Østerby Pigeskole

I 1866 grundlagdes i Østerby en pigeskole som ganske vist – i lighed med adskillige andre folkehøjskoler – fik en kort levetid.    Kun fire år kunne skolen hævde sig i konkurrencen med de andre folkehøjskoler på egnen.  Medvirkende til skolens nedlæggelse har sikkert været, at skolens forstanderinde jomfru Jørgine Kirstine Biehl blev gift med lærer Peder Pedersen og flyttede til True.
Skolen begyndte sit 8. undervisningshalvår den 4. maj 1870, men dette skulle blive det sidste.
Om dens formål og indretning findes en længere bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende for den 18. juli 1866 som kan læses efterfølgende:
PIGESKOLEN I ØSTERBY VED ÅRHUS
Nævnte skole, der er oprettet ved et aktieselskab af landboere, begynder sin virksomhed førstk. 1. novbr. Dens formål er at give konfirmerede piger en oplysning og uddannelse, som kan blive til velsignelse for dem selv og samfundet, især i deres vordende stillinger som hustruer og mødre, og efter endt skoletid vil den så vidt muligt drage omsorg for at skaffe de af dens lærlinge, som måtte ønske det, lejlighed til ved en omhyggelig og billig vejledning at lære husholdning og mælkerivæsen, så at de kan blive i stand til med dygtighed at bestyre en landhusholdning.
Undervisnings – genstandene er: modersmålet — derunder indbefattet læsning og retskrivning — fædrelandshistorie, jordbeskrivelse, især fædrelandets, skrivning, sang og regning, og ved siden af disse fag vil der blive undervist i forskellige slags kvindelige håndarbejder.
Tiden for undervisningen er bestemt til mindst et halvt år, og den halvårlige betaling er fastsat til 12 rdl., hvoraf 6 rdl. betales ved begyndelsen og 6 rdl. ved enden af halvåret.
Piger, som måtte ønske det,  kan tæt ved skolen erholde bopæl og hel kost, bopæl og middagsmad og bopæl alene, henholdsvis for en betaling af 5 rdl., 3 rdl. 2 mark og 1 rdl. af hver månedlig.
Endnu tilføjes, at skolen har været så heldig at erholde en from og dygtig lærerinde, der i flere år har beskæftiget sig med at undervise, og som i løbet af sommeren vil opholde sig en tid på en af landets fortrinligste offentlige skoler for nærmere at gøre sig bekendt med, hvorledes de voksne piger der bliver undervist.
Med hensyn til de unge piger, som efter endt læretid måtte ønske at lære husholdning og mælkeri, vil skolens bestyrelse se at træde i forbindelse med sådanne større gårde, hvor nævnte undervisning kan erholdes, og bestræbe sig for at opnå billigst mulige pengevilkår.
De, som ønsker at optages i skolen til 1. november 1866, bedes at gøre anmeldelse derom inden midten af september til medundertegnede J. Andersen, af hvem også enhver nærmere oplysning, skriftlig eller mundtlig, angående skolen kan erholdes.
F. t. i bestyrelsen for ovennævnte skole.
J. Andersen,                KnudJacobsen,                       NielsJensen,
lærer i Tranbjerg.   gårdmand i Tranbjerg.       gårdmand i Holme.
      B. K. Povlsen,                                        ThomasSørensen,
  lærer i Skåde.                                           ungkarl i Tranbjerg.

—————————————————————————————

Østerby Pigeskoles elevhold 1867. Det er jomfru Biehl i midten på forreste række med bogen i hånden.oesterby_pigeskole-01

 Elevbillede fra Østerby Pigeskole.  I midten på forreste række ses Mine Mikkelsen, der senere blev gift med gårdejer Fogh , Beder.oesterby_pigeskole-02

Østerby som den ser ud 2014. Pigeskolen har ligget lige bag Obstrupvejs udmunding i Tingskovs allé.

oesterby_pigeskole-03

oesterby_pigeskole-04

Aarhus Amtstidende, der begyndte at udkomme 1. oktober 1806, byder skolen velkommen i en lang artikel, dateret 23. oktober 1866. Artiklen kan ses herunder og en oversættelse efter artiklen.

oesterby_pigeskole-05

oesterby_pigeskole-06

oesterby_pigeskole-07