Side 91 – 95

Dag-Journal-side 91

( ——————— Side 90

Martii 26.         Efter Andragende fra Anders Laursen i Jegstrup, Indberettet Hr Cancellieraad Lanng følgende:

Ærbødigst!

 Huusmand Anders Laursen i Jegstrup her i Sognet har andraget for mig, at sidste Løverdag d: 23 Martij, kom den saakaldte Jørgen Brygger, med en Qvindesperson og et af dem udenfor Ægteskab sammenavlet Barn og atter i før Frugtsommelig Tilstand til hans Boepæl imedens han var fraværende, og indbildte hans Kone at hendes Mand neml: Anders Laursen forhen have lovet at imodtage dem til )

Side 91

Huuse en Tid. Konen som var uvidende herom ventede sin Mands Komme, og da det skedte forsikrede han at han aldrig nogensinde har tilladt disse Personer noget Opholdssted hos sig, men desuagtet var de ikke eller har siden været at formaae til at begive sig derfra. Beskrevne Jørgen Brygger har i nogle Aar boet i et Huus paa Wiby Mk og befattet sig med Muurproffessionen. Qvindespersonen Navnlig Ane Pouls Datter, formodentlig ogsaa en Tid der opholdt sig hos ham, er en Datter af Poul Laursen paa Holme Mk, de skal i den senere Tid begge efter Rygte have opholdt sig i en Bye navnlig Jaungyde, og formodentlig bleven afviist derfra.

Fornævnte Anders Laursen beklager sig i høi Grad, og det saa meget mere da han er i fattig Omstændighed og har en stor Børneflok saa han næppe har Føde og Huusleilighed til sig selv og sine, hvorfor han beder ærbødigst om Rettens Middels Foranstaltning til at faae disse uindbudne Gjæster udviist, da de ikke godvilligen vil begive sig bort.

Dette Indberettes herved ærbødigst Deres Velbaarenhed til fornøden Foranstaltning.

Hr Cancellieraad Lanng har paa given Betænkning af Dags Dato, saalydende:

I Anledning af Anders Laursen i Jegstrup, hans andragende om at blive befriet for Jørgen Brygger og medhavende Qvindes Ophold hos sig, haver Sognefog Jens Andersen at indfinde sig med 2 Mand i Anders Laursens Huus, og da at betyde Jørgen Brygger og Qvinden at de have strax at rømme Huuset uden videre med hvad de maatte have medbragt.

Skulde de da ikke uopholdelig forføie dem bort, haver Sognefogden med 2 Mand at udsætte dem og deres Tøi af Huuset uden videre, samt derhos siden at tilmelde mig hvor de maatte begive dem hen.

Endelig maae Sognefogden betyde dem at drage

dag_journal_side091

 

 

Dag-Journal-side 92

fra hinanden, da de i modsat Fald ville blive at anholde til vedbørlig Afstraffelse for deres forargelige Levnet.”

Martii 28          Grundet paa foranførte til Cancellieraad Lanng følgende:

Tiirsdagen d: 26, d: M: var jeg med 2de Mænd neml: Gaardmændene Jens Mikkelsen af Østerbye og Ove Mortensen af Jegstrup hos Huusmand Anders Laursen sammesteds, for hos sidstnævnte ifølge Deres Velbaarenheds Skrivelse af ermelte Dato, at betyde Jørgen Brygger og Qvinden Ane Pouls Datter at de ufortøvet maatte tage deres Tilflugt andet Steds hen, saa og at de skulle forlade hinanden.

Bemeldte Jørgen Brygger var efter Qvindens Sigende om Morgenen flygtet tilbage til Jaungyde (i Skanderborg Amt) hvorfra han med hende var kommen og hvor han efter hvad fortalt os skal have et Huus.

Ved Forkyndelsen gav hun til Svar: ”At hun var villig derstedsfra at reise naar hun kunde komme  et Sted hen hvor hun kunne være, men gaae kunde hun ikke, da hun var i Frugtsommelig Tilstand og var tillige svagelig.

Natten over blev hun da hos Huusmanden og til næste Dag d: 27de dennes lod jeg tilsige en Vogn for at transportere hende med Barn over til sine Forældre boendes paa Holme Mark, eller rettere til hendes Broder Mikkel Poulsen der er i Besiddelse af Stedet efter Forældrene.

Denne Mikkel Poulsen modtog dog hende, men efter flere Indvendinger, og med den Tilføjning at han vilde andrage mig for Øvrigheden. Beskrevne Mikkel Poulsen (:hendes Broder:) er efter hvad jeg senere har erfaret egentlig den der vel formodentlig efter egen Tilsigelse

dag_journal_side092

Dag-Journal-side 93

har hidbragt hende med følge til Jegstrup fra Jaungyde og endnu mere bragt hende derfra uden at hun er afskediget fra Sognet med Paategning paa sit Skudsmaal, hvilket er noget der vistnok strider imod Lov og Anordning, og derfor for denne sin Dumdristighed syntes jeg han ogsaa burde være pligtig at pleje og forsørge, indtil der bliver føjet videre Anstalt for hendes Forsørgelse, og saameget mere da Broderen er i det Sogn (Holme Sogn:) hvor hun ventelig nu, især saalænge hun er i Frugtsommelig Tilstand, vil blive Forsørgelsesberettiget.

Hendes Skudsmaal følger som blev mig tilsendt i Gaar.

Martii 29.         Brev fra Veibetjente Johansen angaaende Veiarbeide saalydende:

Da Trandberg Sogn endnu ikke overeensstemmende med Hr Cancellieraadens Ordre, har paaført fornøden og tilstrækkelig Gruus overalt paa deres Landevejesstykker; saa ville Sognefogden foranstalte at dette skeer snarest mueligt, i senest inden Pløjetiden, eller ogsaa ligeledes ifølge ovenmeldte Ordre melde de Forsømmelige.

Martii 30.         Circulaire fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg angaaende Skattebøggernes indlevering og Skatternes Erlæggelse, saalydende:

Ningherreds Sognefogder ville enhver for sit Fogderie foranstalte samtlige Hartkorns og Jordløse Huuses Skatte Qvitteringsbøgger indsamlede og heri Amtstuen afleverede Fredagen og Løverdagen d: 12te og 13 April d. A: for at indeværende ½ Aars Skatter og Afgivter deri kan blive indførte, og derefter beordre samtlige Skatteydere til i Overeensstemmende med Reskript af 8 Dec: 1819 paa nedenstaaende Dage at møde her paa Amtstuen for at betale indeværende 1ste Halv Aars Skatter og Afgivter der omtrentlig beløber pr Tdr Htk: Ager og Enge ufri.                        4rd   60sk Sedler

dag_journal_side093

Dag-Journal-side 94

Foruden Brandpenge der som sædvanlig er 10sk pr 100rd.

Godtgjørelse for Fourage er endnu ikke bestemt men dersom denne forinden Betalingsdagene bliver bestemt, bliver Godtgjørelsen Liqvideret i Skatterne. Hvilket nøiagtig skulle bekjendgjøres for samtlige Skatteydere.

Envidere paalægges Sognefogderne nøiagtig at iagttage for vedkommende Skatteydere:

  1. Ingen Skatteyder naar han ikke dertil er tilsagt bliver expideret med sine Skatter om Torvedagene eller Løverdagene, men at derimod Torsdag og Fredag i hver Uge fastsættes til at betale Restantser paa.
  2. Den sidste Fredag og Løverdagen i hvert Qvartal, foretages Hartkorns Adskjillelse naar Rentekammer Bevillinger, Tinglæste Skjøder og Skattebøgger m:m: medbringes.
  3. Den ved Forord: af 5 Dec: 1792 befalede Oplags Fourage, der er pr Tdr ufrie Ager og Engs Hartkorn 1 Skp: 13/4 Fk Havre, 45 Pund Høe, og 22½ Pund Halm, skulle Beboerne som sædvanlig beordres til at holde i Beredskab til at afleveres paa nærmere Anfordring.

Dette Circulerer uopholdelig i omstaaende Tour, og maae derefter paa det nøiagtigste paa Kirkestævne og andre Steder bekjendtgjøres, samt fra sidste Sted til Amtstuen inden 12te April forsynet med enhver Sognefogeds Paategning og Ankomst og Afgang.

Martii 30.         Brev fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard, at beordre Fæsterne her i Sognet til førstkommende Onsdag d: 3 April at levere Landegildekorn pro 1832 med forsvarlig Vahre og Godt Maal; og betyde dem at de der udebliver den bestemte Dag skal betale efter Capitelstaxt. Ligesaa maae de der have Gamle Restantser afgiøre samme bemeldte Dag, da

dag_journal_side094

Dag-Journal-side 95

de ellers vil blive tiltalt og sagsøgt efter Loven og Anordningerne.

April 7.             Circulaire fra Cancellieraad Lanng Veiarbeide angaaende saalydende:

Da det nu er paa den Tid at Veigrøfterne burde opkastes og renses, saa beordres Sognefogderne ved Modtagelsen heraf, eller saasnart det nogenledes lader sig gjøre for Vandet, at tilsige samtlige Veipligtige, at besørge dette Arbeide, efter forhen givne Forskrifter, baade i Henseende til Vide og Dybde, samt Skraaning, og selv at paasee at saadant nøiagtig vorder efterkommet, hvilket endvidere vil blive undersøgt ved afholdende Veisyn, ligesom og om fornøden og tilstrækkelig Grund efter forhen udstædt Ordre er paaført.

April 9.             Sognets Veipligtige Beboere Gruuset deres Veistykker paa Horsens Landevei, samt jævnet Veisporrene.

April 10.           Ligesaa paa Skanderborg Landevei, og jævnet Veien.

April 19.           Circulaire af 28 f: M: fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

Stiftamtet har under 22de d: M: tilskrevet mig saaledes:

”Ifølge modtagen Efterretning bliver efter den Kongelige Stutteriedirections Bestemmelse, følgende Landbeskelere fra Stutteriet paa Moesgaard udsatte her i Amtet i Beggyndelsen af næste Maaned saaledes:

Til Rathlousdahl Hr Major Holstein Rathlau 1 Hingst Fingal  –    Ørting    Jacob Justsen

Do   Sort

hvilket Hr Cancellieraaden tjenstligen anmodes at bringe til almindelig Kundskab i Jurisdictionen.

Dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre overalt i Deres Districter til Efterretning for Beboerne.

April 19.           Circulaire af 29 f: M: fra Cancellieraad Lanng saalydende:

dag_journal_side095