Side 41 – 45

Dag-Journal – side 41

April 12.                 Circulaire af 30 f: M. fra Cancellieraad Lanng: Efterlysning:

En i Hjørning for Indbrud og Tyverie arresteret Person ved Navn Morten Nielsen er derfra undvegen. Han er  22 Aar Gl: blaae Øjne Lysebrunt Haar, middel Statur, temmelig høj, stærk af Lemmer, et fyldigt Ansigt, paa venstre Arm en Hævelse. Ved Undvigelsen var han iklædt blaae kort Vadmelstrøje med Knapper af samme Tøj, sort hvergarns Vest, med smalle røde Striber, samt hvide Metalknapper, lange lysegraae Vadmelsbuxer, lange graae Uldstrømper og Træskoe, om Halsen et nyt rødt Bomulds Tørklæde med hvide Prikker, en Gammel Hat.

April 16.                Sognets Vejpligtige Beboere, Grøftet og planeret deres Vejparter paa Horsens Landevej, og er nu godt forsvarlig passabel.

April 18.               Circulaire af 14 dennes fra Cancellieraad Lanng   Efterlysning:Efternævnte Sognefogder ville efterlyse Reserve af Veile Amts 50-100, Eriik Jensen Wolsted, som uden befalet Rigtighed har forladt Lægdet og i Antræffelses Tilfælde lade ham anholde og hertil indbringe. Han er 13 Aar Gammel, liden af Vext, bred af Skuldre, og temmelig føer af Bygning, har brunt Haar, rødladen af Ansigt, og har et temmelig betydelig Ar, fra Overlæben over Næsen. Ved Undvigelsen var han iført en blaae ulden Trøie, en stribet sirtses Vest, et pr lange Lærreds Beenklæder, og desuden et par nye blaae Do, havde Uldstrømper, Træskoe, og en blaae Kaskeet.

April 21.                 Circulaire af Dags Dato fra Cancellieraad Lanng om Vejsyn saalydende: Da det nu formodes at Vejgrøfterne nu alle forsvarligen er oprenset, tilligemed Afledningsrenderne, saa ville efternævnte Sognefogder møde ved deres

dag_journal_side041

Dag-Journal  – side 42

Sogns Vejstykker Onsdagen den 25de dennes nærmest Aarhuus, nemlig saaledes:

Wibye Sognefoged            Kl 8 Formiddag

Holme Do                           Kl 8½      ”

Trandberg Do                     Kl 2½ Eftermiddag

for at paavise Veibetjenten Vejen, der til den Tid møder for at eftersee samme.

April 23.                Legeaften hos Ove Mikkelsen i Jegstrup med Tilladelse.

April 25.                Sognets samtlige Beboere, grøftet og planeret deres Vejstykker paa Skanderborg Landevej, og samme Dag blev af Vejbetjenten synet og antaget for forsvarlig.

April 28.                Brev fra Cancellieraad Lanng af Dags Dato, angaaende Amtets Resolution paa en Besværing fra Rasmus Rasmussen i Gunnestrup, see Pag: 39 -1832 saalydende:

Stiftamtet har under 27de dennes tilskrevet mig saaledes:  I Anledning af Rasmus Rasmusens Besværing over at være tilsagt af Sognefogden til at have Opsyn med Vejarbejdet, meldes herved til fornøden Bekjendtgjørelse for ham og Sognefogden, at jeg ikke kan fritage ham for at være Sognefogden behjælpelig med Tilsynet med Vejene, men at han kuns bør af Sognefogden herom anmodes, naar der paa een Tid haves saa meget Vejarbejde for,at Sognefogden virkelig ikke selv kan overkomme Tilsynet paa alle Steder, og at han aldeles ikke er pligtig at deltage i Tilsigelser, som allene paaligger Sognefogden. Dette meddeles herved Jens Andersen til Efterretning og Bekjendtgjørelse for Rasmus Rasmussen.

Maij 3die             Sognets Vejpligtige Beboere neml: Sleth, Bjødstrup og Gunnestrup, grøftet og planeret deres Vejparter i Aarhuusgyden, under Vejbetjentens Opsyn. Broelægnings og Steenkiste Arbeide ved Skanderborg 1832

Trandberg Sogn Jegstrup Bye      25 Tdr 4 Skp1 Fk: 2½ Alb

Store Steen       2 Fod 8 Tomm   af saadan Størrelse at 2 a 3 udgjør et ordentlig Læs.

dag_journal_side042

Dag-Journal – side 43

Maij 8 de           Brev fra Cancellieraad Lanng af 5 te dennes, saalydende:
At Stiftamtmanden har beordret Dyrlæge Koppel til at undersøge om der skulle være Lungesyge iblandt Hestene iMarselisborg, Wibye, Terp, Holme, Skaade,  Bjødstrup og Sleth, samt at Beboerne ved denne Ordre er paalagt at fremvis  deres Heste for Dyrlægen, naar han derom indfinder sig, dette haver Sognefogderne at bekjendtgjøre samtlige Vedkommende til Efterretning og
Maij                  Brev fra Cancellieraad Lanng af 10de F ebr d:A: at der Aarligen maae holdes et vægmarked i Horsens Kjøbstad drn 3 die Maij, saalydende: At det ved Allerhøjeste Reskript af 10 f: M: at der for Fremtiden Aarligen maae holdes et Qvægmarked i Horsens Kjøbstad den 3 die Maij, meddeles herved til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse.
Bekjendtgjordt paa Kirkestævne.
 
Maij 13.                 Circulaire af 25 de April fra Cancellieraad Lanng, angaaende Godtgjørelse i Skatterne for leveret Fourage, saalydende: Stiftamtmanden har under 20 dennes, communeceret mig det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 14 de f: M: saalydende:
 For den ordinaire Fourage, som af Aarhuus Amt er udskreven og leveret for Aaret fra 26 Oct: 1831, til 26 Oct: 1832 kan vedkommende Landmænd ifølge  Forord: af 28 Juli 1784, og paa Grund af de derom indhintede Efterretninger,
  tilstaaes den Betaling 1 rd 80? p r T:Havre, 3 rd 40? p r Læs Hør a 32?, og 1rd 60? pr Læs Halm a 24?
 Og de dem deraf formodentlig allerede efter bemeldte Forordnings Tilhold, ved Liqvidation i Skatterne er Godtgjordt den ved Forord: § 3 bestemte Betaling, som af den Kongl: Kasse affordres, nemlig, 84/Sølv, eller 86½ ? p r T de Havre,
  1 rd 64 ? Sølv eller 1 rd 69? p r Læs Hør, og 64/Sølv, eller 66 T? p r Læs Halm, saa kunne dem endnu tilkomme 89½ T? p r Tde Havre, 1 rd 67 ? p r Læs Hør, og 90/T? p r Læs Halm.

dag_journal_side043

Dag-Journal – side 44

Kammeret har derfor idag beordret Amtsforvalteren Landvæsenscommissair  Bierg, for den Fourage som efter de sidste Repartitioner af bemeldte Amt er leveret, imod Qvittering at godtgjøre Vedkommende ved Liqvidation i Skatterne, bemelte tilstaaede Betaling. Hvilket vi tjenstligen maae anmelde H r Stiftamtmanden om, behageligen at ville tilkjendegive Landmænd i fornævnte
 foranstaaende haver Sognefogderne paa efternævnte Steder at bekjendtgjøre  for Vedkommende i deres District.
 
Maij 13.              Brev fra Forvalter Wittusen at beordre Sognets Fæstebønder til at betale 1 ste Halvaars Ratter samt Restantser paa Moesgaard Mandagen den 19 de Maij d: A:
Maij 15             Bereist Biødstrup og Sleth med Dyrlæge Koppel for at eftersee om der om der  var Lungesyge iblandt deres Heste efter Ordre fra Cancellieraad Lanng, see: 8 de
Maij, Pag: 43,        men efter Dyrlægens Bedømmelse fandtes ingen Sygdom iblandt Hestene i bemeldte Byer.
Maij 16 de              Brev fra Vejbetjente Johansen af 15 de dennes angaaende Vejsporrenes Jævning, Da H r Stiftamtmanden Løverdagen den 19 de dennes, syner saavel Skanderborg som Horsens Landevej, saa ville Sognefogderne forinden ”og som jeg venter bliver udført godt” foranstalte at Vejsporrene paa disse Veje overalt, ogsaa
Aarhuusgyden, bliver forsvarlig jævnet, og alle de løse Steen borttaget. Saa hurtig som mueligt ville Sognefogderne lade dette Brev circulaire. Afsendt
Maii 17.               Circulaire af 9 de dennes fra Cancellieraad Lanng Efterlysning: saalydende  Ifølge modtagen Skrivelse af 1 ste dennes, har efternævnte Landkræmmere af Hanbelgaard i Sønder Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt, nemlig: Brødrene Jeppe og Jacob Jensen, som ere sigtede for Overfald paa Toldvæsenets Betjente ved Grædsen ikke været at finde i deres Hjemsted; saa paalægges herved
dag_journal_side044

Dag-Journal – side 45

nedenstaaende Sognefogder enhver i sit Fogderie at efterlyse dem, og i antræffelses Tilfælde paagrebne og hertil indsendte. Jeppe Jensen er 29 Aar Gl: 64 Tommer høi, er middelmaadig af Legemsbygning, har et blegladent Ansigt, blunde Haar og lyse Øjne. Jacob Jensen er 26 Aar Gl: høi og rank af Vext, har blaae Øine, blunde Haar, maggert Ansigt, en spids og noget krum Næse.
Maii 20            Efter Ordre fra Forvalter Wittusen at beordre Sognets Fæstebønder til at betale 1 ste Halvaars Skatter paa Moesgaard imorgen den 21 dennes, samt andre Restantser, da de fleeste udeblev efter Tilsigelse den 14 de sidstleden, see:forrige Side, Maii 13 de . Givet Ordre Dags Dato.
Maii 21             Brev fra Cancellieraad Lanng af 17 de dennes, at overlevere Kirkeværgerne Gjenpart af en Rentekammer Skrivelse til Amtet under 5 te dennes angaaende Ret til Fortoug omkring Trandberg Kirkegaardsmuur, saalydende:
Gjenpart
Det Kongelige Rentekammer har under 5 te dennes tilskrevet mig saaledes:
 Ved at tilbagesende de med H r Stiftamtmandens Skrivelse af 14 Feb r sidstl: modtagne Dokumenter, betræffende Trandberg Kirkes Ret til Fortoug fra Jacob Sørensens Fæstegaard under Moesgaard Gods maae vi til behagelig
 Efterretning og Bekjendtgjørelse for vedkommende tjenstligen melde, at Kammeret ikke finder sig foranlediget til at appelere det desangaaende afForvalter Wittusen paa nærmere Approbation oprettede Forlig af 11 te Feb r
sidstleden, da Kammeret ikke kan erkjende Kirkens Ret til saadant Fortoug hvortil ingen Adkomst er fremviist.” Hvilket herved tjenstligst meddeles Deres Velbyrdighed til Bekjendtgjørelse for Kirkeværgerne med Tilføjende: at dersom der fra Kirkens Side agtes fremmet videre i denne Sag, kan de indkomme med Begjæring om frie Proses,
hvori tillige opgives hvilken Prokurator de ønske sig
dag_journal_side045