Dag-Journal 1832

Jens Andersens andet år som sognefoged  – transskriberet af Helmer Kemp Andersen 2016

1832

Side 33 til side 81

Side 33

Januarii 1ste       Legestue hos Rasmus Hansen Sleth med Tilladelse.

Januari 6te         Brev fra Biorkedommer Rasmussen af 5te dennes at beordre Sognets Beboere   at holde deres Plovhavre i beredskab til at leveres med det allerførste.

Jan: 15                        Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen om  Auction i Fløjstrup Skov den 17de dennes.

Jan: 15              Legestue hos Ramus Rasmusen i Gunnestrup, med Tilladelse.

Jan: 22.             Brev fra Cancelieraad Lanng angaaende Fortouget om Trandberg Kirkegaardsmuur saalydende:

Stiftamtmanden har under 17de dennes tilskrevet mig saaledes:

Efter at have modtaget Deres Velbyrdigheds Erklæring af 12te dennes og dermed fulgte Oplysninger angaaende den af Jens Pedersen og Jens Mikkelsen i Østerbye indgivne Besværing over at Gaardfæster Jacob Sørensen vil gjøre Indgreb i Trandberg Kirkes formeentlige Ret til Fortoug omkring Kirkegaardsmuuren, skulle jeg herved tjenstligen melde at da dette Spørgsmaal saafremt mindelig Foreening ikke kan opnaaes, vil blive Gjenstand for Paakjendelse ved Domstolene, ansees det rigtigst at Klagerne foreløbig indkalde Jacob Sørensen, Godsforvalteren og øvrige tilgrændsende Grundejere og Besiddere for Forligelsescommission og paa det Udfald Sagen der faaer, vil det saa beroe hvorvidt der om denne Gjenstand kan være Anledning til at gjøre Forestilling til det Kongl: Rentekammer. Hvilket Hr Cancelieraaden tjenstlig anmodes om at tilkjendegive de Vedkommende.

Dette haver Sognefoged Jens Andersen at bejendtgjøre de paagjeldende.

Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen om Auction i Wilhelmsborg Dyrehauge den 26 Jan:

Side 34

Januar 25.        Ordre fra Cancellieraad Lanng af 12te dennes at beordre Sognets Beboere til at levere deres forfaldne Dommerkorn.

Januar 26.         Circulaire fra Cancellieraad Lanng   –   Efterlysning:

Efter modtagen Underretning fra Stiftamtet er Undvigte Weile Amts 33-161 Thomas Andersen, og Do Amts 25 Lægd Lars Johnsen der er 22 Aar Gl: liden og klejen af Vext, har blunde Haar og blaae Øjne. Disse Personer eftersøges.

En fra Sønder Galten, navnlig Anders Jensen er mistængt for et i Randers Amt begaaet Tyverie. Han er 33 Aar, middel af Højde, mørkt Haar og skummelt Udseende, iført almindelig Bondeklæder.

Pols Kjersten, eller Kjersten Pouls Datter, af Randers er ligeledes undvegen og er mistænkt for Deelagtig i ovennævnte Tyverie, hun er 26 a 28 Aar Gl:, bleeg af Udseende, mørkt Haar, er temmelig skjaldet, blaae Øjne, har 3 stive og i Haanden halv bøjede Fingre paa den højre Haand. Hun handler med Haar og er formodentlig iført Bondeklæder.

Januari 27.        Givet Indberetning til Cancellieraad Lanng følgende:

 

Skema               Præst og Degns Offer ??  –   Den enkelte Ejen ?? Byg –  Dommerkorn  –  Stokkemandspenge pr Td Hk   –  Broepenge  – Kirke Arbejde  –  Sognebud beregnet i Penge  –  Givede ??væsenet  –  Til Kirkearbejde Spand- og Gangdage –  Sognebud inatura

Februari 2.        Befaret Horsens Landevej og befandt at den var forsvarlig passabel, og samme Dag blev Vejsporrene jævnet der ifølge Forord: 13 Dec: 1793 § 7.

Febr: 6.             Befaret Skanderborg Landevej og befandt den ligeledes i forsvarlig Stand og Vejsporrene blev tillige jævnet alt under mit paasyn.

Febr: 7.             Sognets beboere af Gunnestrup, Østerby og Jegstrup kjørte Steen og Gruus i Sognevejen.

Febr: 8.             De øvrige Byer Børrup, Sleth og Bjødstrup ligesaa, ?trede i alt 250 Læs Steen og Gruus i.

Febr: 9              Blev en Steenkiste imellem Holme og Trandberg Bye repareret paa ovenmeldte Sognevej.

Febr: 12            Bekjendtgjordt en Placat fra Birkedommer Rasmussen paa Kirkestævne om Auction i Fløjstrup Skov den 21de dennes.

Side 35

Febr: 13            Circulaire af 19de Januari fra Cancellieraad Lanng. Efterlysning:Fra

Arresten i Freddericia er Natten til den 10 dennes udbrudt Arrestanterne:

 1. Morten Andersen som nyelig for 3die gange begaaet Tyverie ved Højesteretsdom er Dømt til at arbejde i Kiøbenhavns Fæstning sin Livstid. Han er født i Raarup Sogn i Bjerreherredt er 43 Aar Gammel af middel Størrelse og Fyldighed, mørk af Øjne og Haar. Ved bortgangen var han iført en Gl: graae Frakke, hvide lerrede Buxer, hvide uldne Strømper, og Træskoe, et rødprikket Bomuldshalstørklæde og en Gl: sort Hat.
 2. Lars Johnsen, der som undvigt af Lægdet er anholdt for Løsgjængerie i Wiuf den 21. f. M. Han er fød i Taulev Sogn 22 Aar Gl: er af middel Størrelse, men mager, har blunde Haar, lyse Øjne, og forresten kjendelig i Ansigtet med en paafaldende udstaaende Underlæbe. Ved bortgangen var han iført en blaae Gl:Trøje læggede lerrede Buxer, hvide Strømper, Træskoe og et broget Tørklæde, samt en Gammel Hat.

Febr: 17                       Brev fra Kjøbm. Fleischer at beordre Beboerne her i Sognet til hver for sig at levere  1 Skp. Broehavre inden 14 Dage i hans Boepæl ved Aaen

Febr: 22             Circulaire af 21 fra Cancellieraad Lanng saalydende:

Da nærværende Aarstid især gjøre det beqvemt for de Vejpligtige at tilkjøre Gruus paa deres Vejparter, saa beordres Sognefogderne til at tilsige de Vedkommende til fra næstkommende Onsdag den 29 dennes at paakjøre paa deres Vejparter paa Horsens Landevej saamegen Gruus som Vejbetjenten og Sognefogderne finde fornødent efter Vejstykkernes Beskaffenhed, og dermed at fortsætte fra bemeldte Dag saavidt fornødent. Da de Vejpligtige ville ved dette Arbejde bedre kunne holde deres Vejparter istand end ellers, ventes at enhver ville destomere efterkomme denne Ordre, men i Udeblivelses Tilfælde eller For-

Side 36

sømmelse ville Mulcter finde Sted. Herom haver Sognefogderne ved Slutningen eller midt i næstkommende Uge den 7de Marti, at give Indberetning.

Febr  29:            Sognets samtlige Vejpligtige Beboere kjørt Gruus paa deres Vejstykker paa Horsens Landevej.

Marti 1ste :         Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 15 f:M:   Efterlysning:

Følgende Landkræmmere af Sønder Nessum Sogn Ringkjøbing Amt, nemlig:

 1. Mads Christian Lauritssen, middel af Størrelse med stærk Legemsbygning og blunde Haar, omtrent 24 Aar Gammel.
 2. Jeppe Lauritssen, af samme Størrelse, og lyst Haar, 26 Aar Gammel.
 3. Anders Jensen, ligesaa af samme Alder, og
 4. Peder Jensen, Sveidal, temmelig høj og med blunde Haar 25 Aar Gammel.

Vilde Sognefogderne efterlyse og om de antræffes lade dem anholde og hertil trasportere.

Marti 1ste         Circulaire af 22de f:M: fra Cancellieraad Lanng saalydende:

Uagtet jeg har ladet bekjendtgjøre at Vedkommende, som anmelde indtrufne Dødsfald, skulde naar den Afdøde har nydt Ophold da medbringe Opholdscontracten  –  efterkommes dette dog sieldent.

Sognefogderne have nu at gjentage ovennævnte Ordre, ved at bekjendtgjøre ved 3de Kirkestævner efter hinanden foranstaaende, med Tillæg: at den som for Fremtiden endnu maatte forsømme at medbringe Aftægtscontract, kan ikke vente at erholde nogen Tilstaaelsesseddel til Jordpaakastelse forinden han bringer Aftægtscontracten

Da flere af Vurderingsmændene i Stervboer forsømme at anføre under Forretningerne, at disse ere holdte efter deres bedste Skjønsomhed, saa sandt hjelpe os Gud og hans hellige Ord! uagtet dette udtrykkelig er dem betydet, saa indskjerpes denne Ordre til nøjagtigere Efterlevelse..

Bekjendtgjordt 3de paa hinanden følgende Søndage ved Kirkestævne.

Side 37

Marti 3die           Circulaire fra Kammerraad og Amtsforvalter Bierg af f: M: saalydende:

Den hermed følgende Indbydelse er mig tilsendt fra J:T: Hr Conferentsraad Collin med Anmodning, at udsende den i dette Amtstue District. Ved saalunde at opfylde dette, ville Sognefogderne i Ningherredt, lade Indbydelsen circulere i nedenstaaende Tour, forsynet med enhvers Paategning, og fra sidste Sted mig tilstillet, det snareste mueligt.

Denne for Landmanden saa velgjørende Indretning forventer jeg at Sognefogderne ville bekjendtgjøre, enhver for sit Fogderie, og især for de største Gaardejere, Møllere og andre samt om der i Sognet gives Hestehandlere da især for disse, og opmuntre alle til Bidrag til denne gode Sags Fremme.

Ankom d: 3die Marti og Bekjendtgjordt ved Kirkestævne den 4de og samme Dag afsendt til Maarsleth, samt medfølgende Indbydelsesplan.

Marti 11te          Legestue hos Knud Søren i Jegstrup, med Tilladelse.

Marti 18de         Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Forvalter Wittusen, om Auction paa Moesgaard med Faunebrænde og Udluftning den 23de dennes.

Marti 20.           Circulaire fra Kammerraad og Amtsforvalter Bierg af 19de dennes saalydende:

Efter Hr Oberstleutenant Rosenbergs Skrivelse af 19 dennes, beordres efternævnte Sognefogder at møde Mandagen den 26 dennes om Formiddagen Kl 10 slet, ved Skanderborg Nørre Port, for at modtage Forholdsordre om Steenkjørsellerne paa Hovedlandevejen. Dette circulerer i anført Tour, og fra sidste Sted hertil.

Marti 25.           Circulaire af 24 dennes, fra Vejbetjente Johansen, saalydende:

Førstkommende Torsdag den 29 dennes, vil Horsens Landevej blive synet, Sognefogderne ville derfor møde samme Dags Formiddag Kl 8½ paa Sognets Vejstykke nærmest Aarhuus for at paavise Vejen.

Marti 27.           Circulaire af 24 dennes fra Cancellieraad Lanng.  –  Efterlysning: saalydende:

Sognefogderne paa efternævnte Steder paalægges

Side 38

at efterlyse følgende Personer, nemlig:

 1. Skanderborg Amts 34 Lægd No 41. Søren Christensen Overbye Skole, der er bortrømt af sin Lære hos Reebslagermester Hylling i Horsens, uden at hans Opholdsted seenere har været at opdage.
 2. Anders Andersen, der har opholdt sig i Weilbye og efter Anmeldelse skal have gjordt sig skyldig i Tyverie og Indbrud, og bortgaaet uden at hans Opholdsted vides. Førstnævnte er 20 Aar Gl: Sidstnævnte formeentlig omtrent 40 Aar, middel af Vext, har sorte Haar og er temmelig feed i Ansigtet, derhos er han som oftest endeel underlig og fjantet i sin Tale og Adfærd, samt i Antræffelses Tilfælde da anholde og hertil under Bevogtning indbragt.

Marti 31.           Circulare af 28de dennes fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg, Hovedsetningernes Indhold, saalydende

 1. Sognets Selvejere skal indlevere deres Skattebøgger i Amtstuen den 6te og 7de April, og Skatten betales den 14de May Formiddag Kl; 11, omtrentlig 4rd 56sk ? per Tdr Hartkorn, og 10sk Tegn af hver forsikret 100rd i Brandpenge.
 2. Skatterestantser modtages ikke om Løverdagene men samme modtages hver Torsdag og Fredag.
 3. Den sidste Fredag og Løverdag i hvert Qvartal foretages Hartkorns Adskjellelse, naar Rentekammerbevilling, Tinglæste Skjøder, og Skattebøgger medbringes.
 4. Den med Forord: 5 Dec: 1792 befalede Oplags Fourage, der er per Tdr Hartkorn 1 Skp 1¾ Fk Havre, 45 Pund Høe, og 22 Pund Halm, paalægges Beboerne at holde i Berredskab til Aflevering i tilstundende Juni Maaned.

Bekjendtgjordt Beboerne ved Kirkestævne Søndagen den 1ste April.

April 3die       Ordre fra Hr Cancellieraad Lang, at meddele ham Erklæring paa en fra Rasmus Rasmussen i Gunnestrup til Amtet indgivne Besværing over at være paalagt af Sognefogden at føre Tilsyn ved Vejarbejdet, saavelsom ogsaa med Tilsigelser m:m: saalydende:

Side 39

Jeg Gaardfæster Rasmus Rasmussen Gunnestrup Bye Trandberg Sogn i Aarhuus Amt, blev i forrige Aar 1831, formedelst med en af de højst skyldende i Hartkorn ansat som Biehjelpe ved Vejarbejde samt Tilsigelse til samme Forretning uden nogen Godtgjørelse eller Frihed derfor; men da vi henhøre under Moesgaard Gods, og Godsejeren selv er største Lodsejer, saa haaber jeg at De frikjender mig for denne Forretning, men kan sligt ikke skee formedelst at Godsejeren er uden for Sognet og ingen Godtgjørelse derfor kan faaes eller Frihed, saa beder jeg Deres Højværdighed at De ville Tilkjendegive mig om jeg ogsaa er forpligtet efter Sognefogdens Ordre, at møde ved ethvert paakommende Vejarbejde, saavelsom ogsaa med Tilsigelser, eller allene ved Synsforretninger.

Min herpaa givne Erklæring lyder saaledes:

Ærbødigst:

Til Oplysning i det af Gaardfæster Rasmus Rasmusen i Gunnestrup til Amtet under 16 Febr d:A: indstillede Forespørgsel, tillader jeg mig ifølge Deres Velbaarenheds mig affordrende Erklæring at bemærke:

Hovedgaarden Moesgaard under hvilken de fleeste Sognebeboere her ere Fæstere, ligger næsten en Miil herfra og hører under Maarsleth Sogn, er, unægtelig som Godsejer største Lodsejer; men da Omgangscirculaire efter Forord: 13 Dec: 1793 § 71, forrige Aar paalagde en Mand udnævnt af selve Sognets største Lodsejere, til i Foreening med Sognefogden at have Opsyn ved det almindelige Vejarbejde, saa blev beskrevne Rasmus Rasmussen som en af de største Hartkornsbrugere i Sognet af mig anmodet om at paatage sig dette Tilsyn hvilket han billigede, og hidtil har heller ikke nogen Vægring eller Modsigelse fundet Sted, før hvad jeg nu havde erfare, hvilket mueligt kan være et villigt Opfund af den der har skrevet for ham.

At jeg har paalagt ham det som Pligt nogensinde at ordre eller tilsige som Budfoged, erklærer jeg som aabenbar Usandhed, og finder mig derved fornærmet for en saa løgnagtig Opdigtelse.

Side 40

At han ingen Frihed eller Godtgjørelse faaer for sit Tilsyn, finder jeg ikke heller billigt frem for lignende i andre Sogne; thi for det meeste forretter han selv sit eget Arbejde først, og følgelig forsømmes ikke meget derved for ham.

April 3die       Planeret Sognets Vejstykker i Aarhuusgyden.

April 4de        Sognets samtlige Vejpligtige Beboere, planneret deres Vejparter paa Skanderborg Landevej, og er nu gjordt forsvarlig passabel.

April 8          Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng om Auction i Astrup Degnebolig den 16de dennes.

April 9de        Circulare af 6te dennes fra Cancellieraad Lanng saalydende:

Da det nu kan antages at Vejgrøfterne i næste eller paafølgende Uge ville blive saa tørre at disse tilligemed Afledningsgrøfterne, kunne opkastes og renses, saa beordres herved Sognefogderne at tilsige samtlige Vejpligtige til at besørge dette Arbejde gjordt efter forhen givne Forskrifter, hvoriblandt at Grøfterne paa Skanderborg Landevej fuldkommen skal holde en Bredde for oven af 2 Alen, og Grøfterne paa Horsens Landevej fuldkommen 1½ Al: Dybde bestemmes efter Grunden, og saaledes at Vandet kan have frit Afløb, samt at Grøfterne maae have tilbørlig Skraaning til Marksiden, og at intet af Vejkanten borttages hvilket alt Sognefogderne selv maae paasee nøjagtig vorder efterkommet, og som endvidere vil blive undersøgt ved afholdende Vejsyn. Ligeledes og forsaavidt saadant ikke allerede er skeet, paalægges det Sognefogderne først i næste Uge at foranstalte at Vejsporrene paa Sognets Vejstykker, alle bliver tilbørlig og godt jævnet, ligesom ogsaa for Fremtiden nøje paasee at dette Arbejde med Vejsporrenes jævning, bliver forrettet 1 Dag Ugentlig neml: hver Torsdag, og ønskedes at dette Arbejde blev udført af de Vejpligtige med dertil anskaffede River som meget lettere og bedre jævner Vejen end en Skovl.

April 12        En Indsidder i Aarhuusgyden at oprense Vejgrøft og plannere.

Side 41

April 12.       Circulaire af 30 f: M. fra Cancellieraad Lanng: Efterlysning:

En i Hjørning for Indbrud og Tyverie arresteret Person ved Navn Morten Nielsen er derfra undvegen. Han er  22 Aar Gl: blaae Øjne Lysebrunt Haar, middel Statur, temmelig høj, stærk af Lemmer, et fyldigt Ansigt, paa venstre Arm en Hævelse.

Ved Undvigelsen var han iklædt blaae kort Vadmelstrøje med Knapper af samme Tøj, sort hvergarns Vest, med smalle røde Striber, samt hvide Metalknapper, lange lysegraae Vadmelsbuxer, lange graae Uldstrømper og Træskoe, om Halsen et nyt rødt Bomulds Tørklæde med hvide Prikker, en Gammel Hat.

April 16.       Sognets Vejpligtige Beboere, Grøftet og planeret deres Vejparter paa Horsens Landevej, og er nu godt forsvarlig passabel.

April 18.       Circulaire af 14 dennes fra Cancellieraad Lanng

Efterlysning:

Efternævnte Sognefogder ville efterlyse Reserve af Veile Amts 50-100, Eriik Jensen Wolsted, som uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet og i Antræffelses Tilfælde lade ham anholde og hertil indbringe. Han er 13 Aar Gammel, liden af Vext, bred af Skuldre, og temmelig føer af Bygning, har brunt Haar, rødladen af Ansigt, og har et temmelig betydelig Ar, fra Overlæben over Næsen. Ved Undvigelsen var han iført en blaae ulden Trøie, en stribet sirtses Vest, et pr lange Lærreds Beenklæder, og desuden et par nye blaae Do, havde Uldstrømper, Træskoe, og en blaae Kaskeet.

April 21.       Circulaire af Dags Dato fra Cancellieraad Lanng om Vejsyn saalydende:

Da det nu formodes at Vejgrøfterne nu alle forsvarligen er oprenset, tilligemed Afledningsrenderne, saa ville efternævnte Sognefogder møde ved deres

Side 42

Sogns Vejstykker Onsdagen den 25de dennes nærmest Aarhuus, nemlig saaledes:

Wibye Sognefoged            Kl 8 Formiddag

Holme Do                           Kl 8½      ”

Trandberg Do                     Kl 2½ Eftermiddag

for at paavise Veibetjenten Vejen, der til den Tid møder for at eftersee samme.

April 23.       Legeaften hos Ove Mikkelsen i Jegstrup med Tilladelse.

April 25.       Sognets samtlige Beboere, grøftet og planeret deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej, og samme Dag blev af Vejbetjenten synet og antaget for forsvarlig.

April 28.       Brev fra Cancellieraad Lanng af Dags Dato, angaaende Amtets Resolution paa en Besværing fra Rasmus Rasmussen i Gunnestrup, see Pag: 39 -1832 saalydende:

Stiftamtet har under 27de dennes tilskrevet mig saaledes:

I Anledning af Rasmus Rasmussens Besværing over at være tilsagt af Sognefogden til at have Opsyn med Vejarbejdet, meldes herved til fornøden Bekjendtgjørelse for ham og Sognefogden, at jeg ikke kan fritage ham for at være Sognefogden behjælpelig med Tilsynet med Vejene, men at han kuns bør af Sognefogden herom anmodes, naar der paa een Tid haves saa meget Vejarbejde for,at Sognefogden virkelig ikke selv kan overkomme Tilsynet paa alle Steder, og at han aldeles ikke er pligtig at deltage i Tilsigelser, som allene paaligger Sognefogden.

Dette meddeles herved Jens Andersen til Efterretning og Bekjendtgjørelse for Rasmus Rasmussen.

Maij 3die        Sognets Vejpligtige Beboere neml: Sleth, Bjødstrup og Gunnestrup, grøftet og planeret deres Vejparter i Aarhuusgyden, under Vejbetjentens Opsyn.

Broelægnings og Steenkiste Arbeide ved Skanderborg 1832

Trandberg Sogn Jegstrup Bye      25 Tdr 4 Skp1 Fk: 2½ Alb

Store Steen                         2 Fod 8 Tomm

af saadan Størrelse at 2 a 3 udgjør et ordentlig Læs

Side 43

Maij 8de        Brev fra Cancellieraad Lanng af 5te dennes, saalydende:

At Stiftamtmanden har beordret Dyrlæge Koppel til at undersøge om der skulle være Lungesyge iblandt Hestene i Marselisborg, Wibye, Terp, Holme, Skaade, Bjødstrup og Sleth, samt at Beboerne ved denne Ordre er paalagt at fremvise deres Heste for Dyrlægen, naar han derom indfinder sig, dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre samtlige Vedkommende til Efterretning og Iagttagelse.

Maij              Brev fra Cancellieraad Lanng af 10de Febr d:A:          at der Aarligen maae holdes et Qvægmarked i Horsens Kjøbstad drn 3die Maij, saalydende:

At det ved Allerhøjeste Reskript af 10 f: M: at der for Fremtiden Aarligen maae holdes et Qvægmarked i Horsens Kjøbstad den 3die Maij, meddeles herved til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse.

Bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

Maij 13.        Circulaire af 25de April fra Cancellieraad Lanng, angaaende Godtgjørelse i Skatterne for leveret Fourage, saalydende:

Stiftamtmanden har under 20 dennes, communeceret mig det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 14de f: M: saalydende:

For den ordinaire Fourage, som af Aarhuus Amt er udskreven og leveret for Aaret fra 26 Oct: 1831, til 26 Oct: 1832 kan vedkommende Landmænd ifølge Forord: af 28 Juli 1784, og paa Grund af de derom indhintede Efterretninger, tilstaaes den Betaling 1rd 80mk S pr T:Havre, 3rd 40mk S og ? pr Læs Høe a 32 LP, og 1rd 60mk S og ? pr Læs Halm a 24LP.

Og de dem deraf formodentlig allerede efter bemeldte Forordnings Tilhold, ved Liqvidation i Skatterne er Godtgjordt den ved Forord: § 3 bestemte Betaling, som af den Kongl: Kasse affordres, nemlig, 84/Sølv, eller 86½sk Tegn pr Tde Havre, 1rd 64mk Sølv eller 1rd 69mk pr Læs Høe, og 64/Sølv, eller 66sk Tegn pr Læs Halm, saa kunne dem endnu tilkomme 89½sk Tegn pr Tdr Havre, 1rd 67sk Tegn pr Læs Høe, og 90sk Tegn pr Læs Halm.

Side 44

Kammeret har derfor idag beordret Amtsforvalteren Landvæsenscommissair Bierg, for den Fourage som efter de sidste Repartitioner af bemeldte Amt er leveret, imod Qvittering at godtgjøre Vedkommende ved Liqvidation i Skatterne, bemelte tilstaaede Betaling. Hvilket vi tjenstligen maae anmelde Hr Stiftamtmanden om, behageligen at ville tilkjendegive Landmænd i fornævnte Amt.

Foranstaaende haver Sognefogderne paa efternævnte Steder at bekjendtgjøre for Vedkommende i deres District.

Maij 13.        Brev fra Forvalter Wittusen at beordre Sognets Fæstebønder til at betale 1ste Halvaars Ratter samt Restantser paa Moesgaard Mandagen den 19de Maij d: A:  Givet Ordre Dags Dato.

Maij 15.        Bereist Biødstrup og Sleth med Dyrlæge Koppel for at eftersee om der om der var Lungesyge iblandt deres Heste efter Ordre fra Cancellieraad Lanng, see: 8de Maij, Pag: 43, men efter Dyrlægens Bedømmelse fandtes ingen Sygdom iblandt Hestene i bemeldte Byer.

Maij 16de      Brev fra Vejbetjente Johansen af 15de dennes angaaende Vejsporrenes Jævning, saalydende:

Da Hr Stiftamtmanden Løverdagen den 19de dennes, syner saavel Skanderborg som Horsens Landevej, saa ville Sognefogderne forinden ”og som jeg venter bliver udført godt” foranstalte at Vejsporrene paa disse Veje overalt, ogsaa Aarhuusgyden, bliver forsvarlig jævnet, og alle de løse Steen borttaget.

Saa hurtig som mueligt ville Sognefogderne lade dette Brev circulaire. Afsendt samme Dag til Maarsleth.

Maii 17.        Circulaire af 9de dennes fra Cancellieraad Lanng   Efterlysning: saalydende: Ifølge modtagen Skrivelse af 1ste dennes, har efternævnte Landkræmmere af Hanbelgaard i Sønder Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt, nemlig: Brødrene Jeppe og Jacob Jensen, som ere sigtede for Overfald paa Toldvæsenets Betjente ved Grædsen ikke været at finde i deres Hjemsted; saa paalægges herved

Side 45

nedenstaaende Sognefogder enhver i sit Fogderie at efterlyse dem, og i antræffelses Tilfælde paagrebne og hertil indsendte. Jeppe Jensen er 29 Aar Gl: 64 Tommer høi, er middelmaadig af Legemsbygning, har et blegladent Ansigt, blunde Haar og lyse Øjne. Jacob Jensen er 26 Aar Gl: høi og rank af Vext, har blaae Øine, blunde Haar, maggert Ansigt, en spids og noget krum Næse.

Maii 20         Efter Ordre fra Forvalter Wittusen at beordre Sognets Fæstebønder til at betale 1ste Halvaars Skatter paa Moesgaard imorgen den 21 dennes, samt andre Restantser, da de fleeste udeblev efter Tilsigelse den 14de sidstleden, see: forrige Side, Maii 13de. Givet Ordre Dags Dato.

Maii 21         Brev fra Cancellieraad Lanng af 17de dennes, at overlevere Kirkeværgerne Gjenpart af en Rentekammer Skrivelse til Amtet under 5te dennes angaaende Ret til Fortoug omkring Trandberg Kirkegaardsmuur, saalydende:

Gjenpart

Det Kongelige Rentekammer har under 5te dennes tilskrevet mig saaledes:

”Ved at tilbagesende de med Hr Stiftamtmandens Skrivelse af 14 Febr sidstl: modtagne Dokumenter, betræffende Trandberg Kirkes Ret til Fortoug fra Jacob Sørensens Fæstegaard under Moesgaard Gods maae vi til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for vedkommende tjenstligen melde, at Kammeret ikke finder sig foranlediget til at appelere det desangaaende af Forvalter Wittusen paa nærmere Approbation oprettede Forlig af 11te Febr sidstleden, da Kammeret ikke kan erkjende Kirkens Ret til saadant Fortoug hvortil ingen Adkomst er fremviist.”

Hvilket herved tjenstligst meddeles Deres Velbyrdighed til Bekjendtgjørelse for Kirkeværgerne med Tilføjende: at dersom der fra Kirkens Side agtes fremmet videre i denne Sag, kan de indkomme med Begjæring om frie Proses, hvori tillige opgives hvilken Prokurator de ønske sig
Side 46

beskikket. Indholden af forestaaende Resolution ville de ogsaa behageligen meddele Forvalter Wittusen.

Aarhuus Stiftamtshuus den 11te Maii 1832.

Rosenørn

Denne rigtige Gjenpart meddeles herved Kirkeværgerne for Trandberg Sogn til Efterretning og Iagttagelse. Beskrevne Gjenpart er overleveret Kirkeværgerne.

Maii 24.        Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 17de dennes angaaende Forslag til Vidtsporret Vogne istedet for smalsporret, saalydende:

Stiftamtmanden har forlangt min Erklæring over et Forslag fra det Kl: Rentekammer saalydende:

”Paa en Tid hvor der gjøres saameget for Hesteavlens og Vejenes Forbedring, synes det ikke upassende at fremkomme med Forslag om en Forandring i den Danske Vognbygning, eller med andre Ord, Vognsporrets Forbedring, en Sag, der med de 2de forannævnte staar i nøje Forbindelse.

Det er bekjendt, at Vejsporrets Midte er gandske forskjelligt i de forskjellige danske Provindser, saaledes holder det almindelige sjællandske og fyenske Spor 37 Tommer imellem Hjulene, i Egnen af Horsens 34 Tommer, ved Randers 32 Tommer, og i de nordligere Egne af Jylland er det endnu smallere. Det ville vidstnok være saare Gavnligt, naar det alle Steder holdt den samme Midte, men endnu gavnligere ville det være naar det overalt holdt samme Midte som Vognene ved Hamborg: 2 Alen imellem Hjulene, invendig maalt. Dette sidste ville medføre store Fordele for de rejsende Personer, for Hestene, for Vejene og for Vognene selv.

For de reisende Personer:

Det klart at man har mere beqvemt Plads, kjører mageligere, og er mindre udsat for at vælte

Side 47

paa en vidsporet end paa en smalsporet Vogn. /:Man forvexle ikke bredsporet eller smalsporet med bredfælget/:

For Hestene:

Enhver der har kjørt paa vore Veje, hvor Jordsporene ere dybe –  det være sig nu i Lyngveje eller med dyb Snee – har ogsaa gjort den Erfaring, at det næsten er umueligt for store Heste at gaae jævnsides; de gjøre derfor hinanden Pladsen stridig (i Bondesproget ”de skyder) og saare ofte har man havt Exempler paa, at Reisende midt i Heden har maattet spænde Hestene fra, fordi disse ikke kunne gaa i Sporet. Men ikke alene paa Hede og dybtsporede Veje ere de smalle Vognspor til Hinder for Hestenes Gang, ogsaa paa Landevejene danne sig dybere Spor, hvilke Hestene bestandig maae følge, istedet for at de i Holsteen bestandig løbe paa en jævnere Flade, da der er Plads nok imellem Hjulenes Spor.

Endnu fra en anden Side betragtet, ere vidsporede Vogne gavnligere for Hestene. Det er jo en aldeles afgjort Sætning, at store Hjul bidrage (Cæteris paribus) til Vognens Lethed, men paa vore Vogne af nu brugelig Vejvidde, kan ikke anbringes store Hjul uden at gjøre Vognen væltsom, for at bruge Bondens Udtryk. Derimod kune store Hjul anbringes paa Vidsporede Vogne, og derved kunne Trækdyrene med mindre anstrengelse trække en lige Last, paa en vidsporet end paa en smalsporet Vogn.

For Vejene

De smalsporede Vogne gjøre snarere Huller i Vejen end de Vidsporede. Det er nemlig indlysende at jo mere vaklende eller vukkende Gang en belæsset Vogn har, destosnarere gjøre dens Hjul Huller i Vejen, men en Vidsporet Vogn vakler jo ikke saa meget som en smalsporet.

Side 48

Dernæst ved man jo, at Trykket af et stort Hjul forholder sig til det af et lille Hjul: omvendt som Hjulenes Peripserie: det store Hjul trykker mindre, fordi det med den større Peripserie fordeler Lasten paa et større Jordstykke.

Det er vist uden for ald Tvivl, at Chausseerne i Siælland mange Steder ikke vilde have været saa opkjørte, naar alle Vogne i Almindelighed vare vidsporede.

For Vognene:

Hjulene ere paa de vidsporede Vogne varigere end paa de smalsporede, fordi Lasten ved hælde Steder ikke virker saa stærk paa et enkelt Hjul paa hine som paa disse Vogne og fordi man paa hine kan anbringe Eggerne (Radierne i Hjulet) lodrette hvilket ikke kan skee paa smalsporede, da dermed vilde tabes for megen Plads i Vognen.

Det synes saaledes at være indlysende at ikke i enhver henseende vilde være gavnligt at bred eller vidsporede Vogne overalt bleve almindelige, og paa den anden Side kan det for Ingensomhelst selv ikke for den Uformuende Bonde blive bekosteligt at anskaffe saadanne Vogne. Man bestemme flg: at fra Aaret 1840 ingen smalsporet Vogn maae passere nogen Kjøbstad uden at betale visse bestemte Bropenge og alle smalsporede Vogne skulle snart forsvinde; thi ere alle nuværende nuværende Vogne ikke til den Tid /:1840/: opslidte, bestaaer den heele Bekostning, at sætte nye Træaxler i Vognen, og alt det øvrige, selv Beslaget paa den gamle Axel er brugeligt.

I denne Anledning ville Sognefogderne paa nedenstaaende Steder meddele mig deres særskildte Erklæring over foranstaaende Forslag.

”Afsendt Dags Dato til Holme.”

Maii 29.        Brev fra Cancellieraad Lanng af 28 dennes angaaende Rentekammers Resolution hvorledes Tilsynet med Vejene skal føres af største Lodsejere, saalydende:

Side 49

Overensstemmende med det Kongelige Rentekammers Resolution om at det ikkuns er Propritairer der eje Hovedgaardstaxt, som kunne paalægges at have Tilsyn med Vejene i det Sogn de bor, og Amtets derpaa Grundede Ordre af 25 dennes, ville Sognefoged Jens Andersen tilkjendegive Rasmus Rasmussen i Gunnestrup, at han ifølge heraf er frie for det ham paalagte Tilsyn med Vejarbejdet i Trandberg Sogn, og hvilket tillige tjener Sognefogden til Efterretning.

Maii 30         Brev fra Cancellieraad Lanng af 25de dennes, angaaende Vejgrøfternes Forbedring paa Skanderborg og Horsens Landeveje, saalydende:

Ved det for nogle Dage siden afholdte Vejsyn har jeg erfaret, at Vejgrøfterne enten tildeels endnu ikke er opkastet eller paa mange Steder ikke med den ved min Skrivelse til Sognefogderne befalede Bredde; thi paalægges herved Sognefogderne under Ansvar, at foranstalte inden 14ten Dage fra Dato.

 1. At Vejgrøfterne paa Skanderborg Landevej, erholder fuldkommen for oven en Bredde af 2 Al: og i Bunden 1 Alen. Horsens L fuldkommen en Bredde for oven 1½ Alen, og i Bunden 3 Qvt; naar ikke Vandets løb foraarsager Grøften forholdsmæssig dybde, skal de omtrent være 3 Qvt dybe, og saa lige som mueligt.
 2. Hvor Vejen er hald eller skriæv, maae den paafyldes saaledes at Vejen faaer eens Højde paa begge Sider, nogen Rundning fra Midtvejen til Grøfterne, dog ikke formeget. Dette Brev circulairer saa hurtig mueligt, og leveres til Vejbetjenten fra sidste Sted.

”Afsendt Dags Dato til Maarsleth.”

Maii 31.        Brev fra Forvalter Wittusen af Dags Dato, at Beboerne i Gunnestrup, Børrup, Østerbye og Jegstrup skal levere Oplagsfourage til 4de Eskadron af det Fynske

Side 50

Regiment lette Dragoner i Weilbye Tiirsdagen den 5te Juni førstkommende om Middagen Kl: 12. Høet opbindes i 10 Ps Bundter og Halmen ligesaa. Qvittering for leverantsen modtages af Yderne, og uden Ophold sendes til Forvalter Wittusen.

Junii 3die       Brev fra Cancellieraad Lanng af 2den dennes at møde Ham hos Sognefoged Niels Mikkelsen i Wibye, for at træffe de nødvendige Anstalter i Anledning af Kuirasseerregimentets Indqvartering den 5te dennes om Morgenen Kl: 7.

Junii 7.         Circulaire af 21de Maii fra Cancellieraad Lanng. Efterlysning:

Dette Amts 1ste Lægd No 905 Jens Pedersen Lett, 23 Aar Gl: der er middel af Vext og Bygning, har blaae Øjne og mørkt Haar, er i Nov: f:A: bortgaaet fra Lægdet, og var da iklædt kort blaae Trøje, blaae Beenklæder, stribet Vest, rød Hue og Træskoe. Denne Person ville Sognefogderne efterlyse overalt i deres Districter og for det Tilfælde han antræffes, indsende ham hertil.

Junii 7          Circulaire af 25de Maii fra Cancellieraad Lanng saalydende:

Da det er bleven en temmelig almindelig Uskik, at man tillader sig at tøjre Kreature ved Vejene saaledes at de kan gaae paa og over disse, saa have Sognefogderne ved første Kirkestævne at bekjendtgjøre at saadant paa det alvorligste herved er for Fremtiden forbudt, samt at de som desuagtet skulle understaae sig at handle herimod ville blive mulcterede med 2mk Sølv for hvert Kreatur ifølge Forord: af 13 Dec. 1793. Til den Ende paalægges det Sognefogderne paa det alvorligste at vaage herimod, og at have jævnlig Tilsyn hermed, samt at optage de Kreature de maatte antræffe.

Junii 14        Circulaire fra Vejbetjente Johansen af 12te dennes saalydende:

Da Hr Stiftamtmanden atter den 17de dennes vil syne Skanderborg Landevej, saa paalægges herved Sognefogderne, forsaavidt det ikke allerede er skeet, at

Side 51

foranstalte, forinden denne Dag, at Vejgrøfterne bliver opkastet og Gruus paaført hvor dette er fornødent, alt overensstemmende med de forhen udstedte Ordrer.

Sognefogderne vilde paasee at der paa Hasselager Mark tages Gruus til Vejen ud til Berringbroe og ikke paa Koldt Mark.

Afsendt Dags Dato til Maarslet.

Junii 16de      Brev fra Cancellieraad Lanng af 4de dennes, at indkræve Stokkemandspenge, Tinghuuslejem: m: for indeværende Aar som er 6Sk pr Tdr Hartkorn ? 10rd  4mk 2sk og tilstille ham snarest mueligt.

Junii 16de      Brev fra Obberstleutenant v. Rosenberg af 14de dennes at møde Onsdagen den 20de dennes om Formiddagen Kl: 9 slet ved Skanderborg Byes Nørreport, for at modtage de Sognet tildeelte Vejstykker paa den nye Hovedlandeveje ved Skanderborg for i Aar.

Junii 20.        Mødte efter ovenanførte Ordre ved Skanderborg Byes Nørre Port for at paavise Sognets Vejstykker af følgende Beskaffenhed  –  saaledes for Aret 1832

Trandberg Sogn   Jegstrup Bye Hartkorn 25 Tdr 4 Skp 1 Fk 2½ Alb

 

Junii 24.        Ovenanførte Vejstykker har Anders Rasmussen fra Jexen paataget sig af Hartkorn, tilsammen 73 Td 3 Fk 2½ Alb. for 4mk 12sk pr Tdr,          som i alt beløber sig til 57rd 5mk 5sk   Jegstrup eftergives ?

Side 52

Junii 25         Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 23de dennes, saalydende:

Sognefogderne vilde tilsige samtlige Vejpligtige til at Gruuse forsvarligen deres Vejparter paa Skanderborg Landevei i indkommende Uge, ligesom og at istandsætte, udvide og afpudse Vejgrøfterne hvor der endnu maatte findes Mangel efter forhen givne Forskrifter, alt under vedbørlige Mulcter.

Veisynet afholdes derpaa Onsdagen den 4de Julii og begynder ved Aarhuusgyde om Morgenen Kl: 6½. Afsendt den 26de Morgen, til Astrup.

Junii 25         q: Pag: 55.  Vejen over Østerbye Mark.

Junii 25         Brev fra Cancellieraad Lanng af 23de dennes, saalydende:

Ved Polietierets Dom af 16de Dec: 1830 ere følgende Mænd i Gunnestrup, Gaardmændene Niels Jensen, Christen Nielsen, Niels Thomasen, og Rasmus Hansen forhen Sognefoged idømte for Vejforsømmelser hver især en Mulct af 1rd Sølv, tilsammen 5rd Sølv, da disse endnu ikke ere betalte til Politiecassen, saa beordres Sognefogden til uopholdelig nu at udpante Mulcterne og tilsende mig disse snarest.                    Mulcterne ere indbetalte.

Junii 27         Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 12te dennes saalydende:

Fra Major og Tugthuusinspecteur Undahl har jeg idag igjennem Stiftamtet modtaget Underretning om at Livsfangen Anders Christensen af Wiborg Tugthuus Løverdagen d: 2den denne Maaned er undvigt. Ved Undvigelsen var han iklædt en mørk Trøje, et Par mørke lange Beenklæder, Hat og Strømper, uden Skoe. Han er fød i Rold Sogn Aalborg Amt, hvor han er hjemmehørende, men havde sidst Ophold i Grandlev Sogn, samme Amt, er 20 Aar Gammel, og 61 tommer høj. Hans Signalement ere: blaae Øjne, lysebrunt Haar, et sundt og fyldigt Ansigt, en temmelig høi Pande, en stoer skarp Næse, der

Side 53

dreier lidt til højre, middel Overlæbe, lille Mund middel Hage, middel Hals, middel Skuldre og Lemmer, lange Hænder, har et stort Ar under det højre Knæe, og taler Dansk.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse overalt i deres Districter, og for det Tilfælde han antræffes indsende ham hertil.

Junii 28        Givet Indberetning til Amtsforvalteren ifølge Circulaire af 17de dennes, angaaende hvormange Jordløse Huusmænd og Inderster, der findes i Østerbye, Tingskoven, Jegstrup og Børrup Byer, nemlig:

Tingskovhuus                     Mikkel Christensen

Børrup                                Rasmus Nielsen

Junii 30.       Circulaire af Dags Dato fra Cancellieraad Lanng angaaende Veiinddelingen ved Skanderborg og Skanderborg Ladegaarde, saalydende:

Til videre Bekjendtgjørelse for vedkommende tilstedes hermed Sognefogderne Extract af Inddelingerne over det Trandberg og Thiset Sogne contribauble Hartkorn, ifølge Kongl: allerhøieste Resolution af 13de Marts, samt Rentekammers Resolution af 12te og19de Maij d:A: paa arbeidstederne ved Skanderborg og Skanderborg Ladegaards paaliggende Chaussee, Broelægnings og Reparationsarbeide i indeværende Aar.

Extract

Inddeling

over de efternævnte Sogne paaliggende Veiarbeide ved Skanderborg Ladegaarde og igjennem Skanderborg i indeværende Aar.

Skema

Sogne  Hartkorn    Indhold af Brolægningsarbeide   Chaussee Længde af Reparationsarbeide ved Skanderborg   Chaussee Længde af Reparationsarneide ved Skanderborg Ladegaarde    Anmærkning

Tdr  Skp  Fk Alb     Faun  Fod    Faun Fod Tom    Faun Fod Tom

Trandberg 25    4      1   2½       ”       25      5       3      ”         10     1      6

Thiset        22    3      ”   2½       6       13      49     1      ”         9       ”      ”

Under det foregivne Arbeide er indbefattet Transporten med det fornødne Qvantum af Steen Sand og Jord, samt den i Anledning af Jordvejens og Grøftens Reparation fornødne Steene Græstørv og Jordtransport af

Side 54

Julii 2den       Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 1ste dennes angaaende Vejsynets Udsættelse paa Skanderborg Landevej; saalydende:

Vejsynet paa Skanderborg Landevej som var bestemt til paa Onsdag, bliver formedelst indtrufne Hindringer udsat til paa Fredag den 6te Julii, hvilket herved tilmeldes Sognefogderne, og begynder Morgenen Kl: 7 præsisse.

Afsendt strax til Maarslet.

Julii 7de         Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 22de f:M: saalydende:

Stiftamtmanden har under 19de dennes communniceret mig det Kogl: Genneral Toldkammer og Kommerce Collegii Skrivelse af 9de f: M: saalydende:

”At Hans Majestæt Kongen har under 15de f:M: allernadigst beskikket den constittuerede Overcontroleur for Nørre Jylland, Justitsraad og Toldinspecteur Blom til furnumerair Toldinspecteur i Kiøbenhavn og tillige til at fungere som Overcontroleur i Sjælland, Laaland, Falster og Møen, samt at collegiet har indtil videre tildelt Justitsraad og Ridder Hornemand, der er constitueret Overcontroleur for Fyen, tillige Function som constituert Overcontroleur for Nørre Jylland, det skulle man ikke undlade tjenstlig at tilmelde i Forbindelse med Canceliets Beskrivelse af 16de Junii 1827.”

Dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre for alle Vedkommende i deres Districter.

Afsendt til Ingerslew d: 8de og bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

Julii 8de         Udpantningsliste fra Birkedommer og Hospitalsforstander Rasmusen af 22de Junii d:A: Approberet 23de f:M: til Restantsedragerne for Kongetiende Afgivt af Rug og Bygtiende her i Sognet.

Bekjendtgjordt samme Dag paa Kirkestævne efter Gudstjenesten, for den derværende Forsamling.

Side 55

Julii 9de         Udpantningsliste fra Hr Pastor Friis af 12te Junii d:A: Approberet 15de f:M: til at foretage Udpantning hos Restantsedragerne her i Sognet som ikke have betalt deres Præstetjende Afgivt for 1831 Aars Afgrøde.

Julii 10         Udpantningsordre fra Cancellieraad Lanng af 3die Julii Approberet 29de Junii, til Restantsedragerne her i Sognet for resterende Kongelige Skatter m:m: for første halv Aar 1832.

Julii 14         Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 3die dennes; Efterlysning:

Fruentimmeret Anna Magdalene Adamsdatter er bortgaaet fra Østbirk Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget og medtaget 2de af hendes uægte Børn.

Hun hører til den om vankende Klasse og formodes derfor med Børnene at vandre paa Betlerie, er 28 Aar Gl:, middel af Vext, kleien, har blunde Haar, blaae Øjne, og hendes Udseende er mørkladen eller rettere Tatteragtig.

Denne Qvinde efterlyses, anholdes, og transporteres hertil.

Pg: 52 ?        Brev fra Cancellieraad Lanng af 18de Junii angaaende Veien over Østerbye Mark, saalydende:

Bieveien i Trandberg Sogn, som paabegyndtes f:A: men ej blev fuldendt paalægges nu Sognefogden i Henhold til Amtets forhen givne Resolution at besørge ved Tilsigelser til samtlige Vejpligtige til Arbeide aldeles istandsat, saaledes at den ved Syn kan findes forsvarlig.

At de forsømmelige ville blive mulcterede er en Selvfølge.

Indberetning forventes, naar Arbeidet er endt.

Julii 20de       Circulaire fra Vejbetjente Johansen af Dags Dato, angaaende Vejsporrenes Jævning, saalydende:

Side 56

Sognefogderne maae uden Henstand foranstalte at Vejsporrene bliver Godt og forsvarligt jævnet i Aarhuusgyden, ligesom ogsaa paa de øvrige Veje, hvis saadant ikke allerede er skeet. Ligeledes ville Sognefogden for Malling Sogn paa Mandag den 23 dennes foranstalte at der bliver kjørt Gruus paa Horsens Veien ved Broen paa Wibye Mark paa begge Sider af samme, noget henimod Bakken, og noget længere til den anden Siide, hen imod Svinget efter Aarhuus, omtrent paa 2 eller 3 Mænds Stykker.

Julii 29         Circulaire fra Vejbetjente Johansen af 27de dennes saaledes:

Da jeg flere Gange har erfaret, at de, saavel for Herredsfogden Hr Cancellieraad Lanng, som ogsaa for mig udstædte Ordrer, om Vejenes Istandsættelse og Vedligeholdelse, enten aldeles ikke bliver efterkommet, eller ogsaa kun til liden eller slet ingen Nytte for Vejen fordi Arbeidet ikke udføres som det bør og ofte ikke under Sognefogdernes Tilsyn, derfor, ”og da jeg strængt er blevet paalagt at eftersee Vejene, samt hvor der findes Mangler, da at foranstalte at disse bliver strax istandsat eller og melde de forsømmelige til Mulct”, nødsages jeg til at have Sognefogderne alvorligen paalagt deres Pligt, og eftersee Vejene engang imellem, og hvor der findes Mangler, da at besørge disse istandsatte; ligesom ogsaa efter forhen udstædt Ordre en Dag Ugentlig foranstalte at Vejsporrene bliver godt jævnet, de løse Steen borttaget og hvor Vejen er hæld eller skiæv da at paafylde saadanne Steder til Vejen Overalt erholder en jævn Rundning til Sidderne ikke formeget, samt lige høj i begge Sidder, og endelig hvor der bliver Huller eller Slæng i Vejen, da der at paaføre Gruus, hvor

Side 57

saadanne Steder findes. For eftertiden melder jeg saadant og vil da Sognefogden om de paagjældende ikke er tilsagt, og i Tilfælde af Udeblivelse ikke er meldt, derfor blive draget til Ansvar.

Dette Brev circuleerer i nedenstaaende Tour og ville Sognefogderne meddele Paategning, og levere fra sidste Sted til mig nemlig fra

Søren Frederichsen i Krogstrup.

Dags Dato Bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

August 17     Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 10de dennes:

Efterlysning:

 1. Weile Amts 89-73. Hans Christian Knudsen Balle, 28 Aar Gammel, 63 Tommer høj, der uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet.
 2. Do Amts 40-91 Jørgen Christian Therkelsen Store Lihme Mark, der har forladt sin Tjeneste i Rugsted. Han er 14 Aar gammel, liden af Vext, dog temmelig føer, seer godt ud, har blaae Øjne og lyst Haar. Ved Undvigelsen var han iført en mørk blaae Trøje, stribet Vest, et par mørkeblaa Buxer, eller ogsaa et par sorte hvidstribede Do, gamle Strømper, Træskoe og en lyseblaae Kaskjet
 3. Aalborg Amts 90 Lægd 2de Deel No 8 249 Jens Jørgensen Løgstøer, 1? Aar Gammel, der uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet.
 4. Randers Amts 114-75 Friderik Nielsen Kjerhuuset 26 Aar gammel, 65½ Tommer høj, stærk af Bygning blaae af Øjne, og mørk af Haar, der er bortgaaet af sin Tjeneste i Wessing. Han har omløbet i Landet indtil sit 13de Aar, og er ved Undvigelsen iført kort blaae Trøje, lange Vadmels Buxer, og Støvler, samt en nye sort Filthat. Efterlyst paa Kirkestævne.

Side 58

August 22de   Circulaire af 2den dennes fra Cancellieraad Lanng

Efterlysning saalydende:

Løverdagen før Pintsedagene d:A: er fra sin Tjeneste i Wessing Bye bortgaaet Friderik Nielsen Kjerhuuset af Randers Amt 114 Lægd No 75. Denne Person der er 26 Aar Gl: 65½ Tommer høj, stærk af Bygning blaae af Øjne og mørk af Haar, have Sognefogderne at efterlyse overalt i deres Districter, og saafremt han antræffes at indsende ham hertil. –  Indtil sit 13 Aar har han omløbet i Landet, og ved Undvigelsen var han iført kort blaae Trøje, lange sorte Vadmels Buxer, sort og rødstribet Vest, samt formodentlig Støvler paa Fødderne, og en nye Uldhat paa Hovedet.

August 7.          Foretaget Synsforretning over 2de Steenkister ved Tingskoven paa Horsens Landevej i Foreening med Vejbetjente Johansen. –  Entrepreneur: Peder Paaesgaard i Hvilsted.

August 9.          Foretaget Synsforretning over 2de smaae Steenkister for Overkjørsel til Søren Jacobsens Lod i Raunholdt i Vejgrøften paa Horsens Landevej, i Foreening med Vejbetjente Johansen.  –   Entrepreneur Poul Jespersen Sleth.

August 30.        Synsforretning over en Steenkiste paa Roigaards Mk i Foreening med Vejbetjente Johansen.  –  Entrepreneur Peder Paaesgaard i Hvilsted.

Septemb. 6.      Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 29de August

Efterlysning saalydende:

Fra Salling Herredt er Undvigt:

 1. Roland Christian Hansen 22 Aar Gammel, middel af Wext og Bygning, blaae Haar, langagtig Ansigt, skummelt udseende, lange Lærreds Buxer og bare Fødder.
 2. Jørgen Christian Nielsen, 16 Aar Gl: middel af Vext, mørk Haar, bruun og rundladen Ansigt, og Næsebenet brækket. Ved Undvigelsen var han iklædt Lærreds Buxer, hvid Vadmels Trøje, gammel sort Hat, og bare Fødder.

Side 59

Septemb. 12.    Efter Rettens Udmeldelse, foretaget boniterings og taxsering Forretning i Foreening med Christian Pedersen af Ingerslev og under Vejledning af Hr Leutenant og Landmaaler Tinghuus, ved den nye anlagte Landevej ved Tingskoven over Søren Jacobsens Lod i Raunholdt og den gamle Landevej sammesteds over Clemen Nielsens og Peder Hansens Lodder i Ingerslev, saaledes:

over Søren Jacobsens Lod taxeret til                 11 imod 24.

den gamle aflagte Vej taxeret til                         6 imod 24

over Clemen Nielsens Lod taxeret til                11 imod 24

og over Peder Hansens Lod taxeret til                11 imod 24

bemeldte Forretning er inden Retten afhjemlet næste Retsdag den 15de September.

Septemb. 13.    Foretaget boniterings og taxerings Forretning efter Rettens Udmeldelse, i Foreening med Christian Pedersen Ingerslew, over en Gruusbanke paa en Jordlod paa Ingerslew mk tilhører Jens Seiersen paa Raunholdt mk. Gruusbanken er af følgende Størrelse: Imod Øster og Vester 27 Alen, og mod Sønder og Nord 21 Alen, tilsammen 567 □Alen, taxeret et stk Jord til Vej til samme Gruusbanke 81 Alen i Længde og 8 Alen bred, tilsammen 648 □Alen  taxeret til Taxten 12 imod 24, og foranførte 567 □Alen taxeret til taxtet 9 imod 24.

Bemeldte Forretning er afhjæmlet inden Retten næste Retsdag den 15 September.

Septemb: 15.    Circulaire fra Vejbetjente Johansen af Dags Dato, saaly:

Sognefogderne ville foranstalte at det fornødne Mandskab møder ved Vejen i Aarhuusgyden førstkommende Fredag den 21 dennes Kl: 9 Formiddag, for at oprense Vejgrøften sammesteds.

Sognefogderne maae møde samme Tid, og ingen maae begynde arbejdet forinden Kl: 9, da Sognefogderne og jeg skal være ved Stedet.

Septemb 17.     Sognets samtlige Vejpligtige beboere planeret Vejstykkerne paa Horsens Landevej under Sognefogdens Opsyn.

Side 60

Septemb 14.     Circulaire fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg angaaende Skattebøgernes Indlevering og Skatternes Erlæggelse for sidste halvaar 1832 –

Omtrentlig saalydende:

Skattebøggerne indleveres i Aarhuus Amtstue Fredagen og Løverdagen den 21 og 22 September d:A: og Trandberg Sogns Selvejere og Jordløse Huuse som haver Brandpenge at erlæge skal betale sidste ½Aars Skatter og andre Afgivter der omtrentlig beløber pr Tdr Ager og Enge u frie Hartkorn: 4rd 60sk: p Td

foruden Brandpenge der er som sædvanlig 1sk  pr 100rd, hvilket paalægges Sognefogderne nøiagtig at bekjendtgjøre for Skatteyderne.

Indvidere bekjendtgjøres:

 1. Ingen Skatteyder naar han ikke dertil er tilsagt, bliver expideret om Løverdagene eller Torvedagene, men derimod Torsdag og Fredag i hver Uge fastsættes til at betale Restantser paa
 2. Den sidste Fredag og Løverdag i hvert Qvartal foretages Hartkorns adskjellelse, naar Rentekammer Bevillinger, Tinglæste Skjøder og Skatte Qvitteringsbøger m.m: medbringes.
 3. Afgivten til Amtsfattigcassen efter Forord: af 24.Septb. 1708, eller de saakaldte Herredscassepenge, haver enhver Sognefoged som sædvanlig af hans Fogderie at opkræve og med 2 ligelydende af Sognepræsten attesterede Anmeldelser heri Amtstuen at indbetale inden October Maaneds Udgang d:A:. og
 4. Inden Medio Januari Maaned 1833 haver Sognefogderne at indsende en Udskrivt af enhver Reiseprotocol over alle de i Aaret 1832 af ethvert Fogderie afgivne Reiser, hvilken Udskrivt skal underskrives af Sognefogden og største Lodsejer i ethvert Sogn eller Fogderie.

Side 61

Septembr. 23    Legestue hos Mikkel Nielsen i Sleth med Tilladelse.

Septbr. 23.        Bekjendtgjordt paa Kirkestævne efter Begjæring af Tingskovens Ejere, at ingen løse Kreature maae komme der i indeværende Efteraar, og at ethvert Kreatur som træffes bliver optaget og Ejeren dertil vil komme til at betale Skadeserstatning, Optagelsespenge, m:m: efter Forord: 29de October 1794, samt Forord: 9de Julii 1817.

Septembr 30      Legestue hos Lars Sørensens Enke ved Kirken uden Tilladelse.

Septbr 30           Efter Ordre foretaget boniterings og taxerings Forretning i Foreening med Niels Mikkelsen af Wibye et stk Jord til Vejfylding Vesten for den for nogle Aar siden taxerede Gruusbanke paa Søren Hansens Mark i Sleth af følgende Størrelse: inod Øster og Vester 15 Alen og imod Sønder og Nord 87½ Alen, tilsammmen i □ 1312½ Alen, som beregnes til 3 Fkr Land, taxeret til taxten 14 imod 24.

October 2          Circulaire fra Cancellieraad Lanng sf 18de f: Maaned saalydende; Efterlysning:

Overalt i Districterne ville Sognefogderne eftersøge Randers Amts 112, – 159 Reserven Søren Nielsen Holbek, liden af Vext, lyst Haar og 23 Aar Gl: der er bortgaaet af Lægdet. Saafremt han træffes, anholdes og transporteres han til mig.

October 5te        Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 28de Septb: saalydende, Efterlysning:Aarhuus Stiftamtshuus har under 21 dennes, communiseret mig en Skrivelse fra Skanderborg Amtshuus af 20 f:M: saaledes lydende:

”Ifølge derom modtagen Indberetning fra Herredsfogden for Tørsting og Wrads Herreder Hr Cancellieraad Wittusen, haver to lødsladte Forbedringhuusfanger, neml: Søren Nielsen Kragelund og Fruentimmeret Dorthe Johannesdatter Fors, Natten imellem den 17de og18de dennes funden Lejlighed til at undvige fra Sognefoged og Arrestforvarer Niels Pedersen i Brædstrup, hvem de vare overgivne til foranstaltende Bevogtning

Side 62

Foranlediget deraf er det min tjenstlige Begjæring at Deres Hjøvelbaarenhed behageligen ville foranstalte bemeldte Personer Efterlyst overalt i det Dem anbetroede Amt, og saafremt de antræffes anholdte og transporterede 1ste nævnte til Amtet i Wejle da han er hjemmehørende der i det samme underliggende Hveisel Sogn, og sidstnævnte til Overauditeur Borgemester og Byefoged Ræder, da hun haver hjemme i Horsens Kjøbstad. I Tilfælde af Anholdelse beder jeg mig herom underrettet. Paa de undvigte kan intet Signalement opgives, men han er 45 Aar Gl: og hun 27 Aar Gl: og de skal i flere Aar i Foreening have ført et omvankende Løb.

Indbemeldte Personer haver nedenstaaende Sognefogder at efterlyse, og ifald de antræffes da anholdte og hertil indbragte.

October 7.         Bekjendtgjordt 4re Forordninger paa Kirkestævne.

 1. En Forord: om Skudsmaalsbøgers Indførelse for Tjenestetyender. Datteret Frederiksberg den 5te sept. 1832.
 2. En Do angaaende en Forandring med Hensyn til Opkrævningen af Adskjellige Afgivtssummer, der hidtil hver for sig, have skullet raporteres enten paa Hartkornet i Danmark, eller paa dette saavelsom paa Kjøbstæderne, med videre. Dateret Frederiksberg, den 15de September 1832.
 3. En Placat angaaende Godtgjørelse til vedkommende Landboere og Kjøbstæder i Danmark, Bornholm undtagen, for de af dem indtil udgangen af Aaret 1815 forrettede Kjørseler, til Militair Tjeneste. Dateret Frederiksberg den 15de September 1832.
 4. En Do angaaende Repartition deels af den extraordinaire Bekostning paa Anskaffelse af Fourage til Landmilitair Etaten i Danmark for Aaret fra 26 Oct: 1831 til 26 Oct: 1832, deels af Marschpenge for Landsoldaterne i Danmark for Aaret 1832. Dateret Frederiksberg den 15de September 1832.

Side 63

October 8.         Circulaire af 5te dennes fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg saalydende:

I Forbindelse med Amtstuens Circulaire af 8de Septemb: d:A: haver efternævnte Sognefogder at bekjendtgjøre for samtlige Skatteydere, at der til det i benævnte Circulaire anførte Skattebeløb bliver at tillægge i Overeensstemmelse med en i Dag modtagen Forord: af 15de Sept 1832 Fourageskat og Marschpenge 32sk Tegn pr Tdr Ager og Eng, og 2sk Tegn pr

Tdr Skov og Mølleskyld, saa at i indeværende Halvaars Skatter og Afgivter vil som følge heraf omtrendtligen udgjøres pt Tdr ufrie Ager og Engs Hartkorn 4rd 92mk Sedler og Tegn, foruden Brandpenge der er som sædvanlig 10sk af hver forsikret 100rd.

October: 13.     Sognets Vejpligtige Beboere grøftet deres Vejstykker paa Horsens Landevej, efter forhen modtagen Ordre. Christen Hansen Smed i Sleth blev tiltalt for Vejforsmmelse og Opsætsighed.

October 14.       Bekjendtgjordt paa Kirkestævne efter Begjæring af Ejerne af Raunholdt Skov, at ingen løse Kreature taales at komme der i dette Efteraar, og at ethvert Kreatur som træffes vil blive optaget, og Ejeren dertil vil komme til at betale Skadeserstatning, og Optagelsespenge efter Forord: 29 October 1794, samt Forordningen 9de Julii 1817.

October 14.       Legestue hos Søren Rasmussen i Biødstrup med Tilladelse.

October 15.       Sognets Vejpligtige Beboere Gruuset deres Vejstykker paa Horsens Landevej, efter modtagen Ordre.

October 15.       Efter Ordre foretaget boniterings og taxerings Forretning i Foreening med Sognefoged Niels Mikkelsen fra Wibye over en Gruusbanke paa Poul Thomasens Enkes Mark i Østerbye til Brug for Bivejene over Østerbye Mark saaledes, og af følgende Størrelse: imod øster og vester 24 Alen, og mod synder og nord 24 Alen tilsammen 556 □Al:        taxeret til Taxten    11 imod 24.

Ligeledes

taxeret en Jordstrækning til Vej til ovenanførte Gruusbanke 6 Al: bred og 84 Al:lang Tilsammen 504 □Al: taxeret til Taxten    13 imod 24.

Baade Vej og Gruusbanke tilsammen i alt 1060 □Alen.

At denne Forretning er afholdt efter vores bedste

Side 64

skjønnende, vil vi næste Retsdag endelige bekræfte.

October 16.       Efter forhen modtagen Ordre fra Hr Cancellieraad Lanng opmaalt og inddeelt Møllevejen over Østerbye Mark fra Østerby og til Horsens Landevejen, i Foreening med de øvrige Beboere fra Byen, samt derpaa beordret de Vejpligtige at have Vejen istandsat inden 3 Uger fra Dato.

Inddelingen er saaledes efter Stykkernes Beskaffenhed

No 1. Jens Jensen Østerbye. Hartk. 4 Td: 5 Skp: 3 Fk 14/5 Alb 260 Al:

–    2. Rasmus Hansen                     4        5         3      14/5        280

–    3. Jens Mikkelsen Vejpligtig af           6         1      1                45

–    4. Jens Andersen Hartkorn fri                         8       –          –        –              480

–    5. Poul Thomasens Enke           4        5         3      14/5       255

–    6. Jens Pedersen                        4        5         3      14/5        280

–    7. Niels Hansen                          4        5         3      14/5        300

Ialt =    32 Tdr 3 Skp  3 Fk 1 Alb     1855 Alen

eller: 6181/3 Favn

October 20.       I Foreening med Niels Mikkelsen af Wibye, Afhjæmlet en Gruusbanke inden Retten paa Aarhuus Raadhuus, paa Poul Thomasens Enkes Mark i Østerbye, og en Ditto paa Søren Hansens Mark i Sleth, see: 15de d:M: og 30te f:M:

October 25.       Vejsyn paa Horsens Landevej af Vejbetjente Johansen og synet gyldig.

October 31.       Sognets Vejpligtige Beboere, grøftet og gruuset deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej.

Novemb 2.        Vejsyn paa Skanderborg Landevej af Vejbetjente Johansen; Børrup Vejstykke ved Berringbroe blev kasseret; men blev istandsat den 6te d:M:

Novbr 8.            Efter Rettens Udmeldelse af 3die f:M: foretaget Taxeringsforretning over Mikkel Pedersen Foghs Sted med Jorder i Ingerslew saalydende:

Aar 1832 den 8de November mødte efter Rettens Udmeldelse af 3die d:M: vi undertegne Sognefogder Christian Pedersen af Ingerslew og Jens Andersen af Østerby hos Boelsmand Mikkel Pedersen Fogh paa Ingerslev Mk: for at taxere hans Sted med Jorder, saaledes som følger:

 1. Stedet bestaaer af 10 Fags Huus, Eege Bræder

Side 65

og Fyhr Overtømmer, og holdt i forsvarlig Stand, med tilhørende Hartkorn Agger og Eng 1Tønde   ” 2 Alb: hvoraf de 6 Skp: ” 2 Alb: hvor Bygningen ligger paa, bestaaer af omtrentlig 8 Tdr Land Muldleerig og god Bonitet; og en Skov eller Englod af Hartkorn Ager og Eng 2 Skp:, hvoraf omtrenlig 1/3deel er Engjord af god Bonitet, og skjønnes at der Aarlig kan avles 4 a 5 Læs Høe, og Agerlandet for en deel Sandagtig Bonitet, bestaaer ialt omtrent af 2 Tdr Land baade Eng og Agerjord.

 1. Paa Ejendommen holdes for nærværende Tid 1 Hest, 3 Kjør, 3 Stk Faar, hvilke sidste nok kunde forøges med et dobbelt Antal.
 2. Efter Skjøde af 20de December 1813, sees at de 6 Skpr 2 Alb: Hartkorn med 8te Fags Huus er solgt for 266rd: 4mk, men efter troværdige Mænds Udsagn skal det rette Kjøb have været 2500rd Dansk Courant; hvad Skov eller Englodden i sin Tid har kostet kan ikke oplyses, da den er fraskildt en anden Ejendom og nu tillagt ovenanførte 6 Skpr ” 2 Alb:
 3. Vi skjønne at da Bygningen ligger paa Lodden som er af god Bonitet, som og erfares af, at endeel deraf, sees i Kortet derover at være taxeret til taxten 21 imod 24, og den øvrige Deel til 18 imod 24; kan de 6 Skpr ” 2 Alb Hartkorn med tilhørende 10 Fags Huus taxeres til 580rd, og Skov eller Englodden til 170rd tilsammen 750rd Sølv. Konge Kirke Korn og Qvægtiender ere indkjøbte.
 4. Ved at bortlejes skjønne vi at Toften med Bygningerne Aarlig kan indbringe 30rd, og Skov eller Englodden 10rd Aarlig, foruden at Lejeren kan paatage sig at svare alle Skatter og Byrder som rimmelig af disse Ejendomme maatte paabydes. Denne Taxationsforretning er afholdt efter vores Overbeviisning og bedste Skjønsomhed, og saaledes at vi vil Afhjæmle Denne med Lovens Eed, inden Retten naar det af Vedkommende forlanges.

November 10.   I Politieret med Smeden Christen Hansen i Sleth for Vejforsømmelse og Opsetsighed, hvorfor han

Side 66

blev idømt en Mulct af 4re Mark til Politiecassen, samt Sagens Omkostninger, og paalagt at istandsætte det forsømte Vejarbeide, alt inden 8te Dage fra Dato.

Novemb: 11      Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Hr Krigsraad Ahnfeldt i Aarhuus om Auction paa Konstantinsborg den 19de d: M: og følgende Dage, over Besætning Ind og Udboe.

Novembr 16      Befaret Skanderborg Landevej, og efterseet Sognets Vejstykker, og befandt at Vejsporrene bahøver at jævnes, forresten i forsvarlig Stand.

Novemb: 16:    Brev fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard, angaaende Hoveriepligten af Fæstebønderne.     saalydende:

Den Kongelige Overfyrste har under 29de Februari d:A: tilskrevet mig saaledes:

”Under 18de d:M: har det Kongelige Rentekammer mig saaledes tilskreven.

”Da Landvæsenscommissair og Godsinspecteur Bindesbøll for Kammeret har andraget at Moesgaards Hoveriepligtige Bønder formene at de ere fritagne for at forrette Gangdags-Arbejde til Skovning m:v: imod derfor at erlægge 48sk Sølv for hver halv Gaard ifølge en Contract som derom skal være indgaaet med den forrige Godses Ejer, men som ikke er bragt tilstæde; saa have vi ladet bemeldte Bønder tilkjendegive at de bør forrette Hoverie til Skovning overeensstemmende med Godsets Hoverieforening, saafremt de ikke kan beviise at de gandske eller aldeles ere fritagne ifølge Contract med Godsets forrige Ejer.

Det følger imidlertid af sig selv at Hoverie-Arbejde ikke kan fordres til Greene-Kapning, hvilket vi ikke  have villet undlade herved og i Henhold til vor Skrivelse af 31te December f:A: tienstlig at tilmelde Hr Kammerjunkeren.

Hvilket herved meddeles Deres Velædelhed til behagelig Iagttagelse efter Omstændighederne.”

Hvilket herved meddeles til fornøden Efterretning og Iagttagelse efter foregaaende Ordre eller Tilsigelse.

Side 67

Novemb: 18      Foranstaaende Rentekammer Skrivelse er bekjendtgjordt for Fæstebønderne paa Kirkestævne efter at Gudstjenesten var tilende for den derværende Forsamling.

Novemb: 18.     Beordret Sognets Vejpligtige Beboere til at jævne Vejsporrene paa deres Vejstykker baade paa Skanderborg og Horsens Landevej imorgen den 19de dennes.

Novemb: 18.     Legestue hos Jens Nielsen i Sleth, med Tilladelse.

Novemb: 24.     Brev fra Vejbetjente Johansen af        dennes at tilsige 2 Vogne til hans Befordring den 26de næstkommende og tillige Ordre, at beordre Sognets Beboere til at jævne Vejsporene paa deres Vejstykker paa Horsens Landevej snarest mueligt.

Novembr 25.     Brev fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard af Dags Dato, at indberette ham hvormange af Trandbergs Sognebeboere som henhøre under Moesgaards Gods i Aaret 1832 har forrettet Vejarbejde ved Skanderborg Vejenes nye Anlæg. Herpaa givet Indberetning.

Novemb: 25.     Tilladt Legestue hos Jens Jensen Væver i Bjødstrup.

Novemb: 25.     Vejsporrene jævnet paa Sognets Vejstykker paa Horsens Landevej under Opsyn.

Decembr: 2.      Beordret Sognets Vejpligtige Beboere til at jævne Vejsporrene paa Skanderborg Landevej den 3die dennes.

Decembr: 8.      Circulaire fra Hr Cancellieraad Lanng af 30te f:M: saalydende:

Aarhuus Stiftsamtshuus har under 23de dennes iblandt andet tilskrevet mig saaledes

”Det Kongelige Rentekammer har under 17de dennes tilmeldt mig, at Landvæsenscommissair Amtsforvalter Bierg, er tillagt Ordre, naar den for Aaret fra 26de October 1832 til 26de October 1833 udskrevne ordinaire Fourage er ydet, at godtgjøre Vedkommende ved Liqvidation i de ubetalte Skatter for dette Aars October Qvartal, den Betaling derfor som ved Forord: 29de Julii 1784 er bestemt, og at det mere som skal godtgjøres, nærmere kan ventes fastsat.

Side 68

Hvilket tjenstlig tilmeldes Deres Velbyrdighed til Bekjendtgjørelse for vedkommende Fourageydere i Deres Jurisdiction.”

Forestaaende haver efternævnte Sognefogder enhver i sit Fogderi, at bekjendtgjøre, til alle vedkommendes Efterretning.

Decembr: 9       Tilladt Legestue hos Jacob Sørensen i Kirkegaarden.

December 9:     Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne om Auction i Moesgaard Skov d: 17 dennes fra Hr Cancellieraad Lanng.

December 9.     Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Sognefogden i Maarsleth om Auction over et Faar som er optaget hos Gaardmand Jens Pedersen i Hørret til at Forauctioneres den 12te næstkommende.

Decmber 9.     Brev fra Hr Enevoldsen i Holme med Paalæg at beordre Sognets Gaardbeboere til at indfinde sig hos ham førstkommende Torsdag d: 13 Dec: for at betale deres Degnebyg, Gaas, Æg og Fourage som sædvanlig; men da det ikke stemmer overeens med Beboernes Meening i denne Anledning, har jeg tilskreven Hr Enevoldsen saaledes:

Decemb: 11te    Ifølge Deres Skrivelse af 8de dennes, med Anmodning til mig, om at beordre Trandberg Sogns Gaardbeboere til at indfinde sig hos Dem førstkommende 13de Decembr for at betale Degnebyg, Gaas, Æg og Fourage, maae jeg, forinden jeg kan efterkomme denne Ordre, udbede mig fuldstændigere Oplysning desangaaende; thi sidst 9de Febr d:A: fik De Degnebyg, Gaas og Fourage af Trandberg Sogn, og som ogsaa var paa den Tid af Aaret De i de sidste 9 Aar jeg har været Skolepatron har begjært og erholdt samme leveret. Forinden den Tid, eller i det mindste førend Capitelstaxt næste Aar bliver sadt, kan De efter min Formening ikke faae Deres Degnekorn m:m:, thi imodsat Fald vilde Beboerne komme til at levere det 2 Gange i et og samme Aar, da vi nu den forestaaende 13de Decembr har samme Capi

Side 69

telstaxt som sidst 9de Februar da vi leverede det. Skulde der imidlertid derom være kommen andre mig ubekjendte Bestemmelser fra høie Øvrigheder, da udbeder jeg mig saadant nøjagtig oplyst, og skal i saa Fald være villig til at beordre Beboerne efter Deres Forlangende.

Decembr 11te    Givet Indberetning til Præsten i Holme, angaaende Indkassering af optagelsespenge for optagne Kreature i Trandberg Sogn i Aaret 1832 saalydende:

”I Aaret 1832 er ingen Auctioner forrettet over Optagne Creature i Trandberg  Sogn, og som Følge deraf heller ingen Penge i denne Anledning Indkasseret. Jens Andersen.”

Decembr 11.     Givet Fortegnelse til Præsten i Holme, over Udgivterne ved Skolevæsenet i Trandberg Skoledistrict fra 1ste Novembr 1831 til 1ste Nov: 1832.  saaledes:

Efter Ligning til Skolelærerens Lønning                     36rd  4mk  13sk

Korn inatura Rug 2 Tdr 5 Skp 1 Fkr beregnet til 12     –     –

–             –     Byg 4   –    2   –                              10      3      12

Fourage        Høe 68 Lπ a 12 ? beregnet til                     8      3       –

–                   Halm 102 Lπ a 7 ?       –                  7      2      10

Ildebrændsel Tørv 30 Læs a 1rd 1mk   er                         35    –      –

tilsammen ialt              109rd  5mk   3sk

Decembr 12.     Modtaget Svar fra Degnen Hr Enevoldsen i Holme paa en Skrivelse til ham af Gaars Dato angaaende Degnebyg, Gaas Æg og Fourage, see forrige Side 68. saalydende:

Til Gjensvar paa Din Skrivelse tilsendes Dig følgende Linnier til Oplysning:

1. Mit Degnebyg er forfalden saasnart Høsten er forbi; da det ydes i stedet for Degnetraver; altsaa forfalden i det mindste til November;

2. At jeg ingensinde har modtaget det inden Kyndelmisse vedkommer ingen, og maae Du ikke troe at være derfor en lovbefalet bestemt Tid, og tillige maae Du erindre, at Regnskabsprotocollen sluttes fra November til Nov: Og paamindes Du herved atter at beordre Sognebeboerne snarest mueligt, og lade mig betimelig vide hvilken Dag dertil bestemmes.

Endelig maae tilføies, at den tidt nævnte

Side 70

Capitelstaxt vedkommer slet ikke Degnebygget, som skal leveres inatura.

Decembr 14.     Ordre fra Veiopsigtfører Poulsen ved Skanderborg nye Hovedlandeveie, at beordre Mikkel Christensen Tingskouhuus og Rasmus Nielsen Børrup til at møde ved Skanderborg Ladegaarde den 15de dennes for at forrette deres Gangdag for i Aar til den nye Hovedlandevei.

December 15.   Circulaire fra Hr Landinspecteur Tørslev i Aarhuus angaaende Trandberg Sogns Kirketiende, saaledes:

Tjendeyderne i Trandberg Sogn Ningherredt, have i Skrivelse til Amtstiendecommissionen, dateret 6te October 1832, og modtaget af undertegnede den 20de s:M: anmodet om, at faae deres Præste-Tjende, samt Konge-Havre-og Bælgtjenders Ydelse forandret til bestemt bestandig aarlig Tjendeafgivt, overeensstemmende med Forordningen af 8de Januari 1810; paa Grund deraf, bliver foranstaltet et Tjendecommissionsmøde at holde paa Aastedet næste Aar 1833, i Maij eller Junii Maaneder til tilmeldte Tjenders Bestemmelse, hvortil Tjendeparterne nærmere indverssers. Ogsaa er paa samme Tid begjært, Kirketjenden forhandlet for een Gaard. Dette bekjendtgjøres foreløbig til Iagttagelse.’

Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard, som sansynlig er i Besiddelse af de udskiftnings-Korter som betegne hele Trandberg Sogns Jorder, ville have den Godhed, at udlaane disse til Sognefogden Jens Andersen i Østerbye, som saasnart mueligt tilbringer mig disse for at repares til Brug ved fornævnte Tjendeforhandling.

Sognefogden bemeldte Jens Andersen ville bekjendtgjøre dette Circulaire paa Kirkestævne næste Hellig Dag for Sognets Tjendeydere, samt før eller siden forevise det for de Herrer Tjendetagere, til Deres behagelige Paategninger, om Tiden det er dem foreviist, og Hrr Forvalter Wittusen tillige behage at give Erklæring angaaende de begjærte Korter, i nedenstaaende Orden hvorefter Sognefogden

Side 71

ogsaa ville give Paategning om Forkyndelsens Rigtighed og derpaa med første tilstille mig Circulairet tilligemed fornævnte Korter.

Tjendecommissionen for Aarhuus Amt den 15 Dec: 1832

R: Tørslev

Landinspt: og Tjendecommiss:

Decembr 16.     Foranstaaende er bekjendtgjordt paa Kirkestævne Søndagen d: 16de Dec: efter at Gudstjenesten var tilende for den derværende Forsamling.

Decembr 16.     Bekjendtgjordt paa Kirkestævne en Restantseliste fra Amtstuen, Approberet af Amtet, angaaende Restantser for Kongelige Skatter for sidste halvaar 1832.

Selvejerne i Trandberg Sogn angaaende.

Decembr 17.     Efter forhen modtagen Ordre fra Vejbetjente Johansen, søgt efter Gruus til Horsens Landevej, i Foreening med Ham og Friis i Ingerslev, paa Sleth Mark. Vesten for Landevejen, fra Sleth og til Tingskoven.

Decembr 19.     Ordre fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard, at møde ham i Bjødstrup hos Hans Jensen førstkommende Løverdag d: 22de, for efter Rettens Udmeldelse af 11te August s:A: at afholde en Lovlig Syns og Taxations Forretning over følgende Gaarde og Huuse under Moesgaards Gods, i Foreening med Rasmus Hansen og under Veiledning og Overværelse af Forvalteren, neml:

 1. En Gaard i Bjødstrup, bortfæstet til Hans Jensen
 2. En Do i Gunnestrup –           –  Jens Nielsen
 3. En Do i Børrup                  –           –  Søren Mikkelsen
 4. En Do –                        –           –  Rasmus Jacobsen
 5. En Do Sleth                 –           –  Jens Nielsen
 6. Et Huus i Malling –           –  Søren Hansen
 7. Et Do i Neder Fløistrup –           –  Mikkel Harle

Samtlige Forretninger afholdes saaledes, at De næste Retsdag efter Afholdelsen kan bekræfte Dens Rigtighed ved Retten med Lovens Eed.

Side 72

Dercembr 22.   Ifølge omstaaende Ordre fra Hr Forvalter Wittusen af 19de dennes, taxeret de  antegnede Gaarde og Huuse som følger: Forretningerne lyder saaledes:

Aar 1832 d:22de December, mødte undertegnede Sognefoged Jens Andersen og Gaardmand Rasmus Hansen begge af Østerbye, for ifølge Rettens Udmeldelse af 11te August og 21 December d:A:, og i Overværelse af Godsforvalteren Hr Wittusen fra Moesgaard, at foretage lovlig Syns- og Taxations-Forretning, over Brystfæld Besætning og Inventarium paa efterskrevne Gaarde og Huuse under Moesgaards Gods, og befandt saaledes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembr 23.     Circulaire af 15de dennes fra Hr Cancellieraad Lanng

Efterlysning saalydende:

Efter Stiftamtets Ordre af ville Sognefogderne paa efternævnte Steder eftersøge i Deres Districter, en Person ved Navn Johan Ludvig Engmann fra Wrads, der ogsaa benævnes Matrosen, som er mistængt for at have paasat Ilden, hvorved flere Gaarde i Rye d: 9 dennes bleve lagte i Aske. Hans Signalement kan ikke nøie opgives end at han efter Udseende er omtrent 50 Aar Gl: middel af Vext, maaske undersetsig, har saavidt erindres en lang spids Næse. Han formodes at strøife omkring som Kludesamler paa et ham af Hr Cancellieraad og Herredsfoged Wittusen meddeelt Pas. Ifald han antræffes anholdes han og transporteres hertil.

Decembr 30.     Fra Arresten i Wiborg er undvigt under 10de denne Maaned en Arrestant navnlig Jens Nielsen Linderup eller Smøllerup. Hans Signalement er: Han er

Side 81

63 Tommer høi, temmelig føer og stærk af Bygning noget hjulbenet, har lyse Haar, blaae Øine, og var ved Undvigelsen iført, en blaae Vadmelstrøie, sorte lange Buxer, en rød Vest med hvide Prikker, hvide Uldstrømper, Træskoe og en rød ulden Hue, samt havde Feldtjern paa fra den venstre Fod.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse i Deres Districter, og saafremt han antræffes, indsende ham hertil.

Denne fra Cancellieraad Lanng circulerende Efterlysning er Datteret: Hads Ning Herreds ?: 21 Dec: 1832.

December 31.   Brev fra Skoledirectionen for Ningherred, angaaende en Ansøgning fra Hans Jensen i Bjødstrup om at lade sine Skolepligtige Børn søge Holme Skole, til hvilken hans Gaard efter Skoledistrictets Inddeling er henhørende, som ogsaa vedkommende Skolecommission har erklæret at forholde sig saaledes, undlade vi ikke tjenstlig at meddele følgende Resolution:

Det kan ikke formenes bemeldte Hans Jensen at lade sine Børn søge Skolen i Holme, hvorhos vi dog maae bemærke at det ham paalignede Bidrag til Skolevæsenet i Districtet, maae udredes i Fælledskab med de øvrige Beboere til begge Skolelærers Løn, efter de for Skoledistrictet gjældende Bestemmelser, og Skolecommissionen har at drage Omsorg for, at enhver af Skolelærerne erholde den dem efter den organiserte Plan tillagte Løn, og at forebygge at ingen vilkaarlig Afvigelse fra Ydernes Side heri finder Sted; og maae da tillige enhver Paastand af den Skolelærer der giver bemeldte Hans Jensens Børn Underviisning om særlig Godtgjørelse bortfalde, hvilket herved bringes til Skolecommissionens Kundskab og nærmere Bekjendtgjørelse for Supplicanten Hans Jensen.

Bekjendtgjordt for Hans Jensens Fader og Degnen Hr Enevoldsen d: 9de Februar 1832

Side 82 

1833