Side106 -110

Dag-Journal – side 106

———— side 105

( Julii 15.                   Givet Erklæring til Cancellieraad Lanng paa en af Christen Hansen i Sleth til Amtet indgivne Ansøgning om at faae Tilladelse til at det af ham opførte Smedehuus maae blive staaende uden at nedbrydes, da det er inden den befalede Afstand fra andre Bygninger, saalydende:

Da det af fornævnte Christen Hansen opførte Smedehuus er bygt paa et mere passende Sted end det i hans første Ansøgnings til Amtet Bestemmelsessted, og Overeensstemmende med hans nu under 8de d: M: atter indgivne Ansøgning og hans nærmeste Naboe Mikkel Nielsen nu uden Vægring har samtykt deri; saa skjønner jeg ikke at dets Beliggenhed paa det Sted kan være )

————– side 106

forbunden med nogen Fare.

Ligeledes finder jeg nu heller ikke noget sønderligt for Veiens Vedkommende som gaaer imellem Smedens Boelig og formeldte Smedehuus, da der nu fuldkommen er 12½ Al:, naar det gjøres Smeden til en Forpligtelse, at han ved indtræffende Smedearbeide og og med sine Matterialier uden for Smedien indretter det saaledes, at han ikke foraarsager Færselen nogen Standsning, men til enhver Tid holder frit Fart paa Vejen.

Julii 17.              Cancellieraad Lanng af 12te dennes, saalydende:

Veisynet over Horsens Landevei agter jeg at afholde Mandagen d: 22de Julii, og begynder da Synet Morgenen Kl: 6 ved Aarhuusgyden og fortsættes til Mindebroe for efternævnte Sogners Vedkommende.

Ligesom jeg vil vente at finde Veien forsvarligen Gruuset, ud til begge Sidegrøfterne, saaledes maae disse ogsaa være opgjorte med den Bredde, Dybhed og Form som er foreskrevet for Skanderborg Landevei efter den Maalestok som Veibetjenten foreviser ved Bemeldte Vei i næste Uge – og ville da de hvis Veistykker maatte mangle heri, blive herfor mulcterede, saavelsom og de der endnu maatte have Overkjørseler til deres Marker, uden at Broe er lagt over samme.

Julii 20.                  Sognets Veipligtige Beboere oprettet deres Veigrøfter paa Horsens Landevei om Eftermiddagen.

Julii 21.                Bekjendtgjordt en Udpantningsliste paa Kirkestævne. Ligesaa et Vædderidt ved Wiborg, som holdes d: 2den August.

dag_journal_side106

Dag-Journal – side 107

Julii 22.                 Veisyn over Horsens Landevei.

Julii 28.            Circulaire fra Canc: Lanng af 12 dennes, saalydende:

Sognefogderne ville overalt i Deres Districter eftersøge en fra Aalborg bortrømt Kjøbmand Salomon Moses Jacoby af den Mosaiske Troesbekjendelse, der som formeentlig svigagtig Fallent er under offentlig Forfølgning, og ifald han træffes anholdt og transportere ham hertil. an er noget høi af Vext, smækker af Bygning, nogle og 30 Aar Gl: har langagtig Ansigt, krum Næse, mørk Haar, frisk af Ansigtsfarve, og stuver noget forover i det han gaaer, samt har et noget skummelt Øjekast.

Julii 30.                 Brev fra Branddirecteur Beck, saalydende:

De ville underrette mig om De som Sognefoged tilsiger Beboerne til Arbeide naar en Branddam skal renses, ifald dette ei er Tilfældet, saa maae der opgives mig hvem der gjør dette. Tillige ville De lade mig vide, om De eller Budfogden eller Brandfogden i sin Tid have deltaget i saadant Arbeide; disse Efterretninger maae jeg have snarest mueligt, da det Kongelige Danske Cancellie vil have Underretning om hvorledes hermed forholdes i Aarhuus Amt.

August 6.               Min Erklæring til Hr Majoren er saalyde:

I den Tid jeg har været Sognefoged har her ingen Branddam-Rensning fundet Sted, da vi ei have trængt til samme, og kan derfor ikke nøiagtig opgive af hvem Tilsigelserne og Arbeidsmaaden

dag_journal_side107

Dag-journal – side 108

i sin Tid er forrettet, men efter min Formening bør Brandfogden deltage i Arbeidet, naar han afbenytter Branddammen til Vanding for sine Kreature, som ofte er Tilfældet, da en Branddam tillige er en fælleds Dam i ethvert Tilfælde. Sognefogden og Budfogden kan efter sin Bestalling blive fri for alt offentlig Arbeide, men vil ventelig komme til at bære Byrden med Tilsigelser og Opsynet over saadant, eller i det mindste være Brandfogden behjælpelig med Opsynet, men i ethvert Fald besørge Beboerne tilsagt, som vist vil være Brandfogden uvedkommende.

Dette tilmeldes herved Hr Majoren, overeensstemmende med min Overbeviisning.

August 7.                  Circulaire af Dags Dato fra Veibet: Johansen, saalydende:

Herved tilkjendegives Sognefogderne, at dersom de ikke overeensstemmende med Politiemesterens foregaaende Ordre foranstalte at Veisporrene saavel paa Skanderborg Vejen som i Aarhuusgyden og Horsens Landeveien, een Gang Ugentligen bliver godt jævnet, alle de løse Steen borttaget, samt hvor der er Huller og Slæeg, og hvor Vand vil staae i Veien, at der bliver paaført fornøden Gruus, maae disse vente at jeg andrager dem for Øvrigheden, og at Sognefogderne bliver derfor anseet med Mulct, hvis de forsømme at melde de Veipligtige,

Naturligviis vil de i Høsten derfor være fritaget naar de forinden godt efterseer og istandsætter Vejene.

August 8.                   Veisporrene jævnet paa Horsens Landevei.

dag_journal_side108

Dag-Journal – side 109

August 10.               Circulaire af Dags Dato fra Kammeraad Bierg

Ifølge en i Gaar fra Oberstleutenant v. Rosenberg modtagen Skrivelse af 8de dennes haver Sognefogderne for Ormslew, Koldt, Enslev, Ingerslew, Soelberg, Maarsleth og Trandberg at møde Tiirsdagen d: 13de dennes om Formiddagen Kl: 11 ved Skanderborg Ladegaard for at modtage Forholdsordre i Anledning af det Sognene for indeværende Aar tildeelte Arbeide paa Hovedlandeveien imellem Skanderborg og Aarhuus.

Dette circulerer uden allermindste Ophold og derefter fra sidste Sted hertil indsendes med enhverts Paategning.

August 12.                  Veisporrene jævnet paa Skanderborg Landevei.

August 18.                  Oplæst en Placat paa Kirkestævne om Auction i Holme fra Cancellr: Lanng, Efterlysning:

Sgnefogderne ville efterlyse

  1. En Mandsperson hvis Navn ikke vides, men som formodes at være en tydsk Haandværkssvend, der d: 1ste dennes ankom til Lygten Kroe, og som er mistænkt for at have begaaet et Tyverie sammesteds. Han skal være meget høi af Vext, har brun Haar, brunagtig Ansigt, er temmelig bleg af Farve, og var iklædt en blaae Frakke, Vest og Buxer, hvide Strømper og Skoe, samt en grøn Kasket, som var skjæv til høire Side og havde en loden Hat.
  2. Reserven af Aarhuus Amts 52 Lægd, No 89 Poul Nielsen Herskind der atter er undvegen

dag_journal_side109

 

 

Dag-Journal – side 110

fra Aarhuus Kjøbstad. Han er omtrent 12 Aar Gl: middel af Vext efter sin Alder har lyse Haar, blaae Øine var iført en blaae Klædes Trøje, hvide Lærreds Beenklæder en rødstribet hvergarns Vest, hvide Uldstrømper og Træskoe, men intet paa Hovedet.

Sepemb: 10.               Circulaire af 16 f: M: fra Canc: Lanng, Efterlys

En omvandrende Person ved Navn Peder Lind Christensen der hører til den saakaldte Natmandsslægt er mistænkt for at have stjaalet en Kobberkjedel i Byrsted Bye under Aalborg Amt. Han skal være omtrent 20 Aar Gl:, liden men Undersætsig af Vext, bredskuldret og smalkjævet, spids Næse og brunt Haar, Da han solgte Kjedelen var han iført graae Buxer, en rødstribet Vest med mørke Ærmer, lodden Hue paa Hovedet, samt Træskoe paa Fødderne.

Denne Person ville Sognefogderne efterlyse, anholde og transportere hertil.

Septemb: 11.            Circulaire af 7de dennes fra Veibetj Johansen saalydende:

Sognefogderne tilsiges herved, at møde hos mig i min Boepæl paa Middelgade heri Byen førstkommende Løverdag d: 14de dennes, enten inden Kl: 9 Formiddag eller bestemt Kl: 2 Eftermiddag, for at modtage og derefter meddele Qvittering for en Grøfte-Model.

Septemb: 14.           Den foran beskrevne Grøfte- Model er modtaget.

dag_journal_side110