Side 16 – 20

 Dag-Journal – side 16

———— SIDE  15 ( Ligeledes bør i Anledning af de Almindelige Bestemmelser, det privilegerede Hartkorn deeltage i dette Vagthold og bestemmes herved indtil videre at en Præstegaard sættes lige med en Gaardmand, og en Hovedgaard være skyfrie eller ufrie under 20 Tønder Hartkorn som 1 Gaard, under 50 men over 20 som 2, og over 50 Tønder som 3 Gaarde, hvorhos dog maae Iagttages, at den Præst der er Opsynsmand for Vagtholdet naturligviis fritages, og ligeledes at den Hovedgaard hvor enten Husbond, Forvalter eller Forpagterenten er Opsynsmand eller Befalingsmand ved Kystmilicen ligeledes fritages for 2 Vagttourer af den ellers efter sin Størrelse kunne tilkomme at gjøre. Disse Bestemmelser haver Sognefogderne at Iagttage, ligesom og ved at afgive Vagter )
 —————–   SIDE 16
rette sig efter de Tilsigelser som skeer fra det District hvorunder deres Sogne ifølge den ommeldte hosfølgende Liste ere henlagte. Saavel af denne Skrivelse som den ommeldte Liste forsyner enhver Sognefoged sig med de fornødne Extracter.
Extract
Af Fortegnelse over de Sognes contribaule Hartkorn som skulle afgive Kystvagterne i Aarhuus Amt. Marselisborg
District.Wibye Sogn 157 T dr
Tiilst                                   228 –
Hasle                                    85 –
Brabrand                           262 –
Aabye                                   88 –
Moesgaard District.
Maarsleth Sogn          322 T dr
Holme                                140 –
Koldt                                  279 –
Ormslev                             126 –
Beder District.
Beder Sogn 137 T dr
Trandberg                     170 –
Thiset                            263 –
Malling District
Malling Sogn           422 T dr
Astrup                            169 –
Tulstrup                          70 –
Hvilsted                           84 –
Hartkornet er anført efter Amtstuens Generale Anmeldelser.
Inddelingaf
Vejen fra Trandberg Kirke og til Skjellet imellem Obstrup og ØsterbyeMarker, i Foreening med Vejbetjente Johansen efter Hr Cancelieraad Lanngsgivne Ordre saaledes

dag_journal_side016

Dag-Journal – side17

skema_side17

September 30   Ordre fra Vejbetjente Johansen om ovenmeldte Vejarbejde aalydende:Iovereenstemmelse med Hr Cancelieraad Lanngs Ordre af  23 Julii sidst, om Vejens Istandsættelse fra Trandberg Kirke til Skjellet imellem Obstrup og Østerbye Marker beordres nu herved Sognefogden at tilsige samtlige Vejpligtige i Sognet, til næstkommende Tiirsdag den 4 October om Morgenen at paabegynde med denne Vejes Istandsættelse der nu er deelt og afpælet til hver Bye især, som Sognefogden ville foreviise Beboerne of paalægge dem at fottsætte dette Vejarbejde indtil Vejen er fuldkommen Istandsat. Skulle nogen enten udeblive eller under Arbejdet viise Forsømmelse, meldes saadant til Hr Cancelieraad Lanng. Bekjendtgjordt ovenmeldte samt Inddelingsplanen paa Kirkestævne Søndagen den 2den October, og tillige beordret de Vejpligtige til at begynde og fortsætte Arbejdet førstkommende Tiirsdag den 4de October.

September 30       Foretaget Visitation med Hr Doctor Weies og Pastor Friis i Bjødstrup, Gunnestrup, Østerbye og Jegstrup.

dag_journal_side017

Dag-Journal – side 18

skema_side18-19

 

 

skema_side18

 

dag_journal_side018

Dag-Journal – side 19

skema_side18-19

 

 

skema_side19

October 8de      Givet Erklæring paa en Besvaring til Amtet af nogle Beboere her i Sognetangaaende Fritagelse for Vejpligt over Østerbye Mark, saaledes:

I Anledning af den mig ved deres Velbaarenheds Ordre af 6te d: M: affordrende Erklæring, over en Besvaring fra Beboerne i Gunnestrup, Børrup, Sleth og Bjødstrup, hvilken jeg herved ærbødigst remittere, tillader jeg mig at bemærkeDen paaklagede Vej er som Deres Velbaarenhed bekjendt yderlig slet, og naar Regnvejr indtræffer næsten ufremkommelig.Den er ej alene en Byevej for Østerbye, men tillige en Kjøbstædvej for flere Byer, saasom: Maarsleth, Tulstrup, Tander, Thestrup m: fl: Den er ogsaa den Vej som de fleeste Beboere her i Sognet har passeret, naar de skal hente Jordemoderen; men at de hellere vil kjøre over deres egne og andres Marker, end bidrage til Vejens passable Istandsættelse, er vist noget som ikke vil eller kan tages i Betragtning. Efter den hermed ærbødigst følgende Skrivelse fra mig til Deres Velbaarenhed og derpaa følgende Ordre for Vejgiqveuren Johansen har han og jeg i Foreening opmaalt og inddeelt den omqvæstionerende Vej, og derefter tildeelt Beboerne Byeviis Deres Stykker efter Deres Hartkorn, hvilket skedte i forrige Uge, og hvorved de Vejpligtige.

dag_journal_side019

 

Dag-Journal – side 20

efter Tilsigelse ved Begyndelsen var tilstæde, men gik efterfølgende bort og ville ikke modtage deres Stykker, ligesom de og udeblev fra arbejdet sidste afvigte Tiirsdag, Onsdag og Torsdag, der var de Dage Vejgiqveuren efter den ham tillagte Bemyndigelse havde bestemt til dets Fremme.
Jeg tør formeene at det maae ansees for hele Sognets Pligt i den ommeldte Vejistandsættelse, da de alle have Nytte og Brug deraf, naar den kan passeres, og det vil være umueligt for Østerbye, der kun har 32 T dr Hartkorn Sognefogdens og Byfogdens deri beregnet, selv at istandsætte samme, der er 2600 Alen lang, foruden Byens Gades Længde, der alene tilkommer Byen, saameget meere som Klagernes Andragende er bygget paa Modtvillighed og ikke nogen virkelig Grund.
October 9 de    Circulaire af 5 te d: fra Hr Cancelieraad Lanng om Forandring ved Vagtholdet saalydende:
Da Strandvagtholdet herefter skal skee af alle Mandfolk af Bondestanden fra 20 til 50 Aars Alder, hvad enten de ere Gaardmænd, Huusmænd, Inderster, Tjenestekarle eller andet deslige; saa paalægges Sognefogden herved i Foreening med Lægsmanden for Trandberg Sogn, i følge Amtets Ordre hertil nden Løverdagen den 15 de d: M: at indsende Lister in dupla over alt det Mandskab der findes i Sognet af den foranskrevne Alder uden Hensyn til deres Stilling indrettet efter det foreskrevne Schema, hvilke Lister maae være underskrevne af Sognefogden og Lægsmanden og Attesteret af Sognepræsten at der som bekjendt ingen ere forbigaaede, og at det med de der ere anførte at være formedelst Svaghed eller andre Grund fritagne forholder sig rigtigt.
Foruden de Svage anføres som fritagne, Sognepræsten en Tjenestekarl, Sognefogden og en Tjenestekarl, Lægsmanden for sin Person, enhver Mand der er ansat i
( SE  SIDE 21   — Skema Sundhedscommissionen og Skolelærerne )

dag_journal_side020