Side 11 – 15

Dag-Journal – side 11

Julii 19de      Brandvisitation i Sleth, Borrup, Jegstrup og Østerbye, samt Taxationsforretning over Søren Jensens Peder Rasmusens Jens Pedersens og  Mikkel Sørensens Gaarde i Sleth, til Indtagning i Brandforsikringen.

Julii 20.         Brandvisitation i Gunnestrup og Bjødstrup Byer.

Julii 23.         Ordre fra Cancelieraad Lanng saalydende:   Sognefoged Jens Andersen i Østerbye ville uopholdelig foranstalte Vejen fra Trandbjerg Kirke over Østerbye Mark og igjennem Østerbye til Obstrup Mark, sat i passabel og forsvarlig Stand, og da denne Vej efter derom givet Indberetning, benyttes af samtlige Beboere i Trandberg Sogn ved forskjellige Lejligheder, saa bliver den at istandsætte og vedligeholde af alle Vejpligtige Beboere efter Opmaaling og Inddeling, hvilken Sognefogden foretager. Ligeledes maae den over Østerbye Mark gaaende Møllevej uden Henstand sættes i forsvarlig Stand. 

Julii 24.   Circulaire af 25de Junii fra Cancelieraad Lanng, samt en medfølgende Anviisning til Forebyggelse af Smitte ved indtræffende Cholera Epedemie, hvorfor tilligge Indskjærpes: Det skal være Sognefogdens Pligt saalænge det med bemeldte Sygdoms Udbredelse her i Landet trufne Foranstaltninger ikke ere hævede, nøje at føre Tilsyn med at Landalmuen holder sine Huuse indvendig reene, og jævnligen udlufter dem, samt at der uden for disse intet stillestaaende og stinkende Vand, eller i det heele saadanne ureenligheder findes der opfylder Luften med skadelige Dunster.  Saasnart Sygdoms Tilfælde, der have de i det medfølgende Skrift angivne Kjendetegn skulle yttre sig, haver Sognefogden efter at han derom er kommen til Kundskab, saavel øjeblikkeligen at anmelde det for Herredsfogden, eller Districtslægen for at Hjælp strax kan erholdes, samt at føje Anstalt til at Huuset hvor Sygdommen ( er udbrudt saaledes spærres med Vagt, at dermed ingen Samqvem kan haves, eller Beboerne forlade det.)

dag_journal_side011

 

Dag-Journal – side 12

er udbrudt saaledes spærres med Vagt, at dermed ingen Samqvem kan haves, eller Beboerne forlade det.

Julii 25.     Instrux af 11te Julii fra Cancelieraad Lanng, og samme Dag Udmeldt til Medlem i Sundhedscommissionen tilligemed Gaardmand Jens Mikkelsen af Østerbye og Gaardmand Ove Mortensen af Jegstrup.   –   saalydende:

Instrux

For de Mænd som ved Undersøgelse i Gaarde og Huuse paa Landet, skulde paasee at Reenlighed iagttages.

 1. Mændene have ved foreviisning af denne Instrux at besørge at nødvændige Udluftning skeer ved at Vinduerne i Gaarde og Huuse aabnes i deres Nærværelse.
 2. Hvor stinkende Luft finder Sted, have de ligeledes strax at foranstalte at der bliver røget med Enebær som de til den Ende altiid bør medbringe til Visitationen.
 3. Befindes Ureenlighed, stillestaaende og stinkende Vand, Morads eller sligt i eller ved Huuse og Gaarde, have Mændene strax at tilholde de Vedkommende at lade den fornødne Reenselse paabegynde, imedens de endnu er tilstæde, hvorfor de have om mueligt samme Dag, eller i det seeneste den paafølgende at paasee at paalægget er efterkommet og forsaavidt dette enten aldeles ikke, eller og ej tilstrækkeligen maatte være udført da at besørge dette uopholdelig ved lejede Folk paa de forsømmeliges Bekostning, hvorover Regning mig tilstilles, for at denne kan besørges betalt og den forsømmelige derfor straffet.Skulde nogen imod Formodning under Synsmændenes Nærværelse tillade sig at upassende Udladelser mod Dem, da have de først med Sindighed at advare de paagjældende, om at viise Agtelse mod dem som ere sendte i offentlig Anliggende, men skulle dette være uden Nytte, eller og ( nogen skulle understaae sig aabenbar at fornærme Mændene, da have de øjeblikkelig at sørge for at Beviis for Fornærmelser kan træffes og dernæst strax at anmelde mig det passerede til Vedkommendes tilbørlige Afstraffelse.)

dag_journal_side012

Dag-Journal – side 13

– – – – nogen skulle understaae sig aabenbar at fornærme Mændene, da have de øjeblikkelig at sørge for at Beviis for Fornærmelser kan træffes og dernæst strax at anmelde mig det passerede til Vedkommendes tilbørlige Afstraffelse.

 1. Fornævnte Visitation have Mændene at afholde efter Omgang i Lægderne een gang om Ugen efter Tilsigelse af Sognefogden hver gang. Skulde der efter Visitationen da være noget at erindre have de strax at anmelde dette for Sognepræsten.

Julii 27.      Brev fra Vejbetjente Johansen af 25de d: at tilsige de Vejpligtige i Sognet at grøfte deres Vejstykker i Aarhuusgyden den 28de d. M: under Sognefogdens Tilsyn.       møde Kl: 8. Form:

Julii 28.      Sognets Vejpligtige grøftet deres Vejstykker i Aarhuusgyden, og samme Dag Brev fra Vejbetjenten at tilsige 2de Jordløse Huusmænd at møde ved Stillingdamsbroe den 2den August morgen Kl: 7. for at grave Vejgrøft.

Julii 30.          Brev fra Cancelieraad Lanng af 29de, at foranstalte en Steenkiste lagt ved en Overkjørsel til Mikkel Nielsens og Rasmus Hansens Jordlod i Sleth, samt en Do: ind til Byen, og være færdig inden 15de September. I:A:

August 14.        Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng om Auction i Hvilsted.

August Do:       Bekjendtgjordt om Do: paa Do: fra Do: om Auction i Baatrup.

September 20:  Circulaire fra Cancelieraad Lanng af 19de dennes om at forrette Vagthold, saalydende:

I Henhold til Hr: Stiftamtmand Rosenørns Circulaire af 13de dennes, anmodes deres Velbyrdighed hermed tjenstligst om at tilkjendegive efternævnte Sogners Beboere at de have fra 1ste i næste Maaned at deeltage i Strandvagter til at forebygge Cholera-Sygens Indtrængelse i Landet fra Søesiden i følgende Forhold, og paa følgende Steder, nemlig:

dag_journal_side013

 

Dag-Journal – side 14

 1. Moesgaard District i hvilket Vagten betyder at KystogSynsføreren er Forvalter Wittusen paa Moesgaard til hvem de Vagtgjørende altsaa have at melde sig.
 2. Holme Sogn afgiver 33 Mand i hver Omgang
 3. Koldt Sogn                 64
 4. Ormslev Sogn            31
 5. Maarsleth Sogn         76
 6. Beder District hvor Skovfoged Søren Andersen i Hophaven er KystogSynsfører og til Vagtpligtige altsaa melde sig.
 7. Trandberg Sogn afgiver 39 Mand hver Gang
 8. Thiset Sogn                    61
 9. Beder Sogn                     32
 10. Malling District, i hvilket Jacob Sørensen i Bregenballe er KystogSynsfører, og til hvem de Vagtpligtige melde sig.
 11. Astrup Sogn afgiver 40 Mand i hver Omgang
 12. Tulstrup Sogn                 18
 13. Hvilsted Sogn                  20
 14. Malling Sogn                   90

Og beder i Overensstemmelse hermed beordret at Koldt, Trandberg, og Astrup Sogne hvert for sig sender 4re Mand til afløsning paa Vedkommende respective Vagt den 1ste October førstkommende Kl: 12 Middag, og saa fremdeles Daglig indtil det for dem hvert især anførte Antal Mand ere afgivne, hvorpaa Omgangen gaar over til næste Sogn o:s:f: indtil det ethvert District tildeelte Vagtantal ere præsterede, hvorhos det ansees billigt at Sognene Maarsleth Beder og Malling, som i forløben Sommer ene have bestridt bemeldte Vagthold, komme sidst i Omgangen, men naar disse ogsaa have afgivet deres Tal, begynder en ny Omgang i samme Orden som forrige.

Wilhelmsborg Birkecontoir den 16de September 1831.

Rasmusen

Dette meddeles herved Sognefogderne paa efternævnte Steder til Efterretning og Iagttagelse, hvorhos de bør forsyne dem med en Afskrivt af denne Skrivelse, enhver for sit Vedkommende.

dag_journal_side014

Dag-Journal – side 15

September 21.    Givet Indberetning til Herredsfogden at de Steenkister ere lagte til Rasmus Hansens og Mikkel Nielsens Jordlod og indtil Byen i Sleth.

September 29.  Circulaire af 15de dennes, fra Cancelieraad Lanng, om hvorledes Vagtholdet ved Kysterne skal forrettes, saalydende:

Overeensstemmende med Stiftamtets Ordre af 13de dennes meddeles herved til Efterretning og Bekjendtgjørelse ved Kirkestævne, at der fra 1ste October paa hver Post ved Kysten skal stilles en Vagt af 4re Mand som bør staae i 24 Timmer fra Middag til Middag, og er det bestemt at de 4re Mand der ere paa Vagt, patrolere saaledes at de 2 af dem hvile i Vagthuuset, medens de andre 2 i 2 Timer, og saaledes vedblive Døgnet igjennem. Til dette forøgede Vagthold er henlagt de paa hosfølgende Side anførte Sogne, der forrette Vagtholdet i Forhold til derved gjorte Noteringer og hvorom Sognefogderne for at føre en bestemtere Inddeling conferere med KystogSynsmændene. I øvrigt bliver den hidtil brugte Orden at en Huusmand eller en Inderste giør een Tour imod hver 2 af en Gaardmand Sogneviis indtil videre at tage til Følge, hvorimod ethvert Sogn sættes til et vist Antal Vagter overeensstemmende med Noteringen paa Listen. Ligeledes bør i Anledning af de Almindelige Bestemmelser, det privilegerede Hartkorn deeltage i dette Vagthold og bestemmes herved indtil videre at en Præstegaard sættes lige med en Gaardmand, og en Hovedgaard være skyfrie eller ufrie under 20 Tønder Hartkorn som 1 Gaard, under 50 men over 20 som 2, og over 50 Tønder som 3 Gaarde, hvorhos dog maae Iagttages, at den Præst der er Opsynsmand for Vagtholdet naturligviis fritages, og ligeledes at den Hovedgaard hvor enten Husbond, Forvalter eller Forpagter enten er Opsynsmand eller Befalingsmand ved Kystmilicen ligeledes fritages for 2 Vagttourer af den ellers efter sin Størrelse kunne tilkomme at gjøre. Disse Bestemmelser haver Sognefogderne at Iagttage, ligesom og ved at afgive Vagter

dag_journal_side015