Side 31 – 35

Dag-Journal – side 31

(Decembr: 4       Circulaire af 9de Nov: fra Contoiret saalydende;

 Til Efterretning og Bekjendtgjørelse meddeles herved allernaadigst Paroll Befaling af 24de f: M: saalydende;

 Naar det til Forebyggelse af at Cholera Sygdommen skal udbrede sig i vore Lande ansees nødvendigt, at foranstalte den i vor Forord: for Danmark og for Hertugdømmerne af 19de Juni d: A: omtalte strængeste Spærring, bør de for vedkommende militaire Spærrecordon udsætte Skildvagter eller Poster som forsætligen tilstæde at Personer indsnige sig fra det afspærrede Land eller District, eller at Ting derfra lovstridigen indføres, straffes efter bemeldte Forord: paa Livet, og bør de af dem, der befindes at have havt et forbudet Samqvem med Personer i det afspærrede Land eller District, som sætter det offentlige i lige)

—————————- Side 31.

Fare, være Straf undergivne. Skulde en til saadan Cordon henhørende Skildvagt overbeviises at have sovet paa sin Post, forladt samme uden at være aflødst, eller at have været saa Drukken, at han ikke kunde iagttage sine Vagtpligter, skal han ansees med Fæstnings arbejde fra 3 til 5 Aar.

Derimod maa de almindelige Lovbestemmelser følges ved Vagtforseelser af sidstnævnte Art, som maatte begaaes af Mandskab henhørende til andre Kordonlinnier eller Overentainecommandoer, dog at Krigsretterne, for saavidt at Straffen er arbitrair, tage Hensyn til skadeligere Følger, slige Forseelser under disse Omstændigheder kunne have.

Saasnart imidlertid nogen af dette Mandskab skulde forsætligen overtræde de for Vagtholdet givne særdeles Bestemmelser, saasom imod givet Forbud tillade at nogen gaaer i Land eller passerer Linnien, straffes han med Fæstnings arbejde og Straffetiden bestemmes efter Tilfældets større eller mindre Farlighed. Vi ville at denne ved Befaling skal Bekjendtgjøres samtlige paa Kordonscommanderede Tropper, og tillige forelæses Mandskabet ved Lønningsparaderne. Saa skal og naar en saadan Spærring befales at de vedkommende Tropper bør ansees at udgjøre en Spærre Kordon, dette betydes Mandskabet

Decbr 4.,           Circulaire fra Contoiret, af 26de Nov: om Kystvagternes Ophævelse.

 

Decembr 5te      Brev fra Forvalter Mohr af 1ste dennes at indsamle Jordemoderløn af Sognet og tilstille Ham inden 14de Dagen

 

Dec: 10.            Brev fra Contoiret; at beordre Sognets Vejpligtige til at jævne Vejspor i Aarhuusgyden den 14de og kjøre Gruus hvor det skulde behøves, samt give møde i samme Øiemeed for at paasee arbejdets Fremme.

Dec: 11             Bekjendtgjordt en udpantningsliste for Skatterestansen paa Kirkestævne.

Dec: 16             Circulaire af 19de Nov: fra Contoiret; Efterlysning:

Anders Jensen, hjemmehørende i Galthen er bortgaaet af Randers Amt. Hans Signalement er:  Middel af Højde og Førelse, har sort Haar og

dag_journal_side031

Dag-Journal – side 32

et skummelt Udseende. Ved bortgangen var han iklædt sort Livkjole, Do lange Beenklæder, og saavidt vides sort Vest, hvide uldne Strømper og Træskoe, en forrevet sort Fildthat, samt hvidt Klæde om Halsen med lange nedhængende Flipper.Han var 23 Aar Gammel.

Decembr: 18     Ordre fra Vejbetjente Johansen, angaaende Vejdeeling af Fællesstykket ved Stillingdamsbroe, mellem Indsiddere og Jordløse Huuse.

Søndre Side nærmest Broen

No 1. Thiset Sogn                         27 Alen

No 2. Maarsleth Sogn                   25 Alen

No 3. Ormslev Sogn                      13 Alen

No 4. Trandberg Sogn                  13 Alen

Ialt                                                    78 Alen

Eller                                                   26 Faune

Decembr 20      Givet Indberetning til Præsten i Holme angaaende Inkasering af Optagelsespenge for optagne Kreatur m: m: i Trandberg Sogn i Aaret 1831  –   saaledes:

I følge Forord: af 29 Oct: 1797 § 37. Sognefogdens Pligt, at forrette Auctioner over optagne Kreature, Indcassere Pengene, og deraf betale Skadeserstatning og Optagelsespenge, samt levere Beholdningen fradraget det han selv tilkommer neml: 1? og 8 Sk af hver R? af Auctionsbeløbet til Sognepræsten, meldes herved at i Aaret 1831 er ingen Penge af mig Indcasseret.

Dec: 27.    Circulaire fra Amtsstuen af 24de dennes at Sognefogderne skal møde der den 6te Januar 1832 for at modtage 1? af hver ? der er arbejdet forved Hovedlandevejen i Aaret 1830 af 47 Tdr 4 Sk 2 Fk Hartkorn, som beløber sig til 12 RB ?.

Dec. 31.     Brev fra Contoiret, at affordre Knud Sørensen og Søren Ovesen Jegstrup de Dokumenter de muelig maatte have ihænde, om deres Selvejerrettighed, og om ingen haves, da at tilmelde Hr Cancelieraaden saadant.

dag_journal_side032

Dag-Journal – side 33

1832

Januarii 1ste       Legestue hos Rasmus Hansen Sleth med Tilladelse.

Januari 6te         Brev fra Biorkedommer Rasmussen af 5te dennes at beordre Sognets Beboere   at holde deres Plovhavre i beredskab til at leveres med det allerførste.

Jan: 15                        Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmusen om  Auction i Fløjstrup Skov den 17de dennes.

Jan: 15              Legestue hos Ramus Rasmusen i Gunnestrup, med Tilladelse.

Jan: 22.             Brev fra Cancelieraad Lanng angaaende Fortouget om Trandberg Kirkegaardsmuur saalydende:

Stiftamtmanden har under 17de dennes tilskrevet mig saaledes:

Efter at have modtaget Deres Velbyrdigheds Erklæring af 12te dennes og dermed fulgte Oplysninger angaaende den af Jens Pedersen og Jens Mikkelsen i Østerbye indgivne Besværing over at Gaardfæster Jacob Sørensen vil gjøre Indgreb i Trandberg Kirkes formeentlige Ret til Fortoug omkring Kirkegaardsmuuren, skulle jeg herved tjenstligen melde at da dette Spørgsmaal saafremt mindelig Foreening ikke kan opnaaes, vil blive Gjenstand for Paakjendelse ved Domstolene, ansees det rigtigst at Klagerne foreløbig indkalde Jacob Sørensen, Godsforvalteren og øvrige tilgrændsende Grundejere og Besiddere for Forligelsescommission og paa det Udfald Sagen der faaer, vil det saa beroe hvorvidt der om denne Gjenstand kan være Anledning til at gjøre Forestilling til det Kongl: Rentekammer. Hvilket Hr Cancelieraaden tjenstlig anmodes om at tilkjendegive de Vedkommende.

Dette haver Sognefoged Jens Andersen at bejendtgjøre de paagjeldende.

Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmussen om Auction i Wilhelmsborg Dyrehauge den 26 Jan:

dag_journal_side033

 

Dag-Journal – side 34

Januar 25.    Ordre fra Cancellieraad Lanng af 12te dennes at beordre Sognets Beboere til at levere deres forfaldne Dommerkorn

Januar 26.         Circulaire fra Cancellieraad Lanng   –   Efterlysning:

Efter modtagen Underretning fra Stiftamtet er Undvigte Weile Amts 33-161 Thomas Andersen, og Do Amts 25 Lægd Lars Johnsen der er 22 Aar Gl: liden og klejen af Vext, har blunde Haar og blaae Øjne. Disse Personer eftersøges.

En fra Sønder Galten, navnlig Anders Jensen er mistængt for et i Randers Amt begaaet Tyverie. Han er 33 Aar, middel af Højde, mørkt Haar og skummelt Udseende, iført almindelig Bondeklæder.

Pols Kjersten, eller Kjersten Pouls Datter, af Randers er ligeledes undvegen og er mistænkt for Deelagtig i ovennævnte Tyverie, hun er 26 a 28 Aar Gl:, bleeg af Udseende, mørkt Haar, er temmelig skjaldet, blaae Øjne, har 3 stive og i Haanden halv bøjede Fingre paa den højre Haand. Hun handler med Haar og er formodentlig iført Bondeklæder.

Januari 27.        Givet Indberetning til Cancellieraad Lanng følgende:

Skema

Præst og Degns Offer ??  –   Den enkelte Ejen ?? Byg –  Dommerkorn  –  Stokkemandspenge pr Td Hk   –  Broepenge  – Kirke Arbejde  –  Sognebud beregnet i Penge  –  Givede ??væsenet  –  Til Kirkearbejde Spand- og Gangdage –  Sognebud inatura

Februari 2.        Befaret Horsens Landevej og befandt at den var forsvarlig passabel, og samme Dag blev Vejsporrene jævnet der ifølge Forord: 13 Dec: 1793 § 7.

Febr: 6.             Befaret Skanderborg Landevej og befandt den ligeledes i forsvarlig Stand og Vejsporrene blev tillige jævnet alt under mit paasyn.

Febr: 7.             Sognets beboere af Gunnestrup, Østerby og Jegstrup kjørte Steen og Gruus i Sognevejen.

Febr: 8.             De øvrige Byer Børrup, Sleth og Bjødstrup ligesaa, ?trede i alt 250 Læs Steen og Gruus i.

Febr: 9              Blev en Steenkiste imellem Holme og Trandberg Bye repareret paa ovenmeldte Sognevej.

Febr: 12            Bekjendtgjordt en Placat fra Birkedommer Rasmussen paa Kirkestævne om Auction i Fløjstrup Skov den 21de dennes.

dag_journal_side034

Dag-Journal – side 35

Febr: 13      Circulaire af 19de Januari fra Cancellieraad Lanng. Efterlysning: Fra Arresten i Freddericia er Natten til den 10 dennes udbrudt Arrestanterne:

Morten Andersen som nyelig for 3die gange begaaet Tyverie ved Højesteretsdom er Dømt til at arbejde i Kiøbenhavns Fæstning sin Livstid. Han er født i Raarup Sogn i Bjerreherredt er 43 Aar Gammel af middel Størrelse og Fyldighed, mørk af Øjne og Haar. Ved bortgangen var han iført en Gl: graae Frakke, hvide lerrede Buxer, hvide uldne Strømper, og Træskoe, et rødprikket Bomuldshalstørklæde og en Gl: sort Hat.

  1. Lars Johnsen, der som undvigt af Lægdet er anholdt for Løsgjængerie i Wiuf den 21. f. M. Han er fød i Taulev Sogn 22 Aar Gl: er af middel Størrelse, men mager, har blunde Haar, lyse Øjne, og forresten kjendelig i Ansigtet med en paafaldende udstaaende Underlæbe. Ved bortgangen var han iført en blaae Gl:Trøje læggede lerrede Buxer, hvide Strømper, Træskoe og et broget Tørklæde, samt en Gammel Hat.

Febr: 17     Brev fra Kjøbm. Fleischer at beordre Beboerne her i Sognet til hver for sig at levere   1 Skp. Broehavre inden 14 Dage i hans Boepæl ved Aaen

Febr: 22       Circulaire af 21 fra Cancellieraad Lanng saalydende:

Da nærværende Aarstid især gjøre det beqvemt for de Vejpligtige at tilkjøre Gruus paa deres Vejparter, saa beordres Sognefogderne til at tilsige de Vedkommende til fra næstkommende Onsdag den 29 dennes at paakjøre paa deres Vejparter paa Horsens Landevej saamegen Gruus som Vejbetjenten og Sognefogderne finde fornødent efter Vejstykkernes Beskaffenhed, og dermed at fortsætte fra bemeldte Dag saavidt fornødent. Da de Vejpligtige ville ved dette Arbejde bedre kunne holde deres Vejparter istand end ellers, ventes at enhver ville destomere efterkomme denne Ordre, men i Udeblivelses Tilfælde eller Før-

dag_journal_side035