Side 21 – 25

Dag-Journal – side 21

October 9 de Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng om Auction i Baatrup.
October 9 de    Legestue hos Christen Nielsen i Gunnestrup uden Tilladelse
October 10 de   Circulaire af Dags Dato fra Cancelieraad Lanng om Vejsyn paa Horsens
Landevejen den 12 te dennes at Sogefogderne skal møde, hver ved deres
Vejstykker Formiddag Kl 10. Samme Dag mundtlig Ordre fra Stiftamtmanden  at møde ved Birringbroe til Vejsyn paa Skanderborg Landevejen den 14 deennes.
October 14    Brev fra Contoiret af Dags Dato at have Vejen istandsat over Østerbye Mark nden en Maaned saalydende: Stiftamtet har under 11 te dennes tilskrevet mig aaledes;
Efterat have modtaget Deres Velbyrdigheds Erklæring af 8de dennes, hvori ndeel Beboere af Trandberg Sogn besvære sig over at heele Sognet er paalagtat istandsætte en Vej over Østerbye Mark, meldes herved at denne Vej bør
 tandsættes af Sognets samtlige Beboere efter den bedte Inddeling, og inden  en assende af Dem fastsatte Tid, under de ved Anordningerne om Vejvæsenet estemte Tvangsmidler, dog forbeholdes de vedkommende Ret til ved
Rettergang at see deres Vejpligt undersøgt og ved Dom afgjort, samt til rstatning for Arbejdet om de blive frikjendte for Vejpligten, dog uden at  saadant bevirker nogen Standsning i det nu befalede Arbejde, som efter det  foranførte bør fuldføres af heele Sognets Beboere, alt overensstemmende med
Placaten af 25 de November 1829.

dag_journal_side021

Dag-Journal – side 22

( October 14
Efterat have modtaget Deres Velbyrdigheds Erklæring af 8de dennes, hvori endeel Beboere af Trandberg Sogn besvære sig over at heele Sognet er paalagt at istandsætte en Vej over Østerbye Mark, meldes herved at denne Vej bør istandsættes af Sognets samtlige Beboere efter den bedte Inddeling, og inden en passende af Dem fastsatte Tid, under de ved Anordningerne om Vejvæsenet bestemte Tvangsmidler, dog)
forbeholdes de vedkommende Ret til ved Rettergang at see deres Vejpligt undersøgt og ved Dom afgjort, samt til Erstatning for Arbejdet om de blive frikjendte for Vejpligten, dog uden atsaadant bevirker nogen Standsning i det nu befalede Arbejde, som efter det  franførte bør fuldføres af heele Sognets Beboere, alt overensstemmende med Placaten af 25 de November 1829. hvilket herved bekjendtgjøres til Sognefogdens Efterretning og videreBekjendtgjørelse, med Paalæg at have Vejen istandsat inden en Maaned efter dettes Bekjendtgjørelse.
October 16     Bekjendtgjordt ovenmeldte paa Kirkestævne for den derværende Forsamling.
October 16     Legestue hos Anders Laursen i Børrup, uden Tilladelse.
October 17.    Circulaire fra Vejbetjendte Johansen af 14 de d: at beordre Sognets Vejpligtige
til Onsdagen den 19 dennes at møde ved deres Vejstykker i Aarhuusgyden for at Grøfte og Planere Vejen, samt optage Steen om nogen findes, forsynet med  de nødvendige Redskaber saasom Skovl og Spade, Rødøxe eller Hakke samt Jernstænger. Mødetiden er Kl. 8½.
Sognefogderne med nogle Mænd møder Kl. 8 for at være behjælpelig i  Vejlinens Afstikning og maatte derhos enhver Bye være forsynet med fornøden Reeb at grave efter.
Nogle Huusmænd fra hver Sogn, skal møde Dagen i forvejen,neml: Tirsdagen
den 18de Kl 8½ for at oprense Vejgrøften ved Stillingdamsbroe i Foreening med de øvrige Sognes Jordløse Huusmænd.
October 17     Brev fra Vejbetjente Johansen af 15 de dennes, saalydende: Ved Vejsynet den 14 de dennes over Skanderborg Landevej, befandtes følgende Mangler paa Sognets Vejstykker, nemlig:  ”Vejen ikke overalt tilbørlig Gruuset”  Denne Mangel paalægges det herved Sognefogden at foranstalte istandsat inden 14 Dage fra Dato, da de Vedkommende i modsat Fald vil blive alvorlig Mulcteret.

dag_journal_side022

Dag-Journal – side 23

October 19.       Givet Indberetning om Veiarbejdet over Østerbye Mark      saaledes:

Uagrtet Sognets samtlige Beboere vare tilsagte at møde ved Vejarbejdet over Østerbye Mark, Tiirsdagen den 18de October, vare dog følgende udeblevne.

1.     Jegstrup  Bye                                                                                                                                  2.     Sleth        Do.:                                                                                                                                  3.      Biødstrup Do:                                                                                                                               4.     Gunnestrup Do:                                                                                                                              5.     Børrup mødte, men uden arbejdsredskaber, og begjærede at paaviises deres Vejpart som ogsaa skedte.

Hvilket herved Indberettes Hr Cancelieraad og Herredsfoged Lanng.

October 19. 20. 21. og 22.    Grøftet Sognets Vejstykker i Aarhuusgyden og bortkjørt en Banke af omtrent 2 a 300 Læs, samt Gruuset begge Vejstykkerne.
October 24.     Gruuset Skanderborg Landevejen efter modtaget Ordre.
October 25.     Ordre fra Vejbetjente Johansen af 22 de dennes, om at jævne Vejspor Ugentlig, saalydende:
Ifølge Stiftamtets Ordre, paalægges det herved Sognefogderne at foranstalte at Vejsporrene saavel paa Horsens som Skanderborg Landevej én Gang Ugentlig paa Sognets Vejstykke bliver jævnet,samt ligeledes hvor Gruus paa nogle Stykker skulde mangle, ikke alene beordre vedkommende til tilstrækkelig at paaføre saadant, me ogsaa paasee at det efterkommes, alt under Mulct iforsømmelses Tilfælde, og paalægges det Sognefogderne strax at gjøre Indberetning til Politiemesteren Hr Cancelieraad Lanng om nogen heri skulde viise Forsømmelse, for at den eller de skyldige kan blive Anseet. Møllerne paalægges at kjøre fornøden Gruus paa Vejstykket ved Stillingdamsbroe.

dag_journal_side023

 

Dag-Journal – side 24

October 26.     Ordre fra Cancelieraad Lanng af 22 de dennes om Kystvagterne saaledes. Efter Amts Ordre af gaars Dato meddeles Sognefogden til Efterretning at Vagtholdet ved Kysten nu er besat saaledes:
I Moesgaard District under Opsyn af Kystcommissair Forvalter Wittusen paa Moesgaard med følgende Poster:
Frederiksodde     Skydshoved   Kongensbugt  og Abbildshoved.
Hvortil i Forbindelse med flere Sogne er henlagt Trandberg og Thiset. Henhold til ovenmeldte Ordre paalægges det Sognefogden herved efter den følgende Liste, saasnart det af Kystcommissairen reqvereres, at tilsige det fornødne Mandskab til hver Dag saa længe Omgangen i Sognet Varer. Denne Tilsigelse bør skee til Underbefalingsmændene hver i sit District; thi skjøndt  dette Vagthold er uafhængigt ag Kystmilisen, saa paalægges det dog herved  Underbefalingsmændene hver i sit District at tilsige Mandskabet og sørge for at de afgaae til rette Tid saaledes at de kunne være ved Posten til Afløsning hver Middag Kl. 12. Mandskabet afgaaer ubevæbnet og forbliver paa Vagt i 24 Timer.
Skulde noget Mandskab ikke være hjemme eller formedelst Sygdom ej kunne møde, eller af Modtvillighed ej kunne gaae, tilsiges den næste, og er det  af Modtvillighed tilmeldes det strax Herredsfogden samt Kystcommissairen for at de Skyldige kan blive afstraffet.
To Dage førend Omgangen i Sognet er udløben melder Sognefogden for Kystcommissairen at der nu kuns staae saa mange i Sognet, thi da det lettelig kunne ved Sygdomme eller

dag_journal_side024

Dag-Journal – side 25

 andet deslige foraarsages, at der ikke kunne præsteres nøjagtig saa mange Vagter af et Sogn som Kommissairen har givet  Regning paa efter Listen, kunne det ellers lettelig hænde at han forsild tilsagde til paafølgende Sogn.
Endvidere haver Sognefogden saasnart nogen Forandring med Mandskabet oregaaer at tilmelde Kystcommissairen samme, for at han derefter kan berigtige sin Liste og giøre sin Regning paa hvilke og hvor mange Mand han
har i Sognet. Indtil Underbefalingsmændene bliver beskikkede, besørger Sognefogden Tilsigelsen ved en Mand som dertil af ham i ethvert District vælges, og hvilken Mand haver at paasee at Vagtmandskabet afgaaer til Posterne. Endelig vedfølger 2 de Exemplarer af Indstruxer for Vagten, og 1 Exemplar af
Do: for Kommissairen som Sognefogden for sit vedkommende holder sig Efterrettelig, og drager Omsorg for at disse såvidt mueligt bekjendtgjøres for Vagtmandskabet paa en saadan Maade at de kan forstaae og fatte samme. Det ene Exemplar kan leveres den Mand der forretter Tilsigelserne.
October 27.    Ordre fra Vejbetjente Johansen af 23 de dennes, saalydende:
Sognenes Vejstykker i Aarhuusgyden skal være i fuldkommen Stand, saaledes
at disse kan staae for Syn Løverdagen den 29 de dennes hvilket Sognefogden
ville tilkjendegive samtlige Vejpligtige, og paasee at Vejen inden den Tid
bliver paaført fornøden og tilstrækkelig Gruus overalt, samt at Sognefogderne
bemeldte Løverdag Kl: 9 Formiddag maae møde hver ved deres Vejstykker
nærmest Stillingdamsbroe for at paaviise Stykkerne

dag_journal_side025