Side 61 – 65

Dag-Journal – side 61

Septembr. 23           Legestue hos Mikkel Nielsen i Sleth med Tilladelse.

Septbr. 23.               Bekjendtgjordt paa Kirkestævne efter Begjæring af Tingskovens Ejere, at ingen løse Kreature maae komme der i indeværende Efteraar, og at ethvert Kreatur som træffes bliver optaget og Ejeren dertil vil komme til at betale Skadeserstatning, Optagelsespenge, m:m: efter Forord: 29de October 1794, samt Forord: 9de Julii 1817.

Septembr 30                Legestue hos Lars Sørensens Enke ved Kirken uden Tilladelse.

Septbr 30                     Efter Ordre foretaget boniterings og taxerings Forretning i Foreening med Niels Mikkelsen af Wibye et stk Jord til Vejfylding Vesten for den for nogle Aar siden taxerede Gruusbanke paa Søren Hansens Mark i Sleth af følgende Størrelse: inod Øster og Vester 15 Alen og imod Sønder og Nord 87½ Alen, tilsammmen i □ 1312½ Alen, som beregnes til 3 Fkr Land, taxeret til taxten 14 imod 24.

October 2                     Circulaire fra Cancellieraad Lanng sf 18de f: Maaned saalydende; Efterlysning:

Overalt i Districterne ville Sognefogderne eftersøge Randers Amts 112, – 159 Reserven Søren Nielsen Holbek, liden af Vext, lyst Haar og 23 Aar Gl: der er bortgaaet af Lægdet. Saafremt han træffes, anholdes og transporteres han til mig.

October 5te                 Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 28de Septb: saalydende, Efterlysning:Aarhuus Stiftamtshuus har under 21 dennes, communiseret mig en Skrivelse fra Skanderborg Amtshuus af 20 f:M: saaledes lydende:

”Ifølge derom modtagen Indberetning fra Herredsfogden for Tørsting og Wrads Herreder Hr Cancellieraad Wittusen, haver to lødsladte Forbedringhuusfanger, neml: Søren Nielsen Kragelund og Fruentimmeret Dorthe Johannesdatter Fors, Natten imellem den 17de og18de dennes funden Lejlighed til at undvige fra Sognefoged og Arrestforvarer Niels Pedersen i Brædstrup, hvem de vare overgivne til foranstaltende Bevogtning

dag_journal_side061

Dag-Journal-side 62

Foranlediget deraf er det min tjenstlige Begjæring at Deres Hjøvelbaarenhed behageligen ville foranstalte bemeldte Personer Efterlyst overalt i det Dem anbetroede Amt, og saafremt de antræffes anholdte og transporterede 1ste nævnte til Amtet i Wejle da han er hjemmehørende der i det samme underliggende Hveisel Sogn, og sidstnævnte til Overauditeur Borgemester og Byefoged Ræder, da hun haver hjemme i Horsens Kjøbstad. I Tilfælde af Anholdelse beder jeg mig herom underrettet. Paa de undvigte kan intet Signalement opgives, men han er 45 Aar Gl: og hun 27 Aar Gl: og de skal i flere Aar i Foreening have ført et omvankende Løb.

Indbemeldte Personer haver nedenstaaende Sognefogder at efterlyse, og ifald de antræffes da anholdte og hertil indbragte.

October 7.                 Bekjendtgjordt 4re Forordninger paa Kirkestævne.

En Forord: om Skudsmaalsbøgers Indførelse for Tjenestetyender. Datteret Frederiksberg den 5te sept. 1832.

  1. En Do angaaende en Forandring med Hensyn til Opkrævningen af Adskjellige Afgivtssummer, der hidtil hver for sig, have skullet raporteres enten paa Hartkornet i Danmark, eller paa dette saavelsom paa Kjøbstæderne, med videre. Dateret Frederiksberg, den 15de September 1832.
  2. En Placat angaaende Godtgjørelse til vedkommende Landboere og Kjøbstæder i Danmark, Bornholm undtagen, for de af dem indtil udgangen af Aaret 1815 forrettede Kjørseler, til Militair Tjeneste. Dateret Frederiksberg den 15de September 1832.
  3. En Do angaaende Repartition deels af den extraordinaire Bekostning paa Anskaffelse af Fourage til Landmilitair Etaten i Danmark for Aaret fra 26 Oct: 1831 til 26 Oct: 1832, deels af Marschpenge for Landsoldaterne i Danmark for Aaret 1832. Dateret Frederiksberg den 15de September 1832.

dag_journal_side062

Dag-Journal-side 63

October 8.                 Circulaire af 5te dennes fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg saalydende:

I Forbindelse med Amtstuens Circulaire af 8de Septemb: d:A: haver efternævnte Sognefogder at bekjendtgjøre for samtlige Skatteydere, at der til det i benævnte Circulaire anførte Skattebeløb bliver at tillægge i Overeensstemmelse med en i Dag modtagen Forord: af 15de Sept 1832 Fourageskat og Marschpenge 32 β Tegn pr Tdr Ager og Eng, og 2 ? Tegn pr Tdr Skov og Mølleskyld, saa at i indeværende Halvaars Skatter og Afgivter vil som følge heraf omtrendtligen udgjøres pt Tdr ufrie Ager og Engs Hartkorn 4 r 92 ? Sedler og Tegn, foruden Brandpenge der er som sædvanlig 10 β af hver forsikret 100 rd.

October: 13.                Sognets Vejpligtige Beboere grøftet deres Vejstykker paa Horsens Landevej, efter forhen modtagen Ordre. Christen Hansen Smed i Sleth blev tiltalt for Vejforsømmelse og Opsætsighed.

October 14.               Bekjendtgjordt paa Kirkestævne efter Begjæring af Ejerne af Raunholdt Skov, at ingen løse Kreature taales at komme der i dette Efteraar, og at ethvert Kreatur som træffes vil blive optaget, og Ejeren dertil vil komme til at betale Skadeserstatning, og Optagelsespenge efter Forord: 29 October 1794, samt Forordningen 9de Julii 1817.

October 14.       Legestue hos Søren Rasmussen i Biødstrup med Tilladelse.

October 15.       Sognets Vejpligtige Beboere Gruuset deres Vejstykker paa Horsens Landevej, efter modtagen Ordre.

October 15.       Efter Ordre foretaget boniterings og taxerings Forretning i Foreening med Sognefoged Niels Mikkelsen fra Wibye over en Gruusbanke paa Poul Thomasens Enkes Mark i Østerbye til Brug for Bivejene over Østerbye Mark saaledes, og af følgende Størrelse: imod øster og vester 24 Alen, og mod synder og nord 24 Alen tilsammen 556 □Al: taxeret til Taxten    11 imod 24.

Ligeledes taxeret en Jordstrækning til Vej til ovenanførte Gruusbanke 6 Al: bred og 84 Al:lang tilsammen 504 □Al: taxeret til Taxten    13 imod 24.

Baade Vej og Gruusbanke tilsammen i alt 1060 □Alen.

At denne Forretning er afholdt efter vores bedste.

dag_journal_side063

Dag-Journal-side 64

skjønnende, vil vi næste Retsdag endelige bekræfte.

October 16.                Efter forhen modtagen Ordre fra Hr Cancellieraad Lanng opmaalt og inddeelt Møllevejen over Østerbye Mark fra Østerby og til Horsens Landevejen, i Foreening med de øvrige Beboere fra Byen, samt derpaa beordret de Vejpligtige at have Vejen istandsat inden 3 Uger fra Dato.

Inddelingen er saaledes efter Stykkernes Beskaffenhed

No 1. Jens Jensen Østerbye. Hartk. 4 Td: 5 Skp: 3 Fk 1 4/5 Alb 260 Al:

–    2. Rasmus Hansen                               4        5         3      1 4/5        280

–    3. Jens Mikkelsen Vejpligtig af           6         1      1                45

–    4. Jens Andersen Hartkorn fri             8       –          –        –              480

–    5. Poul Thomasens Enke                        4        5         3      1 4/5        255

–    6. Jens Pedersen                                      4        5         3      1 4/5        280

–    7. Niels Hansen                                         4        5         3      1 4/5        300

Ialt =    32 Tdr 3 Skp  3 Fk 1 Alb     1855 Alen  rller: 618 1/3 Favn

October 20.               I Foreening med Niels Mikkelsen af Wibye, Afhjæmlet en Gruusbanke inden Retten paa Aarhuus Raadhuus, paa Poul Thomasens Enkes Mark i Østerbye, og en Ditto paa Søren Hansens Mark i Sleth, see: 15de d:M: og 30te f:M:

October 25.                Vejsyn paa Horsens Landevej af Vejbetjente Johansen og synet gyldig.

October 31.                Sognets Vejpligtige Beboere, grøftet og gruuset deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej.

Novemb 2.                Vejsyn paa Skanderborg Landevej af Vejbetjente Johansen; Børrup Vejstykke ved Berringbroe blev kasseret; men blev istandsat den 6te d:M:

Novbr 8.            Efter Rettens Udmeldelse af 3die f:M: foretaget Taxeringsforretning over Mikkel Pedersen Foghs Sted med Jorder i Ingerslew saalydende:

Aar 1832 den 8de November mødte efter Rettens Udmeldelse af 3die d:M: vi undertegne Sognefogder Christian Pedersen af Ingerslew og Jens Andersen af Østerby hos Boelsmand Mikkel Pedersen Fogh paa Ingerslev Mk: for at taxere hans Sted med Jorder, saaledes som følger:

  1. Stedet bestaaer af 10 Fags Huus, Eege Bræder

dag_journal_side064

Dag-Journal-side 65

og Fyhr Overtømmer, og holdt i forsvarlig Stand, med tilhørende Hartkorn Agger og Eng 1Tønde   ” ” 2 Alb: hvoraf de 6 Skp: ” 2 Alb: hvor Bygningen ligger paa, bestaaer af omtrentlig 8 Tdr Land Muldleerig og god Bonitet; og en Skov eller Englod af Hartkorn Ager og Eng 2 Skp:, hvoraf omtrenlig 1/3deel er Engjord af god Bonitet, og skjønnes at der Aarlig kan avles 4 a 5 Læs Høe, og Agerlandet for en deel Sandagtig Bonitet, bestaaer ialt omtrent af 2 Tdr Land baade Eng og Agerjord.

  1. Paa Ejendommen holdes for nærværende Tid 1 Hest, 3 Kjør, 3 Stk Faar, hvilke sidste nok kunde forøges med et dobbelt Antal.
  2. Efter Skjøde af 20de December 1813, sees at de 6 Skpr 2 Alb: Hartkorn med 8te Fags Huus er solgt for 266 rb: 4 ?, men efter troværdige Mænds Udsagn skal det rette Kjøb have været 2500 rd Dansk Courant; hvad Skov eller Englodden i sin Tid har kostet kan ikke oplyses, da den er fraskildt en anden Ejendom og nu tillagt ovenanførte 6 Skpr ” 2 Alb:
  3. Vi skjønne at da Bygningen ligger paa Lodden som er af god Bonitet, som og erfares af, at endeel deraf, sees i Kortet derover at være taxeret til taxten 21 imod 24, og den øvrige Deel til 18 imod 24; kan de 6 Skpr ” 2 Alb Hartkorn med tilhørende 10 Fags Huus taxeres til 580 rb, og Skov eller Englodden til 170 rb tilsammen 750 rb Sølv. Konge Kirke Korn og Qvægtiender ere indkjøbte.
  4. Ved at bortlejes skjønne vi at Toften med Bygningerne Aarlig kan indbringe 30 rb, og Skov eller Englodden 10 rb Aarlig, foruden at Lejeren kan paatage sig at svare alle Skatter og Byrder som rimmelig af disse Ejendomme maatte paabydes. Denne Taxationsforretning er afholdt efter vores Overbeviisning og bedste Skjønsomhed, og saaledes at vi vil Afhjæmle Denne med Lovens Eed, inden Retten naar det af Vedkommende forlanges.

November 10.   I Politieret med Smeden Christen Hansen i Sleth for Vejforsømmelse og Opsetsighed, hvorfor han

dag_journal_side065