Side 51 – 55

Dag-Journal – side 51

foranstalte, forinden denne Dag, at Vejgrøfterne bliver opkastet og Gruuspaaført hvor dette er fornødent, alt overensstemmende med de forhen udstedte Ordrer.

Sognefogderne vilde paasee at der paa Hasselager Mark tages Gruus til Vejenud til Berringbroe og ikke paa Koldt Mark. Afsendt Dags Dato til Maarslet.

Junii 16 de               Brev fra Cancellieraad Lanng af 4 de dennes, at indkræve Stokkemandspenge, Tinghuuslejem: m: for indeværende Aar som er 6 Sk p r T dr Hartkorn ? 10rd 4? 2 ? og tilstille ham snarest mueligt.

Junii 16 de              Brev fra Obberstleutenant v. Rosenberg af 14 de dennes at møde Onsdagen den20 de dennes om Formiddagen Kl: 9 slet ved Skanderborg Byes Nørreport, for at modtage de Sognet tildeelte Vejstykker paa den nye Hovedlandeveje ved Skanderborg for i Aar.

Junii 20.               Mødte efter ovenanførte Ordre ved Skanderborg Byes Nørre Port for at paavise Sognets Vejstykker af følgende Beskaffenhed – saaledes for Aret 1832

Trandberg Sogn Jegstrup Bye Hartkorn 25 T dr 4 S kp 1 F k 2½

skema_side51

 

 

 

 

Junii 24.               Ovenanførte Vejstykker har Anders Rasmussen fra Jexen paataget sig af Hartkorn, tilsammen 73 Td 3 Fk 2½ Alb. for 4 ? 12 ? p r Td r , som i alt beløber sig til 57 rd 5 ? 5 ? Jegstrup eftergives ?

dag_journal_side051

 

Dag-Journal – side 52

Junii 25                   Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 23de dennes, saalydende: Sognefogderne vilde tilsige samtlige Vejpligtige til at Gruuse forsvarligen deres Vejparter paa Skanderborg Landevei i indkommende Uge, ligesom og at istandsætte, udvide og afpudse Vejgrøfterne hvor der endnu maatte findes Mangel efter forhen givne Forskrifter, alt under vedbørlige Mulcter.

Veisynet afholdes derpaa Onsdagen den 4de Julii og begynder ved Aarhuusgyde om Morgenen Kl: 6½. Afsendt den 26de Morgen, til Astrup.

Junii 25                   q: Pag: 55.  Vejen over Østerbye Mark.

Junii 25                   Brev fra Cancellieraad Lanng af 23de dennes, saalydende:

Ved Polietierets Dom af 16de Dec: 1830 ere følgende Mænd i Gunnestrup, Gaardmændene Niels Jensen, Christen Nielsen, Niels Thomasen, og Rasmus Hansen forhen Sognefoged idømte for Vejforsømmelser hver især en Mulct af 1rd Sølv, tilsammen 5rd Sølv, da disse endnu ikke ere betalte til Politiecassen, saa beordres Sognefogden til uopholdelig nu at udpante Mulcterne og tilsende mig disse snarest.                    Mulcterne ere indbetalte.

Junii 27                  Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 12te dennes saalydende:

Fra Major og Tugthuusinspecteur Undahl har jeg idag igjennem Stiftamtet modtaget Underretning om at Livsfangen Anders Christensen af Wiborg Tugthuus Løverdagen d: 2den denne Maaned er undvigt. Ved Undvigelsen var han iklædt en mørk Trøje, et Par mørke lange Beenklæder, Hat og Strømper, uden Skoe. Han er fød i Rold Sogn Aalborg Amt, hvor han er hjemmehørende, men havde sidst Ophold i Grandlev Sogn, samme Amt, er 20 Aar Gammel, og 61 tommer høj. Hans Signalement ere: blaae Øjne, lysebrunt Haar, et sundt og fyldigt Ansigt, en temmelig høi Pande, en stoer skarp Næse, der

dag_journal_side052

Dag-Journal – side 53

dreier lidt til højre, middel Overlæbe, lille Mund middel Hage, middel Hals, middel Skuldre og Lemmer, lange Hænder, har et stort Ar under det højre Knæe, og taler Dansk.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse overalt i deres Districter, og for det Tilfælde han antræffes indsende ham hertil.

Junii 28                 Givet Indberetning til Amtsforvalteren ifølge Circulaire af 17de dennes, angaaende hvormange Jordløse Huusmænd og Inderster, der findes i Østerbye, Tingskoven, Jegstrup og Børrup Byer, nemlig:

Tingskovhuus                     Mikkel Christensen

Børrup                                Rasmus Nielsen

Junii 30.               Circulaire af Dags Dato fra Cancellieraad Lanng angaaende Veiinddelingen ved Skanderborg og Skanderborg Ladegaarde, saalydende:

Til videre Bekjendtgjørelse for vedkommende tilstedes hermed Sognefogderne Extract af Inddelingerne over det Trandberg og Thiset Sogne contribauble Hartkorn, ifølge Kongl: allerhøieste Resolution af 13de Marts, samt Rentekammers Resolution af 12te og19de Maij d:A: paa arbeidstederne ved Skanderborg og Skanderborg Ladegaards paaliggende Chaussee, Broelægnings og Reparationsarbeide i indeværende Aar.

Extract

Inddeling

over de efternævnte Sogne paaliggende Veiarbeide ved Skanderborg Ladegaarde og igjennem Skanderborg i indeværende Aar.

skema_side53

 

dag_journal_side053

Dag-Journal – side 54

Julii 2den              Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 1ste dennes angaaende Vejsynets Udsættelse paa Skanderborg Landevej; saalydende:

Vejsynet paa Skanderborg Landevej som var bestemt til paa Onsdag, bliver formedelst indtrufne Hindringer udsat til paa Fredag den 6te Julii, hvilket herved tilmeldes Sognefogderne, og begynder Morgenen Kl: 7 præsisse.   Afsendt strax til Maarslet.

Julii 7de                 Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 22de f:M: saalydende:

Stiftamtmanden har under 19de dennes communniceret mig det Kogl: Genneral Toldkammer og Kommerce Collegii Skrivelse af 9de f: M: saalydende:

At Hans Majestæt Kongen har under 15de f:M: allernadigst beskikket den constittuerede Overcontroleur for Nørre Jylland, Justitsraad og Toldinspecteur Blom til furnumerair Toldinspecteur i Kiøbenhavn og tillige til at fungere som Overcontroleur i Sjælland, Laaland, Falster og Møen, samt at collegiet har indtil videre tildelt Justitsraad og Ridder Hornemand, der er constitueret Overcontroleur for Fyen, tillige Function som constituert Overcontroleur for Nørre Jylland, det skulle man ikke undlade tjenstlig at tilmelde i Forbindelse med Canceliets Beskrivelse af 16de Junii 1827.” Dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre for alle Vedkommende i deres Districter.

Afsendt til Ingerslew d: 8de og bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

Julii 8de                    Udpantningsliste fra Birkedommer og Hospitalsforstander Rasmusen af 22de Junii d:A: Approberet 23de f:M: til Restantsedragerne for Kongetiende Afgivt af Rug og Bygtiende her i Sognet.

Bekjendtgjordt samme Dag paa Kirkestævne efter Gudstjenesten, for den derværende Forsmling.

dag_journal_side054

Dag-Journal – side 55

Julii 9de                  Udpantningsliste fra Hr Pastor Friis af 12te Junii d:A: Approberet 15de f:M: til at foretage Udpantning hos Restantsedragerne her i Sognet som ikke have betalt deres Præstetjende Afgivt for 1831 Aars Afgrøde.

Julii 10                 Udpantningsordre fra Cancellieraad Lanng af 3die Julii Approberet 29de Junii, til Restantsedragerne her i Sognet for resterende Kongelige Skatter m:m: for første halv Aar 1832.

Julii 14                   Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 3die dennes; Efterlysning:

Fruentimmeret Anna Magdalene Adamsdatter er bortgaaet fra Østbirk Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget og medtaget 2de af hendes uægte Børn.  Hun hører til den om vankende Klasse og formodes derfor med Børnene at vandre paa Betlerie, er 28 Aar Gl:, middel af Vext, kleien, har blunde Haar, blaae Øjne, og hendes Udseende er mørkladen eller rettere Tatteragtig.

Denne Qvinde efterlyses, anholdes, og transporteres hertil.

Pg: 52 ?              Brev fra Cancellieraad Lanng af 18de Junii angaaende Veien over Østerbye Mark, saalydende:

Bieveien i Trandberg Sogn, som paabegyndtes f:A: men ej blev fuldendt paalægges nu Sognefogden i Henhold til Amtets forhen givne Resolution at besørge ved Tilsigelser til samtlige Vejpligtige til Arbeide aldeles istandsat, saaledes at den ved Syn kan findes forsvarlig. At de forsømmelige ville blive mulcterede er en Selvfølge. Indberetning forventes, naar Arbeidet er endt.

Julii 20de                   Circulaire fra Vejbetjente Johansen af Dags Dato, angaaende Vejsporrenes Jævning, saalydende:

dag_journal_side055