Side111 – 115

Dag-Journal  side 111

Septemb: 21.            Circulaire af 20 dennes fra Cancellieraad Lanng om Vei-Inddelingen ved Skanderborg Ladegaarde saalydende:

Ifølge modtagne Extraxter af Inddelingen over det Arbeide som i indeværende Aar skal udføres paa Hovedlandeveien, neml: ved Skanderborg Ladegaarde.

 skema_side111

Septemb: 22.            Ordre fra Veibetj: Johansen at jævne Veispor i næste Uge.

Septemb: 30:            Circulaire af 27dennes fra Canc: Lanng, saalydende:Sognefogderne beordres herved til at foranstalte i indkommende Uge eller saasnart mueligt, at Veiene overalt i deres Fogderier bliver tilbørlig istandsat, Veigrøfterne oprenset efter Snor, med 2 Alen Vidde for oven, 1 Al: Dybde og 1 Al: i Bunden, med vedbørlig Skraaning, alt efter den modtagne Model, og hvor Veien er held eller skjæv, eller for lav, og hvor den er sandig, maae den fyldes med Underlag fra Grøften og Grøfteopkastningerne til en passende Høide og Runding til Sidderne, samt derefter paaføre fornøden og tilstrækkelig Gruus. Hvilket Sognefogderne i Foreening med Veibetjenten haver at paasee og melde

dag_journal_side111

Dag-Journal side 112

mig om nogen enten udebliver eller viser Forsømmelse med Arbeidets Udførelse. Grøfterne i Aarhuusgyden, maae vel oprenses og udjævnes paa Veien, men sammesteds maae Gruus ikke paaføres førend efter nærmere Ordre. Afsendt til Maarsleth d: 30 te ”

Sept r 30.                Circulaire af 7 de dennes fra Cancellieraad Lanng. Aarhuus Stiftamtmandsskab har under 3 die dennes tilskrevet mig saaledes: Efter Begjæring af Det Kongl: Stiftamtmandsskab i Wiborg, maae jeg tjenstligen anmode nedentegnede Herrer Politiemestre, om behageligen i anbetroede Jurisdictioner at efterlyse, og i antræffelses Tilfælde anholde Reserven af bemeldte Amts 31 Lægd N o 27 Erik Jensen Esgelund, der skal have forladt sit Lægd uden hans Opholdssted vides. Hans Signalement er opgivet saaledes: 24 Aar Gl: 61½ Tommer høi, blaande Haar og Skjæg, blaae Øine, god Ansigtsfarve, og har nogle Ar af Frostsaar paa den venstre Haand.”

I Anledning heraf haver efternævnte Sognefogder enhver i sit Fogderie at efterlyse og i Antræffelses Tilfælde, da anholde og hertil indbringe.

Octobr 7.                Brev fra Cancellieraad Lanng, at tilstille ham Gebyhr for Tjendesagen, saalydende:

 

skema_side112

 

 

 

 

 

Bemeldte 4 rd 4 mk 3 sk Sedler og Tegn ville Sognefogden indkræve og hertil betale, hvorimod Afskrivten kan modtages

dag_journal_side112

Dag-Journal side 113 – 114 & 115

October 10.         Circulaire af 16 de f M. fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

Et Fruentimmer Navnlig Christiane Jens Datter, eller Tatter Christiane, der er under Forfølgning af Aarslev og Miessing Sogns Fattigvæsen er bortgaaet uden at hendes Opholdssted vides. Hendes Signalement er liden af Vext, kleien af Bygning, mørkt Haar, lille Pande, smaae blaae Øine, spids Næse, en meget lille indfaldende Mund og spids Hage. Hun er iklædt, et rødstribet Skjørt og Livstykke, et Linnedthvidstribet Forklæde, høirøde Ermer og Træskoe. Denne Qvinde efterlyses anholdes om hun træffes og transporteres hertil.

October 3.            Foretaget Taxations-Forretning i Foreening med Brandfogderne, hver i sit District, med Major og Branddirecteur Beck ved sin Fuldmægtig Bøgild, og i Overværelse af Forvalter Wittusens Befuldmægtigede Byberg hos efterskrevne Fæstere her i Sognet Nemlig

skema_side113-114

skema_side115

 

 

 

dag_journal_side113

dag_journal_side114

dag_journal_side115