Side 66 – 70

Dag-Journal-side 66

————–   Side 65

( November 10.   I Politieret med Smeden Christen Hansen i Sleth for Vejforsømmelse og Opsetsighed, hvorfor han )

————– side 66

blev idømt en Mulct af 4re Mark til Politiecassen, samt Sagens Omkostninger, og paalagt at istandsætte det forsømte Vejarbeide, alt inden 8te Dage fra Dato.

Novemb: 11               Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Hr Krigsraad Ahnfeldt i Aarhuus om Auction paa Konstantinsborg den 19de d:M: og følgende Dage, over Besætning Ind og Udboe.

Novembr 16                  Befaret Skanderborg Landevej, og efterseet Sognets Vejstykker, og befandt at Vejsporrene bahøver at jævnes, forresten i forsvarlig Stand.

Novemb: 16:                Brev fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard, angaaende Hoveriepligten af Fæstebønderne.     saalydende:

Den Kongelige Overfyrste har under 29de Februari d:A: tilskrevet mig saaledes:

”Under 18de d:M: har det Kongelige Rentekammer mig saaledes tilskreven.

”Da Landvæsenscommissair og Godsinspecteur Bindesbøll for Kammeret har andraget at Moesgaards Hoveriepligtige Bønder formene at de ere fritagne for at forrette Gangdags-Arbejde til Skovning m:v: imod derfor at erlægge 48sk Sølv for hver halv Gaard ifølge en Contract som derom skal være indgaaet med den forrige Godses Ejer, men som ikke er bragt tilstæde; saa have vi ladet bemeldte Bønder tilkjendegive at de bør forrette Hoverie til Skovning overeensstemmende med Godsets Hoverieforening, saafremt de ikke kan beviise at de gandske eller aldeles ere fritagne ifølge Contract med Godsets forrige Ejer.

Det følger imidlertid af sig selv at Hoverie-Arbejde ikke kan fordres til Greene-Kapning, hvilket vi ikke  have villet undlade herved og i Henhold til vor Skrivelse af 31te December f:A: tienstlig at tilmelde Hr Kammerjunkeren.

Hvilket herved meddeles Deres Velædelhed til behagelig Iagttagelse efter Omstændighederne.” Hvilket herved meddeles til fornøden Efterretning og Iagttagelse efter foregaaende Ordre eller Tilsigelse.

dag_journal_side066

Dag-Journal-side 67

Novemb: 18                   Foranstaaende Rentekammer Skrivelse er bekjendtgjordt for Fæstebønderne paa Kirkestævne efter at Gudstjenesten var tilende for den derværende Forsamling.

Novemb: 18.                   Beordret Sognets Vejpligtige Beboere til at jævne Vejsporrene paa deres Vejstykker baade paa Skanderborg og Horsens Landevej imorgen den 19de dennes.

Novemb: 18.                      Legestue hos Jens Nielsen i Sleth, med Tilladelse.

Novemb: 24.                     Brev fra Vejbetjente Johansen af        dennes at tilsige 2 Vogne til hans Befordring den 26de næstkommende og tillige Ordre, at beordre Sognets Beboere til at jævne Vejsporene paa deres Vejstykker paa Horsens Landevej snarest mueligt.

Novembr 25.                      Brev fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard af Dags Dato, at indberette ham hvormange af Trandbergs Sognebeboere som henhøre under Moesgaards Gods i Aaret 1832 har forrettet Vejarbejde ved Skanderborg Vejenes nye Anlæg. Herpaa givet Indberetning.

Novemb: 25.                   Tilladt Legestue hos Jens Jensen Væver i Bjødstrup.

Novemb: 25.                   Vejsporrene jævnet paa Sognets Vejstykker paa Horsens Landevej under Opsyn.

Decembr: 2.                       Beordret Sognets Vejpligtige Beboere til at jævne Vejsporrene paa Skanderborg Landevej den 3die dennes.

Decembr: 8.                        Circulaire fra Hr Cancellieraad Lanng af 30te f:M: saalydende:

Aarhuus Stiftsamtshuus har under 23de dennes iblandt andet tilskrevet mig saaledes”Det Kongelige Rentekammer har under 17de dennes tilmeldt mig, at Landvæsenscommissair Amtsforvalter Bierg, er tillagt Ordre, naar den for Aaret fra 26de October 1832 til 26de October 1833 udskrevne ordinaire Fourage er ydet, at godtgjøre Vedkommende ved Liqvidation i de ubetalte Skatter for dette Aars October Qvartal, den Betaling derfor som ved Forord: 29de Julii 1784 er bestemt, og at det mere som skal godtgjøres, nærmere kan ventes fastsat.

dag_journal_side067

Dag-Journal-side 68

Hvilket tjenstlig tilmeldes Deres Velbyrdighed til Bekjendtgjørelse for vedkommende Fourageydere i Deres Jurisdiction.”

Forestaaende haver efternævnte Sognefogder enhver i sit Fogderi, at bekjendtgjøre, til alle vedkommendes Efterretning.

Decembr: 9                    Tilladt Legestue hos Jacob Sørensen i Kirkegaarden.

December 9:                  Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne om Auction i Moesgaard Skov d: 17 dennes fra Hrr Cancellieraad Lanng.

December 9.                    Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Sognefogden i Maarsleth om Auction over et Faar som er optaget hos Gaardmand Jens Pedersen i Hørret til at Forauctioneres den 12te næstkommende.

December 9.                  Brev fra Hr Enevoldsen i Holme med Paalæg at beordre Sognets Gaardbeboere til at indfinde sig hos ham førstkommende Torsdag d: 13 Dec: for at betale deres Degnebyg, Gaas, Æg og Fourage som sædvanlig; men da det ikke stemmer overeens med Beboernes Meening i denne Anledning, har jeg tilskreven Hr Enevoldsen saaledes:

Decemb: 11te                       Ifølge Deres Skrivelse af 8de dennes, med Anmodning til mig, om at beordre Trandberg Sogns Gaardbeboere til at indfinde sig hos Dem førstkommende 13de Decembr for at betale Degnebyg, Gaas, Æg og Fourage, maae jeg, forinden jeg kan efterkomme denne Ordre, udbede mig fuldstændigere Oplysning desangaaende; thi sidst 9de Febr d:A: fik De Degnebyg, Gaas og Fourage af Trandberg Sogn, og som ogsaa var paa den Tid af Aaret De i de sidste 9 Aar jeg har været Skolepatron har begjært og erholdt samme leveret. Forinden den Tid, eller i det mindste førend Capitelstaxt næste Aar bliver sadt, kan De efter min Formening ikke faae Deres Degnekorn m:m:, thi imodsat Fald vilde Beboerne komme til at levere det 2 Gange i et og samme Aar, da vi nu den forestaaende 13de Decembr har samme Capi

dag_journal_side068

Dag-Journal-side 69

telstaxt som sidst 9de Februar da vi leverede det. Skulde der imidlertid derom være kommen andre mig ubekjendte Bestemmelser fra høie Øvrigheder, da udbeder jeg mig saadant nøjagtig oplyst, og skal i saa Fald være villig til at beordre Beboerne efter Deres Forlangende.

Decembr 11te                   Givet Indberetning til Præsten i Holme, angaaende Indkassering af optagelsespenge for optagne Kreature i Trandberg Sogn i Aaret 1832 saalydende:

”I Aaret 1832 er ingen Auctioner forrettet over Optagne Creature i Trandberg  Sogn, og som Følge deraf heller ingen Penge i denne Anledning Indkasseret. Jens Andersen.”

Decembr 11.                     Givet Fortegnelse til Præsten i Holme, over Udgivterne ved Skolevæsenet i Trandberg Skoledistrict fra 1ste Novembr 1831 til 1ste Nov: 1832.  saaledes:

Efter Ligning til Skolelærerens Lønning                        36rd   4mk   13sk

Korn inatura   Rug 2 Tdr 5 Skp 1 Fkr beregnet til               12       –       –

Byg    4   –    2   –                                             10      3      12

Fourage .       Høe 68 Lπ a 12 ? beregnet til                        8      3        –

–                      Halm 102 Lπ a 7 ?       –                                    7      2       10

Ildebrændsel Tørv 30 Læs a 1rd 1mk   er                                35       –         –

tilsammen ialt                                                                       109rd      5mk     3sk

Decembr 12.                  Modtaget Svar fra Degnen Hr Enevoldsen i Holme paa en Skrivelse til ham af Gaars Dato angaaende Degnebyg, Gaas Æg og Fourage, see forrige Side 68. saalydende:

Til Gjensvar paa Din Skrivelse tilsendes Dig følgende Linnier til Oplysning: 1. Mit Degnebyg er forfalden saasnart Høsten er forbi; da det ydes i stedet for Degnetraver; altsaa forfalden i det mindste til November; 2. At jeg ingensinde har modtaget det inden Kyndelmisse vedkommer ingen, og maae Du ikke troe at være derfor en lovbefalet bestemt Tid, og tillige maae Du erindre, at Regnskabsprotocollen sluttes fra November til Nov: Og paamindes Du herved atter at beordre Sognebeboerne snarest mueligt, og lade mig betimelig vide hvilken Dag dertil bestemmes.

Endelig maae tilføies, at den tidt nævnte

dag_journal_side069

Dag-Journal-side 70

Capitelstaxt vedkommer slet ikke Degnebygget, som skal leveres inatura.

Decembr 14.                    Ordre fra Veiopsigtfører Poulsen ved Skanderborg nye Hovedlandeveie, at beordre Mikkel Christensen Tingskouhuus og Rasmus Nielsen Børrup til at møde ved Skanderborg Ladegaarde den 15de dennes for at forrette deres Gangdag for i Aar til den nye Hovedlandevei.

December 15.                Circulaire fra Hr Landinspecteur Tørslev i Aarhuus angaaende Trandberg Sogns Kirketiende, saaledes:

Tjendeyderne i Trandberg Sogn Ningherredt, have i Skrivelse til Amtstiendecommissionen, dateret 6te October 1832, og modtaget af undertegnede den 20de s:M: anmodet om, at faae deres Præste-Tjende, samt Konge-Havre-og Bælgtjenders Ydelse forandret til bestemt bestandig aarlig Tjendeafgivt, overeensstemmende med Forordningen af 8de Januari 1810; paa Grund deraf, bliver foranstaltet et Tjendecommissionsmøde at holde paa Aastedet næste Aar 1833, i Maij eller Junii Maaneder til tilmeldte Tjenders Bestemmelse, hvortil Tjendeparterne nærmere indverssers. Ogsaa er paa samme Tid begjært, Kirketjenden forhandlet for een Gaard. Dette bekjendtgjøres foreløbig til Iagttagelse.’

Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard, som sansynlig er i Besiddelse af de udskiftnings-Korter som betegne hele Trandberg Sogns Jorder, ville have den Godhed, at udlaane disse til Sognefogden Jens Andersen i Østerbye, som saasnart mueligt tilbringer mig disse for at repares til Brug ved fornævnte Tjendeforhandling.

Sognefogden bemeldte Jens Andersen ville bekjendtgjøre dette Circulaire paa Kirkestævne næste Hellig Dag for Sognets Tjendeydere, samt før eller siden forevise det for de Herrer Tjendetagere, til Deres behagelige Paategninger, om Tiden det er dem foreviist, og Hrr Forvalter Wittusen tillige behage at give Erklæring angaaende de begjærte Korter, i nedenstaaende Orden hvorefter Sognefogden

———————  Side 71

( ogsaa ville give Paategning om Forkyndelsens Rigtighed og derpaa med første tilstille mig Circulairet tilligemed fornævnte Korter.

Tjendecommissionen for Aarhuus Amt den 15 Dec: 1832 )

dag_journal_side070