Side121 – 127

Dag-Journal side 121

i fornævnte Fagh Huuses Tilbygning, og Vedligeholdelse af Holme Skole

Fremtidigen.

At fornævnte Andragende forholder sig rigtig har vi udbedt os Godsforvalterens herpaategnede Erklæring. Forvalter Wittusens Erklæring er saalydende:

”Efter ovenstaaende Opfordring, maae jeg herved bevidne, at den Kongl Kasse hidtil har vedligeholdt Trandberg Skoles Bygninger, uden at Holme Sogns Beboere har taget mindste Deel i denne Vedligeholdelse. Ved at bevidne dette, maae jeg tillige ikke alene billiges de Grunde hvorpaa Skolepatronen bygger sin Begjæring om Fritagelse for at deeltage i den projecterede Tilbygning ved Holme Skole, men endog ærbødigst bede Trandberg Sogns Beboere under Moesgaards Gods, fritaget for Holme Skoles fremtidige Vedligeholdelse, i det mindste saalænge den Kongl: Kasse vedbliver at vedligeholde Bygningerne ved Trandberg Skole.”

Amtsskoledirectionens Svar herpaa er saalydende:

I Anledning af forestaaende Andragende, anmodes Skole-Commissionen om behageligen at ville tilkjendegive Skolepatronen, at vi ikke kunne gjøre nogen forandringer enten i de almindelige Lovbestemmelser, eller i hvad der in specie er bestemt for Holme og Trandberg Sognes Skolevæsen, hvorfor det vil have sit Forblivende med den af os under 15 de September, sidstg: afgivne Resolution. Aarhuus Skole-Directionen d: 19 de Nov: 1833

Rosenørn       Brix

dag_journal_side121

Dag-Journal side 122

November 24.           Bekjendtgjordt paa Kirkestævne at Landsbye-Slagtere ikke maae ombære Kjød i Aarhuus paa Gaderne eller i Huusene længere end til 1 ste December næstkommende, men ellers sælge paa Torvene. see: Circulair af 2 den Junii d:A:

November 25           Efter foregaaende Ordre fra Vedkommende, foretaget Syns og Brystfælds- Forretning over efterskrevne Gaarde under Moesgaards Gods. Forretningerne lyder saaledes:

1. En Gaard i Jegstrup bortfæstet til Søren Ovesen.

Aar 1833 d: 25 de November mødte undertegnede Sognefoged Jens Andersen og Gaardmand Rasmus Hansen begge af Østerbye, for ifølge

Rettens Udmeldelse af 15 de d: M: efter Foranstaltning og i Overværelse af Forvalter Wittusen fra Moesgaard paa den Kongl: Kasses Vegne, at foretage lovlig Syns og Taxations-Forretning, over Brystfæld, Besætning og Inventarium paa den Gaard i Jegstrup, under Moesgaards Gods som har været beboet af Ove Mikkelsen, og nu overleveres til nye Fæster Søren Ovesen, og befandt saaledes:

skema_side122

 

dag_journal_side122

Dag-Journal side 123

skema_side123

 

dag_journal_side123

Dag-Journal side 124

skema_side124

dag_journal_side124

Dag-Journal side 125


dag_journal_side125

Dag-Journal side 126


dag_journal_side126

Dag-Journal side 127 og sidste side i protokollen


Her slutter Sognefoged Jens Andersens indføring i Dag-Journalen midt i en vurdering af Fulden Mølle. 

Resten af protokollen er blanke sider.  Hvad der er årsag til det eller hvad der evt., kan være sket det er ukendt.