Side 26 – 30

Dag-Journal – side 26

October 28         Sognets Vejpligtige Gruuset nogle Vejstykker paa Horsens Landevejen.

October 30        Legestue hos Mikkel Sørensen i Sleth, med Tilladelse.

October 31        Circulaire fra Hr Krigsraad og Befalingsmand Møller paa Marsellisborg, angaaende Underbefalingsmændenes Beskikkelser og dermed forbundne Iagttagelser.

Underbefalingsmændene forretter Tilsigelserne til Vagthold, og paaseer at Vagterne afgaae Daglig saaledes at de kan møde paa Posten i rette Tiid. Udebliver nogen, meldes det til Sognefogden, tillige med Aarsagen, og tilsiger i saafald en anden; 2 Dage før Vagtholdet er forbie i Sognet meldes det til Sognefogden. Underbefalingsmændene i Trandberg Sogn er Gaardmand Rasmus Hansen i Østerbye, og Reserve Gaardmand Christen Nielsen i Gunnestrup. 33te Forstanderie.

Nov.br. 3           Ordre fra Vejbetjente Johansen af 1ste dennes at foranstalte og paasee at Vejsporrene Ugentlig bliver jævnet saalydende:

Meget snart vil Stiftamtmanden atter foretage Vejsyn, saavel paa Horsens som Skanderborg Landevej, derfor maae Sognefogden endelig paasee at Vejen overalt bliver jævnet 1 Dag Ugentlig, og hvor Gruus skulde gjøres fornødent, da saadant paakjøres.

Novbr 4             Circulaire fra Hr Krigsraad Møller paa Marsellisborg saalydende:

Da jeg af Høje Øvrigheden er skikket som Befalingsmand for 4de Kystmilise District, hvorunder Trandberg og Maarsleth Sogne er indbefattede, og derhos tillagt Ordre til at undersøge Districtet, saa ville Sognefogderne i Trandberg og Maasrleth Sogne tilsige Kystmilisemandskabet at møde førstkommende Søndag

dag_journal_side026

Dag-Journal – side 27

den 6te November saaledes:

Trandberg Sogns Mandskab om Formd: Kl: 9 hos Sognefogden  Maarslets Do Kl: 11, ligesaa

Mandskabet maae endelig tilsiges at møde den bestemteTid, saa ville og vedkommende Sognefoged være tilstæde for at give fornøden Oplysning. Dette Brev gaae uden Ophold fra Sognefogden i Trandberg til Sognefogden i Maarsleth Sogn og sendes mig fra sidste med Paategning om Forkyndelse fra dem begge.

Novbr 10           Circulaire fra Hr Cancelieraad Lanng; efterlysning:

Aarhuus Amts 52 Lægd 109 Poul Nielsen Herskind er bortrømt fra Aarhuus, Han var iført en blaae kort Trøje, et pr Gl. Manschesters Buxer, en Fløiels Kaskeet, og10 Aar Gammel, Han er fød i Herskind Bye.

Randers Amts 104-108 Christen Olesen 31 Aar Gl: 64 Tommer høj, er rømt af sin Tjeneste i Anne Mølle, Han er mørk af Haar, stærk af Bygning, spids Næse.

Fruentimmeret Sidsel Jørgensdatter af Wrou, undvigt fra Fiends og Nørling Herreder, er født i Wrou, 30 Aar Gl: middel af Vext, temmelig føer, skal efter Rygte føre 3 Børn med sig. Nemlig en Søn Ole, 8 Aar gl: en Do Jørgen 4 Aar og en Datter Eltse 1 Aar Gl:, formodes at være ifølge med en Mandsperson kaldet Sold Anders.

Drengen Johannes Andersen Friisholdt, er overgaaet Tyvsdom. Liden af Vext, kleien af Lemmer, lys af Øjne og Haar, seer stivt i Øjnene af den som tiltaler ham. Han er omtrent 13 Aar Gl:

dag_journal_side027

Dag-Journal – 28

Novbr. 15          Givet Indberetning om Vejens Istandsættelse over Østerbye Mark, efter den mig af Hr Cancelieraad Lanng af 19de Octob: paalagte Forpligtelse.

Novbr. 16          Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard at beordre til Kystvagt saalydende:

Trandberg Sogn afgiver følgende Vagter:

  1. Fredagen den 18de Novbr   2 Mand til Abbildshoved
  2. Løverdagen – 19de Novbr   4     Do   til Frederiksod   Do til KongensBugt
  3. 4 Do til Abbildshoved
  4. tilsammen 16 Mand som saaledes afgives Daglig til bemeldte Poster indtil Sognet Vagter er præsterede. Betimmelig maae Sognefogden melde naar Vagterne ophøre, thi Omgangen gaar nu over paa de langtfraliggende Sogne.Vagterne til Skadshoved og Frederiksod, melder sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og dem til Kongensbugt møder hos Søren Andersen i Hophaugen; Abilshovederne hos mig.   Ovenmeldte Poster besættes med efterskrevne Mandskab saaledes:

Novbr:18           2 Mand

Jens Nielsen Gunnestrup, Peder Nielsen, ibidem, melde sig hos Hr Forvalter Wittusen på Moesgaard og besætter Posten: Abildshoved.  16 Mand

Marius Rasmusen Gunnestp:, Søren Mikkelsen ibd:, Peder Nielsen Østerbye, Ole Jensen ibd:, melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten Skadshoved.

Thomas Poulsen Østerbye, Jens Pedersen ibd;, Mikkel Christensen Tingsk:Knud Jørgensen Jegstrup Ligeledes melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten Frederiksod.

Rasmus Sørensen Jegstrup, Søren Ovesen ibd:, Peder Rasmusen ibd:, Søren Thomsen ibd: melde sig hos Assistent Søren Andersen i Hophaugen, og besætter Posten Kongensbugt.

dag_journal_side028

 

 

Dag-Journal – side 29

Anders Laursen Børrup, Rasmus Jensen ibd:, Rasmus Jacobsen ibd:, Søren Mikkelsen ibd: melde sig hos Hr. Forvalter Wittusen paa Moesgaard og besætter Posten Abildshoved.

Novbr. 20.         16 Mand

Jens Nielsen Sleth, Søren Jensen ibd:, Knud Pedersen ibd:, Søren Pedersen ibd: melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal, og besætter Posten: Skadshoved.  Peer Jensen Sleth, Jens Sørensen ibd:, Peder Nielsen ibd:, Jens Laursen ibd: melde sig hos Assistent Christian Hansen paa Mariendal og besætter Posten Frederiksod.  Jens Nielsen Sleth, Poul Jespersen ibd: Peder Hansen ibd:, Rasmus Rasmus: Bjødstrup melde sig hos Assistent Søren Andersen i Hophaugen og besætter Posten Kongensbugt.Jens Jensen Bjødstrup, Rasmus Jacobsen ibd:, Knud Sørensen ibd:, Niels Mikkelsen ibd: melde sig hos Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaaard og besætterPosten Abildshoved.

Novbr 21.          9 Mand

Peder Pedersen Bjødstrup, Peder Nielsen Gunnestrup, Christen Rasmusen ibd: Jens Jensen Østerbye melde sig hos Assistent Christian Hansen Mariendal og besætter Posten: Skadshoved.  Anders Poulsen Østerbye, Rasmus Nielsen Børrup, Søren Nielsen ibd:, Peder Sørensen Sleth  melde sig hos oven nævnte, og besætter Posten Frederiksod. Søren Hansen Sleth melde sig hos S. A. I Hophaugen og besætter Posten Kongensbugt.

Tilsammen 43 Mand som er det Mandskab der er at præstere af Trandberg Sogn, hvilket under 18de dennes er tilmeldt Hr Kystcommissair Forvalter Wittusen paa Moesgaa

Novbr. 20.         Bekjendtgjort en Placat paa Kirkestævne fra Hr Cancelieraad Lanng om Auction i Moesgaard Skov.

dag_journal_side029

 

 

Dag-Journal – side 30

Novbr. 22          Ordre fra 4de Esquadron af Hans Kongl. Højhed Prinds Frederik Ferdinandts Regiment lette Dragoner, at Selvejerne skal levere deres Fourage i Aarhuus den 24de dennes.

Novemb 20       Legestue hos Niels Hansen i Østerbye, med Tilladelse.

Novbr. 22          Brev fra Vejbetjente Johansen om at Gruuse Aarhuusgyden den 23de.

Novbr. 22          Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard at beordre Fæstebønderne at levere deres Fourage til Exerseerskolen i Aarhuus den 26de dennes.

Novbr. 24          Kjørt Gruus paa Sognets Vejstykke i Aarhuusgyden.

Novbr. 27.         Brev fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard          at beordre Fæstebønderne til at betale deres Kongl. Skatter, samt Landgildepenge, Tærsknings, Skovnings og Hegnspenge pr: 1831, Torsdagen den 2den Dec: og samme Dag levere deres Landgildekorn, altsammen paa Moesgaard Kl: 9 Formiddag.

Novbr. 27.         Legestue hos Laurs Jensen i Sleth, med Tilladelse.

Novbr. 27.         Ligesaa hos Niels Thomasen i Gunnestrup, med Tilladelse.

Novbr. 30.         Circulaire fra Vejbetjente Johansen af 28de, at beordre Sognets Vejpligtige til at jævne Vejspor i Aarhuusgyden den 2den December.

Decembr: 4       Circulaire af 9de Nov: fra Contoiret saalydende;

Til Efterretning og Bekjendtgjørelse meddeles herved allernaadigst Paroll Befaling af 24de f: M: saalydende;

Naar det til Forebyggelse af at Cholera Sygdommen skal udbrede sig i vore Lande ansees nødvendigt, at foranstalte den i vor Forord: for Danmark og for Hertugdømmerne af 19de Juni d: A: omtalte strængeste Spærring, bør de for vedkommende militaire Spærrecordon udsætte Skildvagter eller Poster som forsætligen tilstæde at Personer indsnige sig fra det afspærrede Land eller District, eller at Ting derfra lovstridigen indføres, straffes efter bemeldte Forord: paa Livet, og bør de af dem, der befindes at have havt et forbudet Samqvem med Personer i det afspærrede Land eller District, som sætter det offentlige i lige

dag_journal_side030