Side 86 – 90

Dag-Journal-side 86

Februarii 8de    3 Arbeidere tilsagt at oprense for Vandet paa Landevejen, Nem: Hans Broholdt, Mikkel Pedersen og Peder Pedersen alle af Biødstrup; men ved at eftersee, dem, fandtes ingen hvorfor der blev tilsagt andre.

Februarii 9.       See: næste Side 87 flng fra Cancellieraad Lanng, datteret 6. dennes.

Februarii 10.     Bekjendtgjordt en Skrivelse paa Kirkestævne fra Kjøbmand Fleischer angaaende Brohavernes Leverantse, saalydende:

Da endnu ikkun 1 af Trandberg Sogns Beboere har leveret den Skjeppe Broehavre for Aaret 1832, som aarlig skal erlægges til Magistraten i Aarhuus; saa anmodes Sognefogden herved om at tilsige alle Vedkommende i Deres Sognefogderie: at de inden denne Maaneds Udgang, under Exekutions Tvang for Udeblivelse, haver at levere bemeldte Havre til mig undertegnede, som i Aar ligesom de 2 foregaaende Aar, modtager samme paa Magistratens Vegne.

Februarii 11te    3 Arbeidere paa Landevejen at aflede Vandet.

Februarii 16.     1 Ditto i ovenmeldte Øjemed.

Februarii 17.     Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng om Auction i Moesgaards Skov over Bøge paa Roden d: 20de dennes.

Bekjendtgjordt en Do fra Ditto, om Auction i Tingskoven over Eegetræer paa Roden d: 21de dennes.

Tilladt Legestue hos Rasmus Hansen i Østerbye.

Februarii 18.     Legestue hos Gaardmand Jens Pedersen i Sleth uden Tilladelse.

Februarii 22.     Efter Ordre fra vedkommende, og i Foreenining med Laurs Jensen i Sleth foretaget en boniterings Forretning, over et stykke Jord til Veifyldning, synden for Sleth Bye, paa Gaardmand Jens Pedersens Mark i bemeldte Sleth, til Brug til Horsens Landevei af 1½ Skp: Lands Størrelse, eller: 2625 □Alen, og fandt at denne Jordarts Overflade var af sortblandet og Muldagtig Bonitet og blev taxeret til Taxen 14 imod 24.

Februarii 23.     Afhjemlet foranførte Gruusgrav, inden Hads og Ningherreds Tingsted i Foreening med Laurs Jensen Sleth.

Februarii 24      Sneevejer, ledsaget med Blæst og Snefogh, men kuns fra 1 Qvteer til ½ Alen dyb Snee paa Landevejen.

dag_journal_side086

Dag-Journal-side 87

skema_side87

 

 

Fbr.9                  Da jeg nyelig har erfaret at nogen af Sognefogderne begaae den Feiel at de forsømme at danne en Overkjørsel hvor saadant er mueligt, og derhos et Spor ad hvilken de Vejfarende kunne passere, imedens Landevejene opkastes, saa indskjerpes det dem, at de for Fremtiden foranstalte, at der imedens der begyndes med Snekastningen.

  1. Dannes en Overkjørsel saaledes at de Reisende kunne komme ud paa Agrene. Denne Overkjørsel maae betegnes med en anbragt Halmvisk.
  2. At derpaa et par Slæder befare Strækningen paa Agrene saavidt enhvers District gaaer, for at gjøre Spor eller Slæg, saaledes at Vejfarende kunne passere ad en saadan Interims Vei, indtil Snekastningen forsvarligen er fuldført i Landevejen. Det er derhos en Selvfølge, at der ligeledes gjøres en Overkjørsel, hvor der træffes et Dige paa Marken, som skal passeres, med mindre man uden for stor Omveje kan kjøre uden om samme. Eftersom man derpaa bliver færdig med Snekastningen maae det ogsaa paasees, at der bliver gjort Overkjørsel, saa at Reisende kunne fra Marken komme ind igjen paa Landevejen, som imidlertid er opkastet. Denne Overkjørsel maae ligeledes gjøres kjendelig som foranført.
  3. At endelig Interims Vejen holdes Aaben hver Dag indtil Landevejen er opkastet, er vel noget jeg ikke behøver nøiere at tilholde Sognefogderne at sørge for.

Ingen Udeblivelse fra Snekastning maae finde Sted formedelst Gilder af hvilken som helst Slags, isaafald ville saavel de udeblivende som de der maatte befindes at have overjasket Arbeidet blive alvorlig straffede med Mulcter fra 1 til 5 rd  Sølv efter Omstændighederne hvilke Mulcter i Mangel af Betaling bliver at afsone med Fængsel med Vand og Brød.

Endelig maa det iagttages, saasnart Tøevejer indtræffer at det fornødne Mandskab tilsiges for at aabne Afledninger fra Veien og Steenkisterne til Vandets Afløb.

dag_journal_side087

Dag-Journal-side 88

Martii 1ste          Circulaire fra Cancellieraad Lanng, Efterlysning.

Ifølge modtagen Skrivelse fra Stiftamtet af 25de dennes, har Skanderborg Amts 34 Lægd No 173 Christen Christensen Tulstrup forladt sit underhørende Lægd uden at hans Opholdssted har været at opdage. Han er 33 Aar Gl: 66½ tommer høi, og ernærer sig ved Grøftegravning.

I Anledning heraf haver efternævnte Sognefogder enhver i sit Fogderie at eftersøge bemeldte Person, og om han antræffes da anholdt og hertil indbragt

Martii 3.                      Er ovenmeldte Person efterlyst paa Kirkestævne.

Martii 3.                      Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng, om Auction i Moesgaard Skov d: 7 dennes.

Martii 3.           Brev fra Cancellieraad Lanng af 21de Februarii angaaende Landevejens Gruusning, saalydende:

Da Veien nu overalt trænger til Gruusning, saa beordres herved Sognefogderne, at foranstalte at der førstkommende Mandag d: 25de dennes, paabegyndes med Gruusning, paa Landevejen og fortsættes de følgende Dage naar Veiret tillader det. Skulde een eller flere ved tilbørligt Arbeide ikke i 2 Dage blive færdig med sine Stykker, da maae Sognefogden lade dem hvile et par Dage, hvorefter de igjen bør paalægges at fortsætte Arbeidet ind til Vejen tilstrækkelig er Gruuset overalt, saavel Midtvejen som ved Sidderne, til paa en Alen nær Grøften, saaledes at paa de fleste Steder paaføres omtrentlig 5 a 6 Læs Gruus paa 1 Favn.

Ligeledes maae Sognefogderne paasee at Vandet tilbørlig og Godt afledes, saavel fra Steenkisterne, som fra Vejgrøfterne hvor samme har Fald; ligesom og at der paa Vejen i Aarhuusgyden ikke fyldes med Havsand, men alene med gravet Gruus og Smaaestene. Endelig at der ikke indskydes fra Sidderne i Midtveien, men alene at Vejsporrene jævnes, og derefter fornøden og tilstrækkeligt Gruus paaføres, som foranført alt under Ansvar og Mulct i Tilfælde af Forsømmelse.

dag_journal_side088

Dag-Journal-side 89

Martii 5.           Circulaire af 16de Februarii fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

Efter Anmeldelse fra Hr Justitsraad Fleisker i Aarhuus er Natten mellem 14 og 15 d: M: forøvet Indbrud hos Enkemadamme Jörgensen paa Vestergade i Aarhuus, og der bortstjaalen endeel røde Sirtser m:m: hvilken Vahre det er at formode, vil blive falbuden paa Landet.

I denne Anledning paalægges det Sognefogderne at gjøre Beboerne i deres Districter opmærksomme herpaa samt drage Omsorg for at hvis nogen skulle falbyde sadanne Vahre, mod hvem der kunne være nogen Anledning til Mistanke, han da bliver anholdt og transporteret hertil. Det bemærkes: at der formeentlig er Mistanke, om at Tyveriet er begaaet af en Dagdriver, Slagter Søren Madsen af Aarhuus, som i Gaarmorges er bortgaaet fra Byen. Ifald denne skulle træffes, maae han i ethvert Fald anholdes og tillige med hans medhavende Gods transporteres hertil.

Martii 10.         Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen, om Auction i Møllekrogen, over Eege og Bøgetræer paa Roden d: 12te dennes.

Martii 10.         Atter Brev fra Vejbetjente Johansen, at Landevejene nu uden Henstand maae Gruuses, saalydende:

Sognefogden maae nu overensstemmende med Hr Cancellieraads Ordre af 21de f: M. uden Henstand paabegynde med Gruuskjørsel i sit Fogderie paa Landevejen.

Martii 12.         Sognets Vejpligtige Beboere Gruuset Deres Vejstykker i Aarhuusgyden og paakjørt 92 Læs Gruus.

Martii 15.         Snevejer, men ikke af den Betydenhed, at det behøvedes at kaste Snee paa Landevejen.

Martii 20.         Leveret Fourage til 3die Esqudron i Aarhuus paa Vestergade, og Sneevejer hele Dagen               .

Martii 21.         Faldt Snee om Formiddagen, men stille Vejer.

Martii 22.         Atter Sneevejer, ledsaget med Blæst og ved at eftersee Landevejen fandt at Sneen var sammenfyget paa Landevejen adskjellige Steder fra ¼ Al til ¾ Al: Dybde.

dag_journal_side089

Dag-Journal-side 90

Martii 23.         13 Arbeidere paa Landeveien for at kaste Snee.

Martii 24.         10 Do at kaste Vandrender, og aflede Vandet i Tilfælde af Tøevejer, og samme Dag givet Indberetning til Herredsfogden, at Sognets Vejpart nu er forsvarlig passabel.

Martii 25.         Circulaire af 26de f: M. fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

Sognefogderne ville overalt i Deres Districter efterlyse og i Antræffelses Tilfælde hertil indsende Reserven af dette Amts 33 – 84, Didrich Eliasen af Gylling 20 Aar Gammel, der for endeel Aar siden reiste med sine Forældre fra Gylling ud ad Holsteen efter. Hans Fader heed Elias Wilhelm Manedigt og boede i det saakaldte røde Huus paa Gyllingnæs Mark. For i øvrigt kan Reservens Signalement ej opgives.  (NB: ankom d: 17de D: M:)

Januari 7.          Side: 84.                  Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 28 Dec: f: A:, at det Hr Cancellieraad tilkommende Dommerkorn ønskes leveret i de første 14 Dage i Januarii Maaned.

Ved samme Leilighed meldet det Sognefogderne til Iagttagelse for Fremtiden, at de ved Registeringsforretninger, maae registere Alt som findes i Boet uden Hensyn til, at en eller anden maatte foregive noget deraf at være ham tilhørende hvilket siden maae bevistes.

Martii 26.         Efter Andragende fra Anders Laursen i Jegstrup, Indberettet Hr Cancellieraad Lanng følgende:

Ærbødigst!

Huusmand Anders Laursen i Jegstrup her i Sognet har andraget for mig, at sidste Løverdag d: 23 Martij, kom den saakaldte Jørgen Brygger, med en Qvindesperson og et af dem udenfor Ægteskab sammenavlet Barn og atter i før Frugtsommelig Tilstand til hans Boepæl imedens han var fraværende, og indbildte hans Kone at hendes Mand neml: Anders Laursen forhen have lovet at imodtage dem til

( Læs fortsættelse af ‘sagen’ på  side 91 )

dag_journal_side090