Side 01 – 05

Sognefoged Jans Andersen. Født 1794 – død 1865 Dag-Journal fra han startede som sognefoged i 1831.

Denne protokol omfatter hans sognefogedtid frem til 1833.

LÆS om Jens Andersens liv og levned

Jens Andersen har med stor onhu beskrevet hvad der er sket i sognet i perioden fra 1831 til 1833.

————————————————

Dag-Journal – forside

Dag Journal over dels modtagne Ordrer, dels Cirkularier og andre Bestemmelser og Bekjendtgjörelser  fra   Øvrigheden samt forrettet Arbejdeil Snekastning og Veiarbejde for : Tranberg Sogn begÿndt den 29.d Januarii 1831 af Jens Andersen.

dag_journal_side001

Dag-Journal – side 2 (første side)

Januari 29.           Ifølge Brev fra Cancelieraad Lanng af 22 dennes, mødte paa Hads & Ning Herreds Tingsted i Aarhuus, og aflagde Eed som Sognefoged og Stævningsmand for Trandberg Sogn, og modtog Bestalling.
Februari 3 die             Eftersaae Landevejen i Anledning af Sneefogh, og befandt at den var forsvarlig passabel paa et Sted nær, som blev afhjulpen med en Arbejder under mit Tilsyn.
Februari 5 te              23  Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som faldt den 4 de , og om Natten fygede i
Dynger fra 1 til 3 Qvarteers Tykkelse og arbejdede fra Morgen Kl. 8 til Aften.
Februari 6te               32 Arbejdere paa Landevejen i ovennævnte Anledning fra Morgen Kl.7½ og til Aften,
og Sognets Vejpart med Sneekastning er nu forsvarlig fremkommelig.
Februari 8 de           Formedelst Sneefogh den 7 de dennes kastede 15 ten Arbejdere Snee paa Landevejen, fra
Morgen Kl. 8 til Aften. Fra ½ til 1 Alens Dybde.
Februari 9 de            37 Arbejdere paa Landevejen i ovenmeldte Anledning, fra Morgen Kl. 7½ til 3 om
Eftermiddagen, og Vejen er nu forsvarlig passabel.
Bekjendtg: En Resolution fra Skoledirectionen, for Hans Broholdt, see Pag:81 1832.
Februari 11 te
Ifølge Rettens Udmeldelse, og Ordre fra Major og Branddirecteur Beck i Aarhuus
foretages en Overtaxations-Forretning over Soelberg Kroe til Indtagning i
  Brandforsikringen i Foreening med Niels Larsen og Peder Hveisel af Wibye, og Hans
  Pedersen Baatrup.
Februari 13 de
  En Placat bekjendtgjordt paa Kirkestævne fra Birkedommer Rasmusen i Aarhuus, om
  Skovauction.
Februari 17 de
Taxations-Forretning over Poul Thomasens Enkes og Jens Pedersens Gaarde i
  Østerbye, og Omtaxation over min egen Gaard til indtagning i Brandforsikringen, af
  Major og Branddirecteur Beck.
Februari 21 de
Circulaire Efterlysning; Søren Pedersen Wilsted i Aalborg Amt: Signalement: 19 Aar
  Gl: middel af Højde, noget bredskuldret, har mørk Haar, blaae Øjne, og frisk
  Ansigtsfarve, taler Dansk og Tydsk, hans venstre Skuldre er lavere end den højre. Med
  Krudt er han indbrændt paa ene Haandled S:P:S: paa Armen et Skib og et
  Anker, og paa Brystet et Kors. Han var iklædt hvide Uldstrømper, mørkeblaae Klædes
  kort Trøje med runde hvide Metalknapper, mørkeblaae Vadmels Beenklæder, sort nye
  Uldhat og Træskoer.

dag_journal_side002

 

Dag-Journal – side 3

Februari 24.          Taxations-Forretning over Knud Sørensens Ove Mikkelsens og Ove Mortensens
Gaarde i Jegstrup, til indtagning i Brandforsikringen af Major og Branddirecteur Beck
i Aarhuus.
Februari 26.           18 Arbejdere paa Landevejen for at kaste Snee som var falden d: 25 de og om Natten
samlet sig i smaae Ræwler, fra 1 til 3 Qvarteers Dybde.
Marti 1 ste           Crculaire fra Cancelieraad Lanng, og Ordre at give Indberetning, saafremt der er
kastet Snee efter følgende Schema, saaledes:
Indberetning
Sognet. Vejstykket. Sneet og blæest. Opkastet og Naar Hvorledes.
Marti 2 den 17           Arbejdere kastet Snee paa Landevejen som var falden Dagen i forvejen og
sammenblæst om Natten i smaae Dynger, nu fremkommelig – givet Indberetning.
Marti 4 de               33 Arbejdere paa Landevejen for at kaste Snee, som var falden den 2 den og 3 die , fra ½ til
1 Alens Dybde, samt kastet Vandrender fra Vejsporrene og til Grøfterne, saa Vejen er
forsvarlig passabel. Givet Indberetning.
Marti 7 de              Befaret Landevejen og ordret 2 Arbejdere til at aflede Vandet og rydde op efter
Sneekasterne formedelst Tøevejer.
Marti 11 te            Snee hele Dagen, men formedelst Blæst kunde ikke kastes.
Marti12 te              Ligesaa; 3 Arbejdere paa Landevejen for at afhjælpe de værste Mangler.
Marti 13 de            Ligesaa; ualmindelig Snee og Blæst om Formiddagen; om Eftermiddagen befaret
Landevejen og befandt en stor Mængde Snee var sammenblæst i Dynger, og i denne
Anledning beordret heele Sognets Beboere til Sneekastning den følgende Dag.
do:            En Placat Bekjendtgjort paa Kirkestævne fra Cancelieraad Lanng, om Auction efter
Aftægtsmand Søren Mikkelsen i Holme.
Marti 14.             37 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som var nedfaldet og sammenblæst den
11 te , 12 te og 13 de , fra 3 Qvarteer til 1½ Alens Dybde.
Marti 15 de            14 Arbejdere paa Landevejen i ovenbeskrevne Øjemed; og Sognets Vejstykke er nu
forsvarlig passabel. Herpaa givet Indberetning.

dag_journal_side003

Dag-Journal – side 4

Marti 16 de            Ifølge Ordre fra 1 ste Esquadron af hans Kongl: Højhed Prinds Frd Ferdinants Regiment
lette Dragoner, leverede Høefouragen til Moesgaard.
do:              4 Arbejdere paa Landevejen formedelst Sneefogh, for at afhjælpe de værste Mangler.
Marti 18 de           16 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee, som var sammenfyget Dagen i forvejen;
og samme Dag til Aarhuus med Fourage, Haure og Halm, ifølge Ordre af 9 de dennes
fra Scheffen for 1 ste Esquadron.
Marti 19 de          32 Arbejdere paa Landevejen at kaste Snee som ikke kunde fuldendes i Gaar. Sognets
Vejpart er nu forsvarlig opkastet, og kastet Vandrender hist og her hvor behøvedes til
Grøfterne, og opkastet ved Broerne. – givet Indberetning.
Marti 20.          Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancelieraad om Auction paa Røjgaard
den 28 de dennes.
Marti 23.           2 Arbejdere paa Landevejen at aflede Vandet og eftersee Steenkisterne og oprense ved
samme hvor behøvedes.
 
do:           Circulaire fra Cancelieraad Lanng, at bekjendtgjøre for Beboerne i Sognet, at ved
Anmeldelse af Aftægtsfolks Dødsfalde, maae medbringes deres Opholds-Contragt,
samt Afkald fra de Afdødes Arvinger hvor saadant haves.
Marti 28.         Ifølge Ordre af 26 dennes fra Vejopsynsfører Rønenberg 6 Vogne kjørt Gruus paa den
nye Chaussee ved Skanderborg Ladegaarde, og 5 Mand til at møde i Gruusgraven paa
Gram Mark.
April 4 de          Bekjendtgjordt en Placat fra Birkedommer Rasmusen om Auction hos Skovrider
Astrups Enke.
April 11.          Ifølge Circulaire fra Canceliraad Lanng af 7 de dennes er Sognets Vejstykker paa
Horsens Landevejen Grøftet og Planeret, og Gruus paakjørt hvor det behøvedes.
April 12.          Grøftet og Planeret Sognets Vejstykker paa Skanderborg Landevej, og ligesaa paakjørt
Gruus hvor det var fornødent.
April 17.          Bekjendtgjordt en Placat fra Canceliraad Lanng om Auction over Clemen Jensens
Gaard i Wibye.
do:                    Ligeledes bekjendtgjordt paa Kirkestævne følgende af Amtet beskikket til
Brandfogeder af 5 te dennes
Nemlig:
Gaardmand Jens Mikkelsen af Østerbye til Brandfoged for bemeldte Østerbye og
Jegstrup Byer i Trandberg Sogn.

dag_journal_side004

Dag-Journal – side 5

Gaardmand Christen Nielsen i Gunnestrup til Brandfoged for bemeldte Gunnestrup og
Bjødstrup Byer i samme Sogn.
April 18.                 Circulaire fra Amtsforvalteren, at Selvejernes Skattebøgger skal indleveres i Amtstuen
den 21 de og 23 de            dennes, og at Skatterne skal betales den 19 de Maji, betalingsdagene for
Restantsedragerne som ikke betale den bestemte Dag, skal betale hver Torsdag og
Fredag. Hartkorns adskillelse skeer sidste Fredag og Løverdag i hver Qvartal.
do             Circulaire fra Canceliraad Lanng, at anholde Løsgjængere, saavelsom enhver Rejsende
der ikke er forsynet med behørig Pas; samt yttrer det Ønske, at ethvert Sogn for sig
”især Dem som grændser til Landevejene” vilde anskaffe sig duelige Stodderkonger,
om burde tildeles en passende Løn.
April 20.          Circulaire fra Canceliraad Lanng saa lydende:
Det Kongl: Rentekammer har under 26 f:M: tilskrevet Amtet saaledes:
”For den ordinaire Fourage som af Aarhuus Amt er udskreven og leveret for Aaret fra
26 Oct: 1830 til 26 Oct: 1831, kan vedkommende Landmænd ifølge Forord: af 28 Juli
1784, og paa Grund af de derom indhentede Efterretninger tilstaaes dem 1 ma 81 S ??
  Tdr Haure, 3 ma 80 S ?? pr Læs Høe a 32 ? og 2 ma ?? pr Læs Halm a 24 ?. Og da den
  deraf formodentlig allerede efterbemeldte Forordnings tilhold med Liquidation i
  katterne er godtgjordt, den med Forord: § 3 bestemte Betaling, som af den Kongl:
  asse affordres, nemlig: 8 S Sølv, eller: 86½ ?? pr Tdr Haure, 1 ma 64 S. Sølv, eller 1 ma
  9 S ?? pr Læs Høe og 64 S Sølv eller: 66 S ?? pr Læs Halm, saa kunne dem endnu
  ilkomme 90½ S ?? pr Tdr Haure, 2 ma 11 S ?? pr Læs Høe og 1 ma 30 S ?? pr Læs Halm.
Kammeret har derfor idag beordret Landvæsenscommissair og Amtsforvalter Bierg for
  en Fourage som efter de bedte Requisitioner af bemeldte Amt er leveret imod
  vittering at godtgjøre vedkommende

dag_journal_side005