Side116 – 120

Dag-Journal-side 116

Octob: 4.          Synet en Steenkiste ved Trandberg Kirke paa Maarsleth Sogns Veistykke i Foreening med Johansen for Rasmus Kirkegaard.

Octob: 12           Circulaire af 3 die dennes fra Cancellieraad Lanng.

Stiftamtmanden har communiceret mig det Kongl: Rentekammers Skrivelse af 24 f: M: saalydende:

”Efter Modtagelsen af Hr Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 10 de , 13, og 17 d: M: i Anledning af de dermed indsendte Besværinger fra flere Sogne over det dem tildeelte Veiarbeide i dette Efteraar til Udførelse paa Hovedlandeveien ved Skanderborg, har Kammeret under Dags Dato tilskrevet H r Oberst Leutenant v. Prangen om at tilkjendegive Obest Leutenant v. Rosenberg til Efterretning og Iagttagelse at Veiarbeide i Overeensstemmelse med Kammerets Circulaire af 24 Dec: 1819 grundet paa allerhøiste Resolution af 8 de f: M: ikke maae fordres præsteret i den almindelige Høst og Saaetid. Hvilket vi ikke have villet undlade foreløbigen at melde H r Stiftamtmanden til behagelig Underretning. Dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre de Veipligtige i Deres Districter.

Octob: 12      . Circulaire af 4 de dennes fra Veibt: Johansen, saalydende:

Overeensstemmende med Hr Cancellieraadens foregaaende Ordre angaaende Veienes Istandsættelse i dette Efteraar med Grøftning og Gruusning, paalægges det herved Sognefogderne at paasee at Grøfterne bliver gravet efter Snor saa lige som mueligt, at der intet maae tages til Veisiden, men alene bag til, til Marksiden, og at de hastige Sving eller Bugter paa Veien saa meget mueligt rettes. Hvilket Sognef. haver at underrette Beboerne, og paasee at samme efterkommes.

dag_journal_side116

Dag-Journal-side 117

Octobr: 17          Sognets Veipligtige Beboere, grøftet deres Veistykker i Aarhuusgyden.

Octobr: 18           Circulare af 4 dennes fra Cancellieraad Lanng, Efterlysning:

Fra Sygehuuset i Horsens er undvigt en Person ved Navn Mads Mikkelsen Søenberg af Hamlef i Haderslew Amt. Han er af Proffession Møllebygger, og skal i de senere Aar have arbeidet  Skanderborg, Aarhuus og Weile Amter. Han er liden af Vext og vel ved Magt, omtrent 40 Aar Gl: har sorte Haar og er rød samt koparret i Ansigtet; han er endnu befængt med Fnat og har paa det høire Knæe tydelig Spor af den lægte Beenskade, han taler langsom og slæbende. Ved Undvigelsen var han iklædt enGl: brun Trøje, en Gl: brunprikket Silkevest, graae Buxer af Engelslæder over Støvlerne, Støvler men ikke Strømper paa Benene, og en Gl: Silkehat paa Hovedet.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse overalt i deres Districter, og i antræffelses Tilfælde, anholde og indsende ham hertil.

Octobr: 18          Circulaire af 5 te dennes fra Cancellieraad Lanng, Efterlysn:

Pigen Ane Johanne Mikkels Datter der var opdraget for Løsning Sogns Fattigcommissions Regning, er bortgaaet af sin Tjeneste hos Albert Nielsen i Løsning. Hun er 15 Aar Gl: liden af Vext, har blaae Øine, blunde Haar, var iklædt en Gl: rød og sort hvergarns Kjole, et hvidt blaargarns Forklæde, sorte Strømper og Træskoe paa Fødderne, samt paa Hovedet en hvid Hue. Dette Fruentimmer der har Vane til at bortløbe ville Sognefogderne efterlyse, paagribe og transportere hertil.

dag_journal_side117

 

Dag-Journal-side 118

Octob: 26.          Circulaire af Gaars Dato fra Veibet: Johansen, saalydende:

Da der sidst i næste Uge vil blive afholdt Veisyn saa ville Sognefogderne uden Henstand foranstalte at der overalt paa Landeveiene bliver paført fornøden og tilstrækkelig Gruus. Grøfterne for saavidt det ikke allerede er skeet, oprenset, Vandet afledt saavel fra Grøfterne som fra Steenkisterne.

Octobr: 28.           Sognets Veipligtige Beboere Grøftet og Gruuset Deres Veistykker paa Horsens Landevei.

Octobr: 29.           Sognets samtlige Beboere kjørt 81 Læs Gruus paa den saakaldte Kongevei ved Aarhuus, og samme Dag gruuset deres Veistykker i Aarhuusgyden.

Octobr: 31:           Sognets Veipligtige Grøftet og Gruuset deres Veipart paa Skanderborg Landevei.

Novb r 13.            Circulaire af 8 dennes fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

Stiftamtmanden har under 8 de dennes communiceret mig det Kongl: Rentekammers Skrivelse af 2 den dennes saalydende:

”Efterat have corresponderet med Veicorpset i Anledning af vedkommende Sognes Andragende om Fritagelse for det der for indeværende Aar tildeelte Veiarbeide ved Skanderborg, skulle vi i Forbindelse med Kammerets Skrivelse af 24 Septemb r d: A: tjenstligen melde H r Stiftamtmanden til behagelig Underretning og til Bekjendtgjørelse for Suplicanterne, at da samtlige Sogne med Undtagelse af 2 Byer i Odder Sogn have efter hvad der af Oberst Leutenant von Rosenberg er oplyst contraheret med Entrepreneurerne om at udføre Veiarbeidet, og

dag_journal_side118

Dag-Journal-side 119

dette næsten er fuldført, vil der efter disse Omstændigheder i Overeensstemmelse med hvad H r Stiftamtmanden har yttret i behagelig Skrivelse af 13 de f: M: ikke kunne blive Spørgsmaal om Fritagelse for bemeldte Arbeide. Dette har Kammeret under Dags Dato tilskrevet Veicorpset med Tilføjende, at Suplicanternes Besværinger i øvrigt ikke fandtes at være aldeles ugrundede.

Hvilket herved meddeles Sognefogderne til Efterretning og Bekjendtgjørelse for de Veipligtige.

Novemb 15.            Synet en Steenkiste ved Berringbroe i Foreening med Veibet: Johansen, for Niels Nielsen Skaarup.

Novemb 16          Afhjæmlet fornævnte i Gaar afholdte Syns-Forretning over den ved Berringbroe lagt Steenkiste paa Tingstedet i Aarhuus Raadhuus.

Novemb 23.           Circ: af 18 de dennes fra Cancellieraad Lanng, om Veisyn.

Da jeg nu antager at Sognefogderne have vedbørlig efterkommet de ved Veibetjenten givne Paalæg om Vejenes Istandsættelse i Efteraaret saaledes at de kan holde sig mod Vinteren; saa bliver for at have Vished herom et Veisyn berammet til Afholdelse over Skanderborg Landevei Fredagen d: 29 de November og begynder ved Wiby Morgenen Kl: 9. Sognefogderne ville møde ved deres Veiparter.

Svar fra Amtsskoledirectionen paa en given Ansøgning angaaende Skolevæsenet med Hr Forvalter Wittusens paategnet Erklæring. Ansøgningen er saalydende:

Underdanigst!

Skolecommissionen i Holme og Trandberg  SS

dag_journal_side119

Dag-Journal-side 120

TSogne har modtaget et Brev fra Amtsskoledirectionen for Ning Herredt dateret

15 Sept d:           A: hvoraf erfares at der til Holme Skole skal opføres en Tilbygning af et Fagh Huus, og af den 3 die Post sees at Trandberg Sogns Beboere skal deltage i Bekostningen af dette Faghs Opførelse, ligesom og Fremtidigen i denne Skoles Vedligeholdelse m:m: fordi Holme og Trandberg Sogne er henhørende under et Pastorat. Men da Trandberg Skole er henlagt under Hovedgaarden er opført og stedse vedligeholdt af dens Ejer uden nogen Udgivt for Districtets Beboere, og Holme Sogns Beboere paa Grund heraf, aldrig har deltaget i Bekostningen ved Trandberg Skoles Opførelse og Vedligeholdelse, saa formener Beboerne i Trandberg, at fornævnte Skolers Opførelse og fremtidige Vedligeholdelse bør være hinanden uvedkommende, thi, naar Trandberg Sogn skal tage Deel i Holme Skoles Vedligeholdelse, saa nyder sidstnævnte Skoles Beboere, ligesaa meget godt af at Godsejeren vedligeholder sin Skole for sine Fæstebønder, som Fæstebønderne selv, og da Holme Sogn henhører under et andet Gods, er altsaa uvedkommende for Moesgaard eller dens Ejer, saa formodes at Holme Sogn, forpligtes til selv at opføre det nyt Faghs Huus som skal tilbygges dets Skole, samt Vedligeholdelsen af samme i Fremtiden.

Paa Grund heraf og af foranførte Grunde og Omstændigheder, henvende vi os til den Højærede Amtsskoledirection og underdanig beder at fritages for at tage Deel

dag_journal_side120