Side101 – 105

Dag-Journal – side 101

Myndlinger, maatte møde vedkommende Løverdag d: 29de d: M. Morgenen Kl: 8½ paa Herredernes Tingsted for at modtage disse og til den Ende at medbringe Renteseddelen.    Dags Dato bekjendtgjordt paa Kirkestævne.

Junii 24.               Foretaget Synsforretning som Taxationsmand med Hr Major og Branddirecteur Bech hos efterskrevne Beboere i Trandberg Sogn over deres Gaarde til indtegning i Brandforsikringen.

skema_side101

 

 

dag_journal_side101

 

Dag-Journal – side 102

skema_102

 

 

 

Junii 25.                      Sognets Veipligtige Beboere grøftet eller oprenset Veigrøfterne og forhøiet veien i Midten over Østerbye Mk.

Junii 26.            Synet 2de Steenkister i Tingskoven i Foreening med Friis af Ingerslev for Poul Jespersen.

Junii 27.            Grøftet og planeret Sognets Veistykke i Aarhuusgyden.

Junii 29.            Afhjæmlet Steenkisterne No 11 12 13 og 14 paa Tingstedet.

Junii 30.            Bekjendtgjordt for Smeden Christen Hansen i Sleth at hans til Amtet indgivne Ansøgning over et Smedehuuses Bygning, saalydende:

”At den af Christen Hansen i Sleth indgiv

dag_journal_side102

 

Dag-Journal – side 103

Ansøgning om at maatte opføre et Smedehuus indenfor den befalede Afstand fra andre Bygninger hvorover her Cancellieraaden under 24 dennes har afgivet Betænkning, efter de oplyste Omstændigheder ikke kan bevilges, tilmeldes tjenstligst Hr Cancellieraaden til Efterretning og Bekjendtgjørelse for vedkommende.

Aarhuus Stift Amtshuus d: 28de Junii 1833

Rosenørn

Til Hr Cancellieraad Lanng.

Dette haver Sognefogden at bekjendtgjøre den Paagjeldende.

Julii 3.              Circulaire af 1ste Dennes fra Cancellieraad Lanng, saalydende:

At Veisynet over Skanderborg Landevei er berammet til Onsdagen d: 10de Julii, og begynder ved Wibye Morgenen Kl: 6, tilkjendegives herved Sognefogderne med Paalæg at besørge Vejene uden mindste Mangel istandsatte inden formeldte Dag betimmelig efter de forhen foreskrevne Regler, hvorhos det maae iagttages at Gruusfyldningen ingenlunde maae udsættes til den sidste Dag førend Veisynet; thi indtræffende Regnveier paa den Dag kan forhindre Fyldningen.

Mangel af tilstrækkelig Gruusning paa Grund af indtræffende Regnveier bliver derfor ikke antaget men straffet med Mulct, saavel som de øvrige Mangler som maatte befindes. At Grøfterne ere forsvarligen oprensede efter Tour, og lovbefalet Vidde og Dybhed, samt de store Stene som endnu maatte ligge i samme bortskaffede, og Sidegrøfterne ud paa Marken tilbørligen oprensede, ligeledes ere iblandt de Ting, som nøje ville blive paaseede og bestraffede i Tilfælde

dag_journal_side103

Dag-Journal – side 104

af Forsømmelse. Samtlige Veipligtige maae tilsiges at møde ved deres Veiparter, de udeblivende vorde i Tilfælde af befundne Mangler tillige Mulcterede for Udeblivelsen.

Afsendt til Maarsleth d: 4de dennes.

Julii 1ste            Efterlysning fra Cancellieraad Lanng af 8de Junii,

Sognefogderne paa efternævnte Steder ville overalt i Deres Districter eftersøge et Fruentimmer ved Navn Kirsten Ørte fra Spettrup i Randers Amt, der er mistænkt for Tyverie.

Hun er 30 Aar Gl: har sortladen Haar, og et frisk Udseende, samt er meer end middel af Høide og Førelse. Senest hun er seet i Randers var hun iført sortstribet hvergarns Trøye, og Skiørt med korte Ærmer blaaetærnet Forklæde, og brunt Tørklæde med hvide Striber om Hovedet. Ifald denne Person træffes, anholdes og transporteres hun hertil.

Julii 3.              Indkaldelse fra Procurator og Politieassistent Nielsen til Forkyndelse for vedkommende, saalydende:

Beneficeret

Indkaldelse

Ifølge Rettens Kjendelse, i Sagen anlagt af Trandberg Kirkeværgere mod Gaardmand Jacob Sørensen, agter jeg Onsdagen d: 10de dennes, med Hr Landindspecteur Tørslev, aterg Kirkegaard og de dertil henhørende Cituationer, hvilket Kort jeg derefter agter at fremlægge i den ommeldte Sag der henstaaer ved Hads Ning Herreders Ret.

Forretninger begynder bemeldte Dags

dag_journal_side104

Dag-Journal – side 105

Nielsen.(L.S)

Julii 9.              Sognets Veipligtige Beboere oprenset Deres Veigrøfter paa Skanderborg Landevei.

Julii 10.            Veisyn paa Skanderborg Landevei af Hr Cancellieraad Lanng.

Julii 10.            Cituations-Korts Optagelse over Trandberg Kirkegaard med det omkring samme værende Fortoug af Landindspecteur Tørslew, og Procuratorerne Nielsen og Schmidt, hvortil Forvalter Wittusen ved sin Fuldmægtig Bygberg paa den Kongl: Kasses Vegne og Fæster Jacob Sørensen, samt Kirkeværgerne vare tilstæde.

Julii 15.            Givet Erklæring til Cancellieraad Lanng paa en af Christen Hansen i Sleth til Amtet indgivne Ansøgning om at faae Tilladelse til at det af ham opførte Smedehuus maae blive staaende uden at nedbrydes, da det er inden den befalede Afstand fra andre Bygninger, saalydende:

Da det af fornævnte Christen Hansen opførte Smedehuus er bygt paa et mere passende Sted end det i hans første Ansøgnings til Amtet Bestemmelsessted, og Overeensstemmende med hans nu under 8de d: M: atter indgivne Ansøgning og hans nærmeste Naboe Mikkel Nielsen nu uden Vægring har samtykt deri; saa skjønner jeg ikke at dets Beliggenhed paa det Sted kan være

dag_journal_side105