Side 96 – 100

Dag-Journal side 96

April 19.           Efter derom modtagen Underretning, er der under en Justitssag som behandles ved Hadsle mfl: Herreders Jurisdoktion opstaaet Mistanke mod en Person ved Navn Johan Kort Kellermann for Deelagtighed i et Tyverie. Denne Person der for ikke længe siden er løsladt af Rasphuuset, er forsørgelsesberettiget i Hornsleth Sogn, men for i Vinter opholdt sig i Weilbye, som Svend hos en Glarmester, paalægges Sognefogderne at eftersøge, anholde og opbringe om han træffes.

Hans Signalement er opgivet saaledes: Omtrent 64 Tommer høi middel af Bygning mørke brunagtige Haar og Bakkenbarter, brun Øine, krum Næse, bleg af Udseende, og var da han forlod Weilbye, iklædt en kort blaae Trøie, stribet Kramvest, lange blaae Vadmelsbuxer, Støvler og Hat.

Det anmærkes: at der hos vedkommende Dommer beroer en stor Mansihesters Vest som efter hvad der er oplyst skal have været i denne Kellermanns Besiddelse, og som mueligen kunne være stjaalen; hvis Ejer ønskes opdage

April 2.             Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng om Auction i Arh: d: 24de dennes.

April 30.           Circulaire fra Cancellieraad Lanng, Efterlysning:

Datteret 9de April d: A: saalydende:

Fra Galthen Bye er hemmelig bortgaaet en Dreng Navnlig Johan Frederich Dobbelsteen, en Søn af Muurmestermand Dobbelsteen i Aarhuus, og har der efterladt sig foruden  2 Kasser og 6 Dukker, hvilke han havde foreviist for Betaling, endvidere en Psalmebog, som formeentlig er stjaalen i Sjelle. Denne Person der er 17 Aar Gl: har Skade paa det ene saa vidt vides høire Øie, og som kort før sidste Juul mod sin Faders Tilladelse fulgte ud paa Landet med en Person der giorde Kunster med Dukker og s: v: ville Sognefogderne overalt i Deres Fogderier, og saafremt han

dag_journal_side096

 

Dag-Journal side 97

antræffes indsende ham hertil.

Maij 8de            Circulaire fra Veibetjente Johansen, saalydende:

Sognefogderne ville nu herefter foranstalte og paasee, at Sognets samtlige Veistykker een Dag Ugentlig bliver efterseet og Veisporrene Jævnet, og de løse Steen borttaget. Ligeledes ville Sognefogderne paasee naar Veigrøfterne oprenses, at disse i Bunden bliver noget dybere til Marksiden, og hvor Veien er tilbørlig Gruuset, som de fleste Steder i Aarhuusgyden, at det fra Grøften bliver udjævnet i Veisporrene, og de lave Steder i Veien, for at gjøre samme tæt og fast.

Afsendt til Maarsleth d: 9de Maij.

dag_journal_side097

 

Dag-Journal side 98

Maij 29.            Sognets samtlige Veipligtige Beboere grøftet deres Veistykker paa Horsens Landevei.

Maij 30.            Ligesaa i Aarhuusgyden neml: Sleth, Biødstrup, og Gunnestrup.

Maij 31.            Sognets samtlige Beboere grøftet deres Veistykker paa Skanderborg Landevei.

Junii 2.              Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 1ste dennes saalydende:

Aarhuus Stiftsamtshuus har under 28de f: M: tilskreven mig saaledes:

Det Kongelige Danske Cancellie har under 18de Dennes tilskrevet mig saaledes:

”I Anledning af den fra Slagterne i Aarhuus Kjøbstad allerunderdanigst indgivne og med Hr Stiftamtmandens Erklæring af 15de Junii f: A: forsynede Ansøgning der indeholder en Besværing over den udenbyes Slagtere tilstaaede Rettighed, til paa enhver Tid og hvilkensomhelst de finde for Godt i Kjøbstaden at falholde Kjød af slagtede Kreature, befalede Hans Majestæt Kongen Cancelliet at nedlægge sin allerunderdanigste Betænkning.

Efterat at man havde efterkommet denne allerhøieste Befaling, har Hans Majestædt Kongen under 7de d: M: allernaadigst resolveret, at Landboernes Ret til Udsalg af Kjød i Aarhuus skal indskrænkes til Torvene, dog at den dem i bemeldte Kjøbstad hidtil indrømmede Tilladelse til at ombære Kjød i Husene, først ophøre med 1ste December d: A:, hvilket strax bliver at bekjendtgjøre, saavel med opslag i Byen som ved Læsning til Kirkestævne i de Landsogne hvorfra der hidtil er ført Kiød til Aarhuus og hvilken Læsning bliver at gjentage den sidste Søndag i November Maaned.

Derimod maae det omhandlede fra Aarhuus Slagterne indgivne Andragende i øvrigt

dag_journal_side098

Dag-Journal side 99

bortfalde. Denne Allerhøieste Resolution skulle man herved tjenstligst meddele Hr Stiftamtmanden til behagelig Underretning samt videre træffende Foranstaltning.”

Hvilket tjenstligt tilmeldes Deres Velbyrdighed til Foranstaltning og Bekjendtgjørelse i de Sogne i Deres Jurisdiction hvorfra Kjød plejer at føres til Salg i Aarhuus.

Dette haver Sognefogderne at bejendtgjøre for alle vedkommende.

Junii 2.              Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen om Auction i Maarsleth efter afdøde Jens Bomholdt d: 5te Dennes.

Junii 14.            Sognets Veipligtige Beboere planeret Horsens og Skanderborg Landeveiestykker, samt oprenset Veigrøfterne paa nogle Stykker som forrige Gang ikke var gjordt forsvarlig.

Junii 15.            Brev fra Veibetjenten saalydende:

Uagtet jeg har beordret Sognefogden til at rette en Krog eller Bugt paa Sognets Veistykke ved Trandberg Kirke, har jeg dog erfaret at det endnu ikke er skeet, thi ville Sognefogden underrette mig om hvorfor det endnu ikke er gjort.

Junii 16.            Ifølge den af Dem modtagen Ordre at foranstalte rettet saa meget mueligt, en Krog eller et Bugt paa Bjødstrup Byes Veistykke paa Horsens Landevei og gives Dem herved Aarsagen hvorfor det endnu ikke er skeet.

Hans Jensen Broholdt i Biødstrup i hvis Veistykke Krogen er, tilligge med øvrige Biødstrup Byes Beboere, beordrede jeg til at møde Tiirsdagen d: 14de D: M: Morgen Kl: 7 for at oprense deres Veigrøfter, da de sidste Gang ikke havde oprenset dem forsvarlig, og ved samme Leilighed var det

Dag-Journal side 100

dag_journal_side100