmer fra Middag til Middag, og er det bestemt at de 4re Mand der ere paa Vagt, patrolere saaledes at de 2 af dem hvile i Vagthuuset, medens de andre 2 i 2 Timer, og saaledes vedblive Døgnet igjennem. Til dette forøgede Vagthold er henlagt de paa hosfølgende Side anførte Sogne, der forrette Vagtholdet i Forhold til derved gjorte Noteringer og hvorom Sognefogderne for at føre en bestemtere Inddeling conferere med KystogSynsmændene. I øvrigt bliver den hidtil brugte Orden at en Huusmand eller en Inderste giør een Tour imod hver 2 af en Gaardmand Sogneviis indtil videre at tage til Følge, hvorimod ethvert Sogn sættes til et vist Antal Vagter overeensstemmende med Noteringen paa Listen. Ligeledes bør i Anledning af de Almindelige Bestemmelser, det privilegerede Hartkorn deeltage i dette Vagthold og bestemmes herved indtil videre at en Præstegaard sættes lige med en Gaardmand, og en Hovedgaard være skyfrie eller ufrie under 20 Tønder Hartkorn som 1 Gaard, under 50 men over 20 som 2, og over 50 Tønder som 3 Gaarde, hvorhos dog maae Iagttages, at den Præst der er Opsynsmand for Vagtholdet naturligviis fritages, og ligeledes at den Hovedgaard hvor enten Husbond, Forvalter eller Forpagter enten er Opsynsmand eller Befalingsmand ved Kystmilicen ligeledes fritages for 2 Vagttourer af den ellers efter sin Størrelse kunne tilkomme at gjøre. Disse Bestemmelser haver Sognefogderne at Iagttage, ligesom og ved at afgive Vagter

Side 16

rette sig efter de Tilsigelser som skeer fra det District hvorunder deres Sogne ifølge den ommeldte hosfølgende Liste ere henlagte. Saavel af denne Skrivelse som den ommeldte Liste forsyner enhver Sognefoged sig med de fornødne Extracter.

September 29.

Extract

Af Fortegnelse over de Sognes contribaule Hartkorn som skulle afgive Kystvagterne i Aarhuus Amt.

Marselisborg District.

Wibye Sogn                       157 Tdr

Tiilst                                   228  –

Hasle                                     85 –

Brabrand                            262  –

Aabye                                   88  –

Moesgaard District.

Maarsleth Sogn                  322  Tdr

Holme                                140  –

Koldt                                  279  –

Ormslev                              126  –

Beder District.

Beder Sogn                         137 Tdr

Trandberg                           170  –

Thiset                                 263  –

Malling District

Malling Sogn                     422 Tdr

Astrup                                 169  –

Tulstrup                                70  –

Hvilsted                                84  –

Hartkornet er anført efter Amtstuens Generale Anmeldelser.

September 30

Inddeling

af Vejen fra Trandberg Kirke og til Skjellet imellem Obstrup og Østerbye Marker, i Foreening med Vejbetjente Johansen efter Hr Cancelieraad Lanngs givne Ordre saaledes

Side 17

skema_side17

September 30   Ordre fra Vejbetjente Johansen om ovenmeldte Vejarbejde saalydende:

Iovereenstemmelse med Hr Cancelieraad Lanngs Ordre af  23 Julii sidst, om Vejens Istandsættelse fra Trandberg Kirke til Skjellet imellem Obstrup og Østerbye Marker beordres nu herved Sognefogden at tilsige samtlige Vejpligtige i Sognet, til næstkommende Tiirsdag den 4 October om Morgenen at paabegynde med denne Vejes Istandsættelse der nu er deelt og afpælet til hver Bye især, som Sognefogden ville foreviise Beboerne of paalægge dem at fottsætte dette Vejarbejde indtil Vejen er fuldkommen Istandsat.

Skulle nogen enten udeblive eller under Arbejdet viise Forsømmelse, meldes saadant til Hr Cancelieraad Lanng.

Bekjendtgjordt ovenmeldte samt Inddelingsplanen paa Kirkestævne Søndagen den 2den October, og tillige beordret de Vejpligtige til at begynde og fortsætte Arbejdet førstkommende Tiirsdag den 4de October.

September 30   Foretaget Visitation med Hr Doctor Weies og Pastor Friis i Bjødstrup, Gunnestrup, Østerbye og Jegstrup.

September 30

Tabbellarisk Udsigt over Ning

Side 18

skema_side18

 

 

 

 

skema_side18-19

 

October 2.         Legestue hos Sognefogden i Østerbye med Herredsfogdens Tilladelse.

October 5te        Circulaire af 1ste October angaaende Skanderborg Landevejens Grøftning og Gruusning, saalydende:

Sognefogderne beordres hermed til at tilsige samtlige Vejpligtige til indkommende Uge at istandsætte deres Vejparter paa Skanderborg Landevej saaledes at den ansees tilstrækkelig til at holde sig nu til Efteraaret og Vinteren, til den Ende maae de:

 1. Gruuses tilbørligen overalt
 2. Vejgrøfterne samt Afledningsgrøfterne derfra maae forsvarligen oprenses, og hvor hist og her ere for snævre, maae Sognefogderne paasee at, de udviides og saa meget som mueligt rettes.
 3. Fra Grøfterne maae aldeles intet indkastes i Vejen uden hvor Bunden er reen Sand og Gruus.
 4. De i Grøfterne mueligen endnu liggende Steene maae besørges bortførte.

Foranførte maae være fuldførte ansvarligen inden den 12te d. M. til hvilken Tid Stiftamtmanden med mig agte at tage Vejen i Øjesyn og ville de klækkelige Mulcter finde Sted saavel for Sognefogderne som de Vejpligtige i Tilfælde af befundne Forsømmelser.

October 6te        Circulaire angaaende Horsens Landevejens Grøftning og Gruusning og Steens bortførelse, lydende som ovenmeldt.

Herreds Tilstand i Aarhuus Amt.

Side 19

skema_side19

 

skema_side18-19October 8de       Givet Erklæring paa en Besvaring til Amtet af nogle Beboere her i Sognet angaaende Fritagelse for Vejpligt over Østerbye Mark, saaledes:

I Anledning af den mig ved deres Velbaarenheds Ordre af 6te d: M: affordrende Erklæring, over en Besvaring fra Beboerne i Gunnestrup, Børrup, Sleth og Bjødstrup, hvilken jeg herved ærbødigst remittere, tillader jeg mig at bemærke:

Den paaklagede Vej er som Deres Velbaarenhed bekjendt yderlig slet, og naar Regnvejr indtræffer næsten ufremkommelig. Den er ej alene en Byevej for Østerbye, men tillige en Kjøbstædvej for flere Byer, saasom: Maarsleth, Tulstrup, Tander, Thestrup m: fl: Den er ogsaa den Vej som de fleeste Beboere her i Sognet har passeret, naar de skal hente Jordemoderen; men at de hellere vil kjøre over deres egne og andres Marker, end bidrage til Vejens passable Istandsættelse, er vist noget som ikke vil eller kan tages i Betragtning. Efter den hermed ærbødigst følgende Skrivelse fra mig til Deres Velbaarenhed og derpaa følgende Ordre for Vejgiqveuren Johansen har han og jeg i Foreening opmaalt og inddeelt den omqvæstionerende Vej, og derefter tildeelt Beboerne Byeviis Deres Stykker efter Deres Hartkorn, hvilket skedte i forrige Uge, og hvorved de Vejpligtige

efter Tilsigelse ved Begyndelsen var tilstæde, men gik efterfølgende bort og ville ikke modtage deres Stykker, ligesom de og udeblev fra arbejdet sidste afvigte Tiirsdag, Onsdag og Torsdag, der var de Dage Vejgiqveuren efter den ham tillagte Bemyndigelse havde bestemt til dets Fremme.

Jeg tør formeene at det maae ansees for hele Sognets Pligt i den ommeldte Vejistandsættelse, da de alle have Nytte og Brug deraf, naar den kan passeres, og det vil være umueligt for Østerbye, der kun har 32 Tdr Hartkorn Sognefogdens og Byfogdens deri beregnet, selv at istandsætte samme, der er 2600 Alen lang, foruden Byens Gades Længde, der alene tilkommer Byen, saameget meere som Klagernes Andragende er bygget paa Modtvillighed og ikke nogen virkelig Grund.

October 9de       Circulaire af 5te d: fra Hr Cancelieraad Lanng om Forandring ved Vagtholdet saalydende:

Da Strandvagtholdet herefter skal skee af alle Mandfolk af Bondestanden fra 20 til 50 Aars Alder, hvad enten de ere Gaardmænd, Huusmænd, Inderster, Tjenestekarle eller andet deslige; saa paalægges Sognefogden herved i Foreening med Lægsmanden for Trandberg Sogn, i følge Amtets Ordre hertil inden Løverdagen den 15de d: M: at indsende Lister in dupla  over alt det Mandskab der findes i Sognet af den foranskrevne Alder uden Hensyn til deres Stilling indrettet efter det foreskrevne Schema, hvilke Lister maae være underskrevne af Sognefogden og Lægsmanden og Attesteret af Sognepræsten at der som bekjendt ingen ere forbigaaede, og at det med de der ere anførte at være formedelst Svaghed eller andre Grund fritagne forholder sig rigtigt.

Foruden de Svage anføres som fritagne, Sognepræsten en Tjenestekarl, Sognefogden og en Tjenestekarl, Lægsmanden for sin Person, enhver Mand der er ansat i

Side 21 

Skema_side_21

 

 

October 9de       Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng om Auction i Baatrup.

October 9de       Legestue hos Christen Nielsen i Gunnestrup uden Tilladelse

October 10de     Circulaire af Dags Dato fra Cancelieraad Lanng om Vejsyn paa Horsens Landevejen den 12te dennes at Sogefogderne skal møde, hver ved deres Vejstykker Formiddag Kl 10. Samme Dag mundtlig Ordre fra Stiftamtmanden at møde ved Birringbroe til Vejsyn paa Skanderborg Landevejen den 14de dennes.

October 14        Brev fra Contoiret af Dags Dato at have Vejen istandsat over Østerbye Mark inden en Maaned saalydende: Stiftamtet har under 11te dennes tilskrevet mig saaledes;

Efterat have modtaget Deres Velbyrdigheds Erklæring af 8de dennes, hvori endeel Beboere af Trandberg Sogn besvære sig over at heele Sognet er paalagt at istandsætte en Vej over Østerbye Mark, meldes herved at denne Vej bør istandsættes af Sognets samtlige Beboere efter den bedte Inddeling, og inden en passende af Dem fastsatte Tid, under de ved Anordningerne om Vejvæsenet bestemte Tvangsmidler, dog

Side 22

forbeholdes de vedkommende Ret til ved Rettergang at see deres Vejpligt undersøgt og ved Dom afgjort, samt til Erstatning for Arbejdet om de blive frikjendte for Vejpligten, dog uden at saadant bevirker nogen Standsning i det nu befalede Arbejde, som efter det foranførte bør fuldføres af heele Sognets Beboere, alt overensstemmende med Placaten af 25de November 1829.

hvilket herved bekjendtgjøres til Sognefogdens Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, med Paalæg at have Vejen istandsat inden en Maaned efter dettes Bekjendtgjørelse.

October 16        Bekjendtgjordt ovenmeldte paa Kirkestævne for den derværende Forsamling.

October 16        Legestue hos Anders Laursen i Børrup, uden Tilladelse.

October 17.       Circulaire fra Vejbetjendte Johansen af 14de d: at beordre Sognets Vejpligtige til Onsdagen den 19 dennes at møde ved deres Vejstykker i Aarhuusgyden for at Grøfte og Planere Vejen, samt optage Steen om nogen findes, forsynet med de nødvendige Redskaber saasom Skovl og Spade, Rødøxe eller Hakke samt Jernstænger. Mødetiden er Kl. 8½.

Sognefogderne med nogle Mænd møder Kl. 8 for at være behjælpelig i Vejlinens Afstikning og maatte derhos enhver Bye være forsynet med fornøden Reeb at grave efter.

Nogle Huusmænd fra hver Sogn, skal møde Dagen i forvejen,neml: Tirsdagen den 18de Kl 8½ for at oprense Vejgrøften ved Stillingdamsbroe i Foreening med de øvrige Sognes Jordløse Huusmænd.

October 17                  Brev fra Vejbetjente Johansen af 15de dennes, saalydende:

Ved Vejsynet den 14de dennes over Skanderborg Landevej, befandtes følgende Mangler paa Sognets Vejstykker, nemlig: ”Vejen ikke overalt tilbørlig Gruuset”

Denne Mangel paalægges det herved Sognefogden at foranstalte istandsat inden 14 Dage fra Dato, da de Vedkommende i modsat Fald vil blive alvorlig Mulcteret

Side 23.

October 19.       Givet Indberetning om Veiarbejdet over Østerbye Mark      saaledes:

Uagrtet Sognets samtlige Beboere vare tilsagte at møde ved Vejarbejdet over Østerbye Mark, Tiirsdagen den 18de October, vare dog følgende udeblevne.

1.     Jegstrup Bye

2.     Sleth Do.:

3.     Biødstrup Do:

4.     Gunnestrup Do:

5.     Børrup mødte, men uden arbejdsredskaber, og begjærede at paaviises deres Vejpart som ogsaa skedte.

Hvilket herved Indberettes Hr Cancelieraad og Herredsfoged Lanng.

October 19.       20. 21. og 22. Grøftet Sognets Vejstykker i Aarhuusgyden og bortkjørt en Banke af omtrent 2 a 300 Læs, samt Gruuset begge Vejstykkerne.

October 24.       Gruuset Skanderborg Landevejen efter modtaget Ordre.

October 25.       Ordre fra Vejbetjente Johansen af 22de dennes, om at jævne Vejspor Ugentlig, saalydende:

Ifølge Stiftamtets Ordre, paalægges det herved Sognefogderne at foranstalte at Vejsporrene saavel paa Horsens som Skanderborg Landevej én Gang Ugentlig paa Sognets Vejstykke bliver jævnet,samt ligeledes hvor Gruus paa nogle Stykker skulde mangle, ikke alene beordre vedkommende til tilstrækkelig at paaføre saadant, me ogsaa paasee at det efterkommes, alt under Mulct i Forsømmelses Tilfælde, og paalægges det Sognefogderne strax at gjøre Indberetning til Politiemesteren Hr Cancelieraad Lanng om nogen heri skulde viise Forsømmelse, for at den eller de skyldige kan blive Anseet.

Møllerne paalægges at kjøre fornøden Gruus paa Vejstykket ved Stillingdamsbroe.

Side 24

October 26.       Ordre fra Cancelieraad Lanng af 22de dennes om Kystvagterne saaledes:

Efter Amts Ordre af gaars Dato meddeles Sognefogden til Efterretning at Vagtholdet ved Kysten nu er besat saaledes:

I Moesgaard District under Opsyn af Kystcommissair Forvalter Wittusen paa Moesgaard med følgende Poster:

Frederiksodde

Skadshoved

Kongensbugt

og Abbildshoved.

Hvortil i Forbindelse med flere Sogne er henlagt Trandberg og Thiset. I Henhold til ovenmeldte Ordre paalægges det Sognefogden herved efter den følgende Liste, saasnart det af Kystcommissairen reqvereres, at tilsige det fornødne Mandskab til hver Dag saa længe Omgangen i Sognet Varer. Denne Tilsigelse bør skee til Underbefalingsmændene hver i sit District; thi skjøndt dette Vagthold er uafhængigt ag Kystmilisen, saa paalægges det dog herved Underbefalingsmændene hver i sit District at tilsige Mandskabet og sørge for at de afgaae til rette Tid saaledes at de kunne være ved Posten til Afløsning hver Middag Kl. 12. Mandskabet afgaaer ubevæbnet og forbliver paa Vagt i 24 Timer. Skulde noget Mandskab ikke være hjemme eller formedelst Sygdom ej kunne møde, eller af Modtvillighed ej kunne gaae, tilsiges den næste, og er det af Modtvillighed tilmeldes det strax Herredsfogden samt Kystcommissairen for at de Skyldige kan blive afstraffet.

To Dage førend Omgangen i Sognet er udløben melder Sognefogden for Kystcommissairen at der nu kuns staae saa mange i Sognet, thi da det lettelig kunne ved Sygdomme eller

Side 25

andet deslige foraarsages, at der ikke kunne præsteres nøjagtig saa mange Vagter af et Sogn som Kommissairen har givet Regning paa efter Listen, kunne det ellers lettelig hænde at han forsildig tilsagde til paafølgende Sogn.

Endvidere haver Sognefogden saasnart nogen Forandring med Mandskabet foregaaer at tilmelde Kystcommissairen samme, for at han derefter kan berigtige sin Liste og giøre sin Regning paa hvilke og hvor mange Mand han har i Sognet. Indtil Underbefalingsmændene bliver beskikkede, besørger Sognefogden Tilsigelsen ved en Mand som dertil af ham i ethvert District vælges, og hvilken Mand haver at paasee at Vagtmandskabet afgaaer til Posterne.

Endelig vedfølger 2de Exemplarer af Indstruxer for Vagten, og 1 Exemplar af Do: for Kommissairen som Sognefogden for sit vedkommende holder sig Efterrettelig, og drager Omsorg for at disse såvidt mueligt bekjendtgjøres for Vagtmandskabet paa en saadan Maade at de kan forstaae og fatte samme.

Det ene Exemplar kan leveres den Mand der forretter Tilsigelserne.

October 27.       Ordre fra Vejbetjente Johansen af 23de dennes, saalydende:

Sognenes Vejstykker i Aarhuusgyden skal være i fuldkommen Stand, saaledes at disse kan staae for Syn Løverdagen den 29de dennes hvilket Sognefogden ville tilkjendegive samtlige Vejpligtige, og paasee at Vejen inden den Tid bliver paaført fornøden og tilstrækkelig Gruus overalt, samt at Sognefogderne bemeldte Løverdag Kl: 9 Formiddag maae møde hver ved deres Vejstykker nærmest Stillingdamsbroe for at paaviise Stykkerne.

Side 26

October 28         Sognets Vejpligtige Gruuset nogle Vejstykker paa Horsens Landevejen.

October 30        Legestue hos Mikkel Sørensen i Sleth, med Tilladelse.

October 31        Circulaire fra Hr Krigsraad og Befalingsmand Møller paa Marsellisborg, angaaende Underbefalingsmændenes Beskikkelser og dermed forbundne Iagttagelser.

Underbefalingsmændene forretter Tilsigelserne til Vagthold, og paaseer at Vagterne afgaae Daglig saaledes at de kan møde paa Posten i rette Tiid. Udebliver nogen, meldes det til Sognefogden, tillige med Aarsagen, og tilsiger i saafald en anden; 2 Dage før Vagtholdet er forbie i Sognet meldes det til Sognefogden. Underbefalingsmændene i Trandberg Sogn er Gaardmand Rasmus Hansen i Østerbye, og Reserve Gaardmand Christen Nielsen i Gunnestrup. 33te Forstanderie.

Nov.br. 3           Ordre fra Vejbetjente Johansen af 1ste dennes at foranstalte og paasee at Vejsporrene Ugentlig bliver jævnet saalydende:

Meget snart vil Stiftamtmanden atter foretage Vejsyn, saavel paa Horsens som Skanderborg Landevej, derfor maae Sognefogden endelig paasee at Vejen overalt bliver jævnet 1 Dag Ugentlig, og hvor Gruus skulde gjøres fornødent, da saadant paakjøres.

Novbr 4             Circulaire fra Hr Krigsraad Møller paa Marsellisborg saalydende:

Da jeg af Høje Øvrigheden er skikket som Befalingsmand for 4de Kystmilise District, hvorunder Trandberg og Maarsleth Sogne er indbefattede, og derhos tillagt Ordre til at undersøge Districtet, saa ville Sognefogderne i Trandberg og Maasrleth Sogne tilsige Kystmilisemandskabet at møde førstkommende Søndag

Side 27

den 6te November saaledes:

Trandberg Sogns Mandskab om Formd: Kl: 9 hos Sognefogden

Maarslets Do Kl: 11, ligesaa

Mandskabet maae endelig tilsiges at møde den bestemteTid, saa ville og vedkommende Sognefoged være tilstæde for at give fornøden Oplysning. Dette Brev gaae uden Ophold fra Sognefogden i Trandberg til Sognefogden i Maarsleth Sogn og sendes mig fra sidste med Paategning om Forkyndelse fra dem begge.

Novbr 10           Circulaire fra Hr Cancelieraad Lanng; efterlysning:

Aarhuus Amts 52 Lægd 109 Poul Nielsen Herskind er bortrømt fra Aarhuus, Han var iført en blaae kort Trøje, et pr Gl. Manschesters Buxer, en Fløiels Kaskeet, og10 Aar Gammel, Han er fød i Herskind Bye.

Randers Amts 104-108 Christen Olesen 31 Aar Gl: 64 Tommer høj, er rømt af sin Tjeneste i Anne Mølle, Han er mørk af Haar, stærk af Bygning, spids Næse.

Fruentimmeret Sidsel Jørgensdatter af Wrou, undvigt fra Fiends og Nørling Herreder, er født i Wrou, 30 Aar Gl: middel af Vext, temmelig føer, skal efter Rygte føre 3 Børn med sig. Nemlig en Søn Ole, 8 Aar gl: en Do Jørgen 4 Aar og en Datter Eltse 1 Aar Gl:, formodes at være ifølge med en Mandsperson kaldet Sold Anders.

Drengen Johannes Andersen Friisholdt, er overgaaet Tyvsdom. Liden af Vext, kleien af Lemmer, lys af Øjne og Haar, seer stivt i Øjnene af den som tiltaler ham. Han er omtrent 13 Aar Gl:

Side 28

Novbr. 15          Givet Indberetning om Vejens Istandsættelse over Østerbye Mark, efter den mig af Hr Cancelieraad Lanng af 19de Octob: paalagte Forpligtelse.

Novbr. 16          Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard at beordre til Kystvagt saalydende:

Trandberg Sogn afgiver følgende Vagter:

 1. Fredagen den 18de Novbr              2 Mand til Abbildshoved
 2. Løverdagen – 19de Novbr            4 Do  (mand) til Skødshoved      4 Do (mand) til Frederiksod  4 De (mand) til Kongens Bugt    4 Do (mand) til Abbildshoved

tilsammen 16 Mand som saaledes afgives Daglig til bemeldte Poster indtil Sognets Vagter er præsterede. Betimmelig maae Sognefogden melde naar Vagterne ophøre, thi Omgangen gaar nu over paa de langtfraliggende Sogne.

Vagterne til Skadshoved og Frederiksod, melder sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og dem til Kongensbugt møder hos Søren Andersen i Hophaugen; Abilshovederne hos mig.

Ovenmeldte Poster besættes med efterskrevne Mandskab saaledes:

Novbr:18           2 Mand . Jens Nielsen Gunnestrup, Peder Nielsen, ibidem, melde sig hos Hr Forvalter Wittusen påå Moesgaard og besætter Posten: Abildshoved.

16 Mand. Marius Rasmusen Gunnestp:, Søren Mikkelsen ibd:, Peder Nielsen Østerbye, Ole Jensen ibd:, melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten Skadshoved.

Thomas Poulsen Østerbye, Jens Pedersen ibd;, Mikkel Christensen Tingsk:Knud Jørgensen Jegstrup Ligeledes melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten Frederiksod.

Rasmus Sørensen Jegstrup, Søren Ovesen ibd:, Peder Rasmusen ibd:, Søren Thomsen ibd: melde sig hos Assistent Søren Andersen i Hophaugen, og besætter Posten Kongensbugt.

Side 29

Anders Laursen Børrup, Rasmus Jensen ibd:, Rasmus Jacobsen ibd:, Søren Mikkelsen ibd: melde sig hos Hr. Forvalter Wittusen paa Moesgaard og besætter Posten Abildshoved.

Novbr. 20.         16 Mand

Jens Nielsen Sleth, Søren Jensen ibd:, Knud Pedersen ibd:, Søren Pedersen ibd: melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten: Skadshoved.

Peer Jensen Sleth, Jens Sørensen ibd:, Peder Nielsen ibd:, Jens Laursen ibd: melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal og besætter Posten Frederiksod.

Jens Nielsen Sleth, Poul Jespersen ibd: Peder Hansen ibd:, Rasmus Rasmus: Bjødstrup melde sig hos Assistent Søren Andersen i Hophaugen og besætter Posten Kongensbugt.

Jens Jensen Bjødstrup, Rasmus Jacobsen ibd:, Knud Sørensen ibd:, Niels Mikkelsen ibd: melde sig hos Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaaard og besætterPosten Abildshoved.

Novbr 21.          9 Mand

Peder Pedersen Bjødstrup, Peder Nielsen Gunnestrup, Christen Rasmusen ibd: Jens Jensen Østerbye melde sig hos Assistent Christian Hansen Mariendal og besætter Posten: Skadshoved.

Anders Poulsen Østerbye, Rasmus Nielsen Børrup, Søren Nielsen ibd:, Peder Sørensen Sleth  melde sig hos oven nævnte, og besætter Posten Frederiksod.

Søren Hansen Sleth melde sig hos S. A. I Hophaugen og besætter Posten Kongensbugt.

Tilsammen 43 Mand som er det Mandskab der er at præstere af Trandberg Sogn, hvilket under 18de dennes er tilmeldt Hr Kystcommissair Forvalter Wittusen paa Moesgaard.

Novbr. 20.         Bekjendtgjort en Placat paa Kirkestævne fra Hr Cancelieraad Lanng om Auction i Moesgaard Skov.

Side 30

Novbr. 22          Ordre fra 4de Esquadron af Hans Kongl. Højhed Prinds Frederik Ferdinandts Regiment lette Dragoner, at Selvejerne skal levere deres Fourage i Aarhuus den 24de dennes.

Novemb 20       Legestue hos Niels Hansen i Østerbye, med Tilladelse.

Novbr. 22          Brev fra Vejbetjente Johansen om at Gruuse Aarhuusgyden den 23de.

Novbr. 22          Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard at beordre Fæstebønderne at levere deres Fourage til Exerseerskolen i Aarhuus den 26de dennes.

Novbr. 24          Kjørt Gruus paa Sognets Vejstykke i Aarhuusgyden.

Novbr. 27.         Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard          at beordre Fæstebønderne til at betale deres Kongl. Skatter, samt Landgildepenge, Tærsknings, Skovnings og Hegnspenge pr: 1831, Torsdagen den 2den Dec: og samme Dag levere deres Landgildekorn, altsammen paa Moesgaard Kl: 9 Formiddag.

Novbr. 27.         Legestue hos Laurs Jensen i Sleth, med Tilladelse.

Novbr. 27.         Ligesaa hos Niels Thomasen i Gunnestrup, med Tilladelse.

Novbr. 30.         Circulaire fra Vejbetjente Johansen af 28de, at beordre Sognets Vejpligtige til at jævne Vejspor i Aarhuusgyden den 2den December.

Decembr: 4       Circulaire af 9de Nov: fra Contoiret saalydende;

Til Efterretning og Bekjendtgjørelse meddeles herved allernaadigst Paroll Befaling af 24de f: M: saalydende;

Naar det til Forebyggelse af at Cholera Sygdommen skal udbrede sig i vore Lande ansees nødvendigt, at foranstalte den i vor Forord: for Danmark og for Hertugdømmerne af 19de Juni d: A: omtalte strængeste Spærring, bør de for vedkommende militaire Spærrecordon udsætte Skildvagter eller Poster som forsætligen tilstæde at Personer indsnige sig fra det afspærrede Land eller District, eller at Ting derfra lovstridigen indføres, straffes efter bemeldte Forord: paa Livet, og bør de af dem, der befindes at have havt et forbudet Samqvem med Personer i det afspærrede Land eller District, som sætter det offentlige i lige

Side 31

Fare, være Straf undergivne. Skulde en til saadan Cordon henhørende Skildvagt overbeviises at have sovet paa sin Post, forladt samme uden at være aflødst, eller at have været saa Drukken, at han ikke kunde iagttage sine Vagtpligter, skal han ansees med Fæstnings arbejde fra 3 til 5 Aar.

Derimod maa de almindelige Lovbestemmelser følges ved Vagtforseelser af sidstnævnte Art, som maatte begaaes af Mandskab henhørende til andre Kordonlinnier eller Overentainecommandoer, dog at Krigsretterne, for saavidt at Straffen er arbitrair, tage Hensyn til skadeligere Følger, slige Forseelser under disse Omstændigheder kunne have.

Saasnart imidlertid nogen af dette Mandskab skulde forsætligen overtræde de for Vagtholdet givne særdeles Bestemmelser, saasom imod givet Forbud tillade at nogen gaaer i Land eller passerer Linnien, straffes han med Fæstnings arbejde og Straffetiden bestemmes efter Tilfældets større eller mindre Farlighed. Vi ville at denne ved Befaling skal Bekjendtgjøres samtlige paa Kordonscommanderede Tropper, og tillige forelæses Mandskabet ved Lønningsparaderne. Saa skal og naar en saadan Spærring befales at de vedkommende Tropper bør ansees at udgjøre en Spærre Kordon, dette betydes Mandskabet.

Decbr 4.,           Circulaire fra Contoiret, af 26de Nov: om Kystvagternes Ophævelse.

Decembr 5te      Brev fra Forvalter Mohr af 1ste dennes at indsamle Jordemoderløn af Sognet og tilstille Ham inden 14de Dagen

Dec: 10.            Brev fra Contoiret; at beordre Sognets Vejpligtige til at jævne Vejspor i Aarhuusgyden den 14de og kjøre Gruus hvor det skulde behøves, samt give møde i samme Øiemeed for at paasee arbejdets Fremme.

Dec: 11             Bekjendtgjordt en udpantningsliste for Skatterestansen paa Kirkestævne.

Dec: 16             Circulaire af 19de Nov: fra Contoiret; Efterlysning:

Anders Jensen, hjemmehørende i Galthen er bortgaaet af Randers Amt. Hans Signalement er: Middel af Højde og Førelse, har sort Haar og

Side 32

et skummelt Udseende. Ved bortgangen var han iklædt sort Livkjole, Do lange Beenklæder, og saavidt vides sort Vest, hvide uldne Strømper og Træskoe, en forrevet sort Fildthat, samt hvidt Klæde om Halsen med lange nedhængende Flipper.Han var 23 Aar Gammel.

Decembr: 18     Ordre fra Vejbetjente Johansen, angaaende Vejdeeling af Fællesstykket ved Stillingdamsbroe, mellem Indsiddere og Jordløse Huuse.

Søndre Side nærmest Broen

No 1. Thiset Sogn                         27 Alen

No 2. Maarsleth Sogn                   25 Alen

No 3. Ormslev Sogn                     13 Alen

No 4. Trandberg Sogn                  13 Alen

Ialt                78 Alen

Eller              26 Faune

Decembr 20      Givet Indberetning til Præsten i Holme angaaende Inkasering af Optagelsespenge for optagne Kreatur m: m: i Trandberg Sogn i Aaret 1831  –   saaledes:

Ifølge Forord: af 29 Oct: 1797 § 37. Sognefogdens Pligt, at forrette Auctioner over optagne Kreature, Indcassere Pengene, og deraf betale Skadeserstatning og Optagelsespenge, samt levere Beholdningen fradraget det han selv tilkommer neml: 1? og 8 Sk af hver R? af Auctionsbeløbet til Sognepræsten, meldes herved at i Aaret 1831 er ingen Penge af mig Indcasseret.

Dec: 27.            Circulaire fra Amtsstuen af 24de dennes at Sognefogderne skal møde der den 6te Januar 1832 for at modtage 1? af hver ? der er arbejdet forved Hovedlandevejen i Aaret 1830 af 47 Tdr 4 Sk 2 Fk Hartkorn, som beløber sig til 12 RB ?.

Dec. 31.             Brev fra Contoiret, at affordre Knud Sørensen og Søren Ovesen Jegstrup de Dokumenter de muelig maatte have ihænde, om deres Selvejerrettighed, og om ingen haves, da at tilmelde Hr Cancelieraaden saadant.

Side 33 (1832)