Side 06 – 10

Dag-Journal – side 6

med Liqvidationn i Skatterne bemeldte tilstaaede extraordinaire Betaling.”
Maij 8 de            Bekjendtgiordt en Placat paa Kirkestævne fra Forvalter Wittusen om Auction i
Moesgaard Skov.
Maij 17.          Ifølge mig af Cancelieraad Lanng paalagte, Indberettet Wejens Tilstand fra Trandberg
Kirke og til Skiellet mellem Østerbye og Obstrup Byes Marker, saaledes: Den er i en
temmelig og Maadelig Tilstand, og kan paa flere Steder næppe med en belæsset Vogn
passeres, men da det er næsten umuligt for Østerbyes Beboere at sætte den istand på
hvis Marker den gaar igjennem, da det en liden Bye og en lang Vejstrækning, og
denne Bye tillige har en Møllevej som ogsaa er i slet Tilstand og som formodentlig vil
blive denne Bye paalagt alene at istandsætte; saa formoder jeg at førstnævnte Vej vil
blive at istandsætte og vedligeholde af samtlige Sognets Beboere efter Hartkorn, da
den afbenyttes af de fleste Sognebeboere naar de skal hente Jordemoderen i Barsels
eller andre Tilfælde; ligesom ogsaa endeel af Den afbenyttes af nogle deels, som Kirke
og deels som Møllevej.
Maij 23.           Circulaire af 20 de d: fra Cancelieraad Lanng at tilsige samtlige Vejpligtige i Sognet til
at fuldende Istandsættelsen af deres Vejstykker paa Landevejene i vedkommende Uge,
og hvorom største Lodsejer maae underrettes der tilligemed Sognefogden bør paasee
Arbejdets Fremme, ifølge Forordningen af 13 de Decb: 1793; og tillige indskjærpes

følgende:

1. At Grøfterne som nu ventes at være tilbørligen oprensede, maae være afpudsede,
sporret efter Linnie, og intet enten frataget Vejen eller indkastet fra Grøfterne i
 samme, alt under Mulct.
2. At aldeles ingen Overkjørelser fra Vejen ud paa Marken maae være, uden over
anlagt Broe – Mulcten er 5 ma .
3. Vejene maae være planerede, Hjulsporrene udjævnede og stærkere Gruusede end
forhen saaledes at de ere forhøjede i Midten.

4. Vandgrøfterne under Steenkisterne maae være oprensede, saavelsom ogsaa

Afløbsgrøfterne udpaa Jorderne, hvilket Arbejde besørges af Indersterne.

dag_journal_side006

Dag-Journal – side 7

Disse Forskrifter have Sognefogderne at paasee nøjagtigen efterkommes under strængeste Ansvar, til den Ende maae de anmelde om nogen skulde vove at udeblive uden lovligt Forfald, da jeg ellers holder mig til Sognefogderne for de Mangler som maatte befindes, og som altsaa maae erlægge Mulcterne imod Regres til de paagjældende.

Maij: 29.            Circulaire fra Cancelieraad Lanng af 20de d: saalydende: ”Huusbeboere paa Hovedgaardstaxt i Danmark, maae efter Bestemmelserne i Placat af 19de Novembr: 1802, og hvad der er antaget i en Cancelie Resolution af 27 Dec: 1823 være pligtige tillige med andre Huusbeboere at gjøre den i Forord: 13 Dec: 1793, § 32, omhandlede Aarlige Gangdag til Vejarbejdet. I henseende til hvorvidt Annex og Parselgods som er afhændet, er fritaget eller ej, maae det fornemmeligen beroe paa de Conditioner hvorefter afhændelsen fra Vedkommende Gejstlige Embeder har fundet Sted, om saadant Gods har beholdt eller tabt den Rettighed der før Afhændelsen tilkom samme til Fritagelse for at forvalte Arbejde inatura ved Hoved-Landevejens nye Anlæg. Forsaavidt Enker angaaer, er det i en Cancelie-Resolution af 25 Oct: 1825, antaget, at Enker som eje Huuse, maae betragtes som Huusmænd i den omspurgte Henseende, og hvad Huusmænd og Inderster betræffer, da kan disse ikkun paalægges at forvalte den i Forord: 13 Dec: 1793, omhandlede Aarlige Gangdag forsaavidt de ere Arbejdsføre.

Maij: 30.             Sognets samtlige Vejplige; kjørt Gruus paa deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej, samt Grøftet og planeret.

Junii: 1ste              Sognets samtlige Vejpligtige ligesaa Gruuset deres Vejstykker paa Horsens Vejen, grøftet og planeret.

Junii: 4de            Sognets Vejpligtige, neml: Sleth, Biødstrup og Gunnestrup Byer, gruuset deres Vejstykker i Aarhuusgyden.

Junii: 12.             Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng, om Auction over Mikkel Jørgensens Gaard i Soelberg.

Junii: do:              Ligesaa en Ditto, om Auction over Niels Rasmusens Gaard i Kattrup.

dag_journal_side007

Dag-Journal – side 8

Junii: 15de             Circulaire af 3die d: fra Contoiret; Efterlysning:

1.     Randers Amts 28 -25g Jacob Peter, 24 Aar, 63 tommer høj. Signalement: Bruune Øjne og Haar, stærk af Legemsbygning, og iklædt Blaae Wadmels Frakke og Beenklæder, stribet Vest, Hat og Træskor.

2.     Jens Andersen Leerdrup, lødsladt Slave, bortgaaet fra Gylling Sogn, er 30 Aar gaml: liden af Vext, skarp Ansigt, bruun Haar, og Øjne, smække Skuldre skjæve Been, og er svag af Stemme efter Brystskade, han er iklædt blakket Vadmelskiole, Do lange Buxer, rund Slavehue, rødstribet Vest og Træskor.

Junii: do:               Cancelie-Circulaire af 11te Juni, angaaende Forholdsregler til at forhindre Choleraes Indsnigelse i Landet, ved: ikke at tilstæde Omløbere saasom: Taskenspillere, Forevisere af Kunster, Dyr og Rariteter, saa og Forsigtighed med at tilstæde Haandværkssvende og andre Personer af den arbejdende Classe, Adgang til Riget.

Junii: do:              Curculaire af 10de dennes. –   Efterlysning:

1.     En til Sahl Sogns Fattigvæsen henhørende Dreng, Johannes Andersen, der havde Tjeneste paa Friisholdt er bortrømt efter formodentlig at have gjort sig skyldig i et Tyverie af endeel Klædningsstykker. Signalement: Omtrent 12 Aar Gl: liden af Vext, Lys af  Haar Øjne og Ansigtsfarve, klejen af Lemmer, seer stivt i Øinene af den som tiltaler ham. Iklædt blaae Vadmelstrøje med hvide Metalknapper, blaae lange Vadmels Buxer, grønstribet vest, rund Uldhat, rødt Halstørklæde med hvide Prikker, hvide Halvstrømper og Støvler.

2.     En Person ved Navn Mads Sørensen Knude der nyder Understøttelse af Hveisel Sogns Fasttigcommission. Hans Signalement er: omtrent 49 Aar Gl: høj af Vext, har skarpe Ansigtstræk og er mager i Ansigtet, lysegraae Haar, taler noget Holsteensk, og angiver formodentlig at være belagt med Slagtilfælde. Ved Undvigelsen var han iklædt lyseblaae Trøje og Beenklæder, en Hat paa Hovedet, hviide Strømper og Træskor. Han havde en Rygpose, ventelig til at samle Pialter i, og har før vildledet Folk ved at udgive sig for en saakaldet klog Mand.

dag_journal_side008

Dag-Journal – side 9

Junii 22.            Circulaire af 19de dennes, Mødte ved Skanderborg Ladegaarde for at modtage Sognets Vejpart Kl: 9 Formid:

Junii 23 4re           Arbejdere ved de nye Hoved Landeveje at opbryde en Steenbroe.

Junii 28.             Circulaire af 17de Junii: Efterlysning:

1.     Randers Amts 44. Hans Hansen Østerballe, undveget af sin Tjeneste i Wægerslev Sogn ved Grennaae, og har begivet sig bort formodentlig i Selskab med et Omløbende Fruentimmer. Signalement: Omtrent 24 Aar Gl: 60 tommer Høi, har mørke Haar, blaae Øjne, skarpe Ansigtstræk, er undersætsig og bredskuldret, samt stærk fregnet i Ansigtet og paa Hænderne. Han var iført blaae Vadmels Trøje, rødstribet West, blaae lange Buxer, hvide Uldstrømper, rødt uldent Tørklæde om Halsen,Træskor og sort Filthat.

2.     Fruentimmeret Maren Gregersdatter, som i forrige Aar dømt for Løsgjengeri og Betlerie, men formedelst Svangerskab, ustraffet hjemsendt til Laurberg Sogn i Randers Amt og som før hendes Nedkomst forlod Hjemstedet uden at hendes Opholdsted senere er opdaget. Hendes Alder er 23 Aar.

Junii Do:              Circulaire af 27de d: angaaende Vejsyn paa Skanderborg Landevejen saalydende:        fra Cancelieraad Lanng.

Sognefogderne tilkjendegives at jeg næstkommende Mandag den 4de Julii agter at holde Vejsyn over Skanderborg Landevej, og at begynde samme Morgen Kl: 7 for Vibye Sogns Vedkommende uden for Frederiks Port. Ligesom jeg vil vente at finde, at Grøfterne efter Ordre fra Foraaret været forsvarligen opkastede og lignede efter Snor, saaledes vil det og nøie paasees ved Synet:

1.     At intet Leer er indkastet i Vejen.

2.     At ingen Overkiørsel fra Vejen ud paa Jorderne er, uden over anlagt Broe.

3.     At Vejene maae være Planerede, Hjulsporrene udjævnede, og tilstrækkelig Gruusede saaledes at de ere forhøjede i Midten, men at Gruus derhos ogsaa er paaført begge Sider af Vejen.

4.     Endelig maae Vandgangen under Steenkisterne være oprensede og tilbørlige dybe og bredde, Afløbgrøvter derfra anbragt ud paa Jorderne af dobbelt Bredde og Dybde imod forhen.

dag_journal_side009

 

 

Dag-Journal – side 10

Dette Arbejde besørges af Indersterne som efter Anordningerne skal gjøre hver en Arbejdsdags Aarlig og alt under Sognefogdens nøjagtigste Opsyn og Personlig Nærværelse bestandig; især maae og paasees at Gruusningen er fuldført til næstkommende Løverdag for at kjøres fast, thi ellers maae til Efteraaret atter Gruuses; Befindes Mangler ville alvorlige Mulcter finde Sted.

Junii 29.             Brev fra Forvalter Wittusen, ifølge Rettens Udmeldelse at foretage en Syns- og Brystfældsforretning over afdøde Søren Rasmusens Gaard i Jegstrup, i Forening med Rasmus Hansen, hvilke skedte den 1ste Julii, i Overværelse af Godsforvalteren paa Moesgaard.

Julii 2.             Afhjæmlet og beediget over meldte Forretning inden Hads & Ningheds Tingsted i Aarhuus.

Julii 4de                Vejsyn over Skanderborg Landevej, og synet gyldig paa en Faun nær lige tæt ved Birringbroe som blev istandsat den 6te dennes.

Julii 10de                Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmusen, angaaende Licitation over 5 sty Steenkister paa Vejene i Wilhelmsborgs Birk.

Julii Do:                Oplæst paa Kirkestævne en Restanceliste for Restancedragerne af Kongl: Skatter.

Julii Do:                  Sognets Børn vactioneret i Trandberg Skole af Districts-Chirurgh Weis i Aarhuus.

Julii 13.                   Vejsyn over Horsens Landevej; og blev synet Gyldig.

Julii 16.                   Brev fra Major og Branddirecteur Beck at møde ham i Sleth den 19de dennes for at begynde Brandvisitation i Trandberg Sogn, og beordre Brandfogderne at være tilstæde, enhver i sit District; samt bekjendtgjøre ved Kirkestævne Søndagen d: 17de: at om nogen ønsker at faae deres Gaarde Taxeret til Indtagning i Brandforsikring, da er betalingen til Branddirecteuren 3 ? , og til Taxationsmændene hver 2 ?, naar Taxationen beløber sig til 1200 ?, og fra 1200 ? til 5000 ? erlægges til Branddirecteuren ??? og til Taxationsmændene hver 3 ?, samt, for et Brandbrev 12 ?

Julii 18.                     Ordre fra Forvalter Wittusen paa Moesgaard med ilagt Indkaldelse at forkyndes for Rasmus Hansen og Jens Pedersen Østerbye, Søren Rasmusen Bjødstrup, Rasmus Hansen, Mikkel Sørensen og Poul Jespersen i Sleth, og Anders Laursen Jegstrup, at møde for en Forligelsescommission den 23de dennes i Aarh: Raadhuus: for restan??

dag_journal_side010