Side 81 – 85

Dag-Journal-side 81

(—————– side 80 Decembr 30.     Fra Arresten i Wiborg er undvigt under 10de denne Maaned en Arrestant navnlig Jens Nielsen Linderup eller Smøllerup. Hans Signalement er: Han er)

63 Tommer høi, temmelig føer og stærk af Bygning noget hjulbenet, har lyse Haar, blaae Øine, og var ved Undvigelsen iført, en blaae Vadmelstrøie, sorte lange Buxer, en rød Vest med hvide Prikker, hvide Uldstrømper, Træskoe og en rød ulden Hue, samt havde Feldtjern paa fra den venstre Fod.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse i Deres Districter, og saafremt han antræffes, indsende ham hertil.

Denne fra Cancellieraad Lanng circulerende Efterlysning er Datteret: Hads Ning Herreds ?: 21 Dec: 1832.

December 31.   Brev fra Skoledirectionen for Ningherred, angaaende en Ansøgning fra Hans Jensen i Bjødstrup om at lade sine Skolepligtige Børn søge Holme Skole, til hvilken hans Gaard efter Skoledistrictets Inddeling er henhørende, som ogsaa vedkommende Skolecommission har erklæret at forholde sig saaledes, undlade vi ikke tjenstlig at meddele følgende Resolution:

Det kan ikke formenes bemeldte Hans Jensen at lade sine Børn søge Skolen i Holme, hvorhos vi dog maae bemærke at det ham paalignede Bidrag til Skolevæsenet i Districtet, maae udredes i Fælledskab med de øvrige Beboere til begge Skolelærers Løn, efter de for Skoledistrictet gjældende Bestemmelser, og Skolecommissionen har at drage Omsorg for, at enhver af Skolelærerne erholde den dem efter den organiserte Plan tillagte Løn, og at forebygge at ingen vilkaarlig Afvigelse fra Ydernes Side heri finder Sted; og maae da tillige enhver Paastand af den Skolelærer der giver bemeldte Hans Jensens Børn Underviisning om særlig Godtgjørelse bortfalde, hvilket herved bringes til Skolecommissionens Kundskab og nærmere Bekjendtgjørelse for Supplicanten Hans Jensen.

Bekjendtgjordt for Hans Jensens Fader og Degnen Hr Enevoldsen d: 9de Februar 1832.

dag_journal_side081

 

1833  

Dag-Journal side 82 + 83

skema_side82-83

 

 

 

 

 

Side 82

dag_journal_side082

 

Side 83

dag_journal_side083

Dag-Journal-side 84

Januarii 1ste       Tilladt Legestue hos Søren Jensen i Sleth.

Januarii 7.         Circulaire fra Cancellieraad Lanng om Dommerkorn, see Side 90, 1833.

Januarii 12.       Afhjemlet de Brystfældsforretninger påå Tingstedet i Aarhuus som afholdtes d: 22. December f:A: i Foreening med Rasmus Hansen.

Januarii 13.       Bekjendtgjordt en Placat fra Birkedommer Rasmussen paa Kirkestævne om Auction i Fløistrup Skov d: 15de dennes over Bøge og Ælletræer paa Roden.

anuarii 20.       Bekjendtgjordt en Ditto fra Ditto paa Kirkestævne om Auction iJ Wilhelmsborg Dyrehave d: 22 dennes.

Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Schiøtz i Wiby, om Auction i Wiby over Thomas Bødkers Enkes Efterladenskaber d: 22 dennes.   Gratis.

Januarii 26.       Circulaire af 15de dennes fra Cancellieraad Lanng, Efterlysning:

Sognefogderne paa efternævnte Steder, ville overalt i Deres Districter, eftersøge en Person ved Navn Jensen, eller som skal være hans rette Navn Frederichsen, der har udgivet sig for Forlist Søemand og som er bortgaaet fra Horsens, hvor han har gjordt sig i høi Grad mistænkt for et begaaet Tyverie.

Han er nogle og 20 Aar Gammel, har blunde Haar, blegt Ansigt, og ubetydelig Bakkenbarter, er af proportioneret Høide og Førelse, og har i det Hele et Godt Udseende. Han er klædt i en Kalmukkes Frakke der paa Søemands viis var kort, men meget god, havde sort Hat, Støvler og Halstørklæde. Ifald han træffes anholdes han og transporteres hertil.

Januarii 27.       Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen om Auction hos Mikkel Pedersen i Trandbjerregaard i Maarsleth Sogn over Besætning af Køer, Faar m:m: den 30te dennes.

Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Sognefoged Friis i Ingerslev om Auction hos Mikkel Jensen paa Ingerslev Mk over et optaget Faar d: 31te dennes.

Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng, om Auction i Tingskoven over Eegetræer paa Roden d: 1ste Februarii næstkommende.

”Formedelst Sneevejer blev Auctionen udsat.

dag_journal_side084

Dag-Journal-side 85

Januarii 27.       Tilladt Legestue hos Jens Jensen Østerbye.

Januarii 30.       Snee Hele Dagen.

Januarii 31.       Ligesaa Snee Hele Dagen ledsaget med Blæst, saa Sneen lagde sig paa Landevejen, deels ½ Alen og deels 1 Alen Dyb, ja endog 1½ Alen Dyb paa adskjellige Steder.

Februarii 1.       Efterseet Landevejen og fandt den upassabel, formedelst det Snee som var falden de foregaaende Dage, hvorfor Sognets Beboere blev beordret at møde der øjeblikkelig for at reengjøre Vejen.

34 arbeidere at kaste Snee paa Landevejen fra Morgen Kl: 8 og til Aften, men blev ikke færdig.

Februarii 2.       38 arbeidere paa Landevejen i ovenmeldte Anliggende og mødte Kl:7; men om Eftermiddagen kom atter Snee, og til noget ud paa Natten, ledsagedes med ualmindelig Blæst og Storm, saa Sneen atter lagde sig paa Landevejen og sammenfyhgede i store Dynger, fra ½ Alen til 3 Alens Dybde, ja endog adskjellige Steder Dybere.

Februarii 2.       Circulaire af 25de f:M. fra Cancellieraad Lanng. Efterlysning:

Sognefogderne paa efternævnte Steder, ville overalt i Deres Districter efterlyse: 52-89, Poul Nielsen Herskind, der er bortrømt fra Aarhuus Kjøbstad hvor han med Antages opholdt sig. Han er 11 Aar Gammel, har lyse Haar, blaae Øine, er efter sin Alder temmelig af Vext, og var ved Undvigelsen iført en lysegraae Trøje, en sort Vest, havde Lerredsbeenklæder, og havde Uldstrømper; men blottet Hoved. Ifald han træffes anholdes han, og transporteres hertil.

Februarii 3die     34 arbeidere paa Landevejen og kastede Snee for Morgen til Aften, men kunde ikke blive færdig.

Februarii 4.       36 arbeidere i ovenmeldte Øiemed; blev ikke færdig.

Februarii 5.       58 Do, og blev endnu ikke færdig  –   dog fra Morgen til Aften.

Februarii 6.       63 Do, fra Morgen til Aften, og efter at Vejen var Ryddeliggjort, kastedes Vandrender i Sneen til Grøvterne for at skaffe Vandet frit Afløb i Tilfælde af indtræffende Tøevejer.  Givet Indberetning til Hr: Cancellieraad Lanng, at Sognets Vejstykke nu er forsvarlig passabel.

dag_journal_side085