Side 56 – 60

Dag-Journal – side 56

(Julii 20de       Circulaire fra Vejbetjente Johansen af Dags Dato, angaaende Vejsporrenes Jævning, saalydende:)

Side 56

Sognefogderne maae uden Henstand foranstalte at Vejsporrene bliver Godt og forsvarligt jævnet i Aarhuusgyden, ligesom ogsaa paa de øvrige Veje, hvis saadant ikke allerede er skeet. Ligeledes ville Sognefogden for Malling Sogn paa Mandag den 23 dennes foranstalte at der bliver kjørt Gruus paa Horsens Veien ved Broen paa Wibye Mark paa begge Sider af samme, noget henimod Bakken, og noget længere til den anden Siide, hen imod Svinget efter Aarhuus, omtrent paa 2 eller 3 Mænds Stykker.

Julii 29                    Circulaire fra Vejbetjente Johansen af 27de dennes saaledes:

Da jeg flere Gange har erfaret, at de, saavel for Herredsfogden Hr Cancellieraad Lanng, som ogsaa for mig udstædte Ordrer, om Vejenes Istandsættelse og Vedligeholdelse, enten aldeles ikke bliver efterkommet, eller ogsaa kun til liden eller slet ingen Nytte for Vejen fordi Arbeidet ikke udføres som det bør og ofte ikke under Sognefogdernes Tilsyn, derfor, ”og da jeg strængt er blevet paalagt at eftersee Vejene, samt hvor der findes Mangler, da at foranstalte at disse bliver strax istandsat eller og melde de forsømmelige til Mulct”, nødsages jeg til at have Sognefogderne alvorligen paalagt deres Pligt, og eftersee Vejene engang imellem, og hvor der findes Mangler, da at besørge disse istandsatte; ligesom ogsaa efter forhen udstædt Ordre en Dag Ugentlig foranstalte at Vejsporrene bliver godt jævnet, de løse Steen borttaget og hvor Vejen er hæld eller skiæv da at paafylde saadanne Steder til Vejen Overalt erholder en jævn Rundning til Sidderne ikke formeget, samt lige høj i begge Sidder, og endelig hvor der bliver Huller eller Slæng i Vejen, da der at paaføre Gruus, hvor

dag_journal_side056

 

 

 

Dag-Journal – side 57

saadanne Steder findes. For eftertiden melder jeg saadant og vil da Sognefogden om de paagjældende ikke er tilsagt, og i Tilfælde af Udeblivelse ikke er meldt, derfor blive draget til Ansvar.

Dette Brev circuleerer i nedenstaaende Tour og ville Sognefogderne meddele Paategning, og levere fra sidste Sted til mig nemlig fra Søren Frederichsen i Krogstrup.

Dags Dato Bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

August 17     Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 10de dennes:

Efterlysning:

Weile Amts 89-73. Hans Christian Knudsen Balle, 28 Aar Gammel, 63 Tommer høj, der uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet.

  1. Do Amts 40-91 Jørgen Christian Therkelsen Store Lihme Mark, der har forladt sin Tjeneste i Rugsted. Han er 14 Aar gammel, liden af Vext, dog temmelig føer, seer godt ud, har blaae Øjne og lyst Haar. Ved Undvigelsen var han iført en mørk blaae Trøje, stribet Vest, et par mørkeblaa Buxer, eller ogsaa et par sorte hvidstribede Do, gamle Strømper, Træskoe og en lyseblaae Kaskjet
  2. Aalborg Amts 90 Lægd 2de Deel No 8 249 Jens Jørgensen Løgstøer, 1? Aar Gammel, der uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet.
  3. Randers Amts 114-75 Friderik Nielsen Kjerhuuset 26 Aar gammel, 65½ Tommer høj, stærk af Bygning blaae af Øjne, og mørk af Haar, der er bortgaaet af sin Tjeneste i Wessing. Han har omløbet i Landet indtil sit 13de Aar, og er ved Undvigelsen iført kort blaae Trøje, lange Vadmels Buxer, og Støvler, samt en nye sort Filthat.    Efterlyst paa Kirkestævne.

dag_journal_side057

 

Dag-Journal – side 58

August 22de   Circulaire af 2den dennes fra Cancellieraad Lanng

Efterlysning saalydende:

Løverdagen før Pintsedagene d:A: er fra sin Tjeneste i Wessing Bye bortgaaet Friderik Nielsen Kjerhuuset af Randers Amt 114 Lægd No 75. Denne Person der er 26 Aar Gl: 65½ Tommer høj, stærk af Bygning blaae af Øjne og mørk af Haar, have Sognefogderne at efterlyse overalt i deres Districter, og saafremt han antræffes at indsende ham hertil. –  Indtil sit 13 Aar har han omløbet i Landet, og ved Undvigelsen var han iført kort blaae Trøje, lange sorte Vadmels Buxer, sort og rødstribet Vest, samt formodentlig Støvler paa Fødderne, og en nye Uldhat paa Hovedet.

August 7.                    Foretaget Synsforretning over 2de Steenkister ved Tingskoven paa Horsens Landevej i Foreening med Vejbetjente Johansen. –  Entrepreneur: Peder Paaesgaard i Hvilsted.

August 9.                   Foretaget Synsforretning over 2de smaae Steenkister for Overkjørsel til Søren Jacobsens Lod i Raunholdt i Vejgrøften paa Horsens Landevej, i Foreening med Vejbetjente Johansen.  –   Entrepreneur Poul Jespersen Sleth.

August 30.                    Synsforretning over en Steenkiste paa Roigaards Mk i Foreening med Vejbetjente Johansen.  –  Entrepreneur Peder Paaesgaard i Hvilsted.

Septemb. 6.                     Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 29de August Efterlysning saalydende:

Fra Salling Herredt er Undvigt:

  1. Roland Christian Hansen 22 Aar Gammel, middel af Wext og Bygning, blaae Haar, langagtig Ansigt, skummelt udseende, lange Lærreds Buxer og bare Fødder.
  2. Jørgen Christian Nielsen, 16 Aar Gl: middel af Vext, mørk Haar, bruun og rundladen Ansigt, og Næsebenet brækket. Ved Undvigelsen var han iklædt Lærreds Buxer, hvid Vadmels Trøje, gammel sort Hat, og bare Fødder.

dag_journal_side058

 

Dag-Journal – side 59

Septemb. 12.                Efter Rettens Udmeldelse, foretaget boniterings og taxsering Forretning i Foreening med Christian Pedersen af Ingerslev og under Vejledning af Hr Leutenant og Landmaaler Tinghuus, ved den nye anlagte Landevej ved Tingskoven over Søren Jacobsens Lod i Raunholdt og den gamle Landevej sammesteds over Clemen Nielsens og Peder Hansens Lodder i Ingerslev, saaledes:

over Søren Jacobsens Lod taxeret til                 11 imod 24.

den gamle aflagte Vej taxeret til                         6 imod 24

over Clemen Nielsens Lod taxeret til                11 imod 24

og over Peder Hansens Lod taxeret til                11 imod 24

bemeldte Forretning er inden Retten afhjemlet næste Retsdag den 15de September.

Septemb. 13.                 Foretaget boniterings og taxerings Forretning efter Rettens Udmeldelse, i Foreening med Christian Pedersen Ingerslew, over en Gruusbanke paa en Jordlod paa Ingerslew mk tilhører Jens Seiersen paa Raunholdt mk. Gruusbanken er af følgende Størrelse: Imod Øster og Vester 27 Alen, og mod Sønder og Nord 21 Alen, tilsammen 567 □Alen, taxeret et stk Jord til Vej til samme Gruusbanke 81 Alen i Længde og 8 Alen bred, tilsammen 648 □Alen  taxeret til Taxten 12 imod 24, og foranførte 567 □Alen taxeret til taxtet 9 imod 24.

Bemeldte Forretning er afhjæmlet inden Retten næste Retsdag den 15 September.

Septemb: 15.                Circulaire fra Vejbetjente Johansen af Dags Dato, saaly:

Sognefogderne ville foranstalte at det fornødne Mandskab møder ved Vejen i Aarhuusgyden førstkommende Fredag den 21 dennes Kl: 9 Formiddag, for at oprense Vejgrøften sammesteds.

Sognefogderne maae møde samme Tid, og ingen maae begynde arbejdet forinden Kl: 9, da Sognefogderne og jeg skal være ved Stedet.

Septemb 17.              Sognets samtlige Vejpligtige beboere planeret Vejstykkerne paa Horsens Landevej under Sognefogdens Opsyn.

dag_journal_side059

 

Dag-Journal – side 60

Septemb 14.     Circulaire fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg angaaende Skattebøgernes Indlevering og Skatternes Erlæggelse for sidste halvaar 1832 –

Omtrentlig saalydende:

Skattebøggerne indleveres i Aarhuus Amtstue Fredagen og Løverdagen den 21 og 22 September d:A: og Trandberg Sogns Selvejere og Jordløse Huuse som haver Brandpenge at erlæge skal betale sidste ½Aars Skatter og andre Afgivter der omtrentlig beløber pr Tdr Ager og Enge u frie Hartkorn: 4rd 60β: p Tforuden Brandpenge der er som sædvanlig 10β          pr 100rd, hvilket paalægges Sognefogderne nøiagtig at bekjendtgjøre for Skatteyderne.

Indvidere bekjendtgjøres:

  1. Ingen Skatteyder naar han ikke dertil er tilsagt, bliver expideret om Løverdagene eller Torvedagene, men derimod Torsdag og Fredag i hver Uge fastsættes til at betale Restantser paa
  2. Den sidste Fredag og Løverdag i hvert Qvartal foretages Hartkorns adskjellelse, naar Rentekammer Bevillinger, Tinglæste Skjøder og Skatte Qvitteringsbøger m.m: medbringes.
  3. Afgivten til Amtsfattigcassen efter Forord: af 24.Septb. 1708, eller de saakaldte Herredscassepenge, haver enhver Sognefoged som sædvanlig af hans Fogderie at opkræve og med 2 ligelydende af Sognepræsten attesterede Anmeldelser heri Amtstuen at indbetale inden October Maaneds Udgang d:A:. og
  4. Inden Medio Januari Maaned 1833 haver Sognefogderne at indsende en Udskrivt af enhver Reiseprotocol over alle de i Aaret 1832 af ethvert Fogderie afgivne Reiser, hvilken Udskrivt skal underskrives af Sognefogden og største Lodsejer i ethvert Sogn eller Fogderi,

dag_journal_side060