Side 36 – 40

Dag-Journal – side 36

( Febr: 22 Circulaire af 21 fra Cancellieraad Lanng saalydende: Da nærværende Aarstid især gjøre det beqvemt for de Vejpligtige at tilkjøre Gruus paa deres Vejparter, saa beordres Sognefogderne til at tilsige de Vedkommende til fra næstkommende Onsdag den 29 dennes at paakjøre paa deres Vejparter paa Horsens Landevej saamegen Gruus som Vejbetjenten og Sognefogderne finde fornødent efter Vejstykkernes Beskaffenhed, og dermedat fortsætte fra bemeldte Dag saavidt fornødent. Da de Vejpligtige ville ved dette Arbejde bedre kunne holde deres Vejparter istand end ellers, ventes at  enhver ville destomere efterkomme denne Ordre, men i Udeblivelses Tilfælde eller For-)
Side 36
sømmelse ville Mulcter finde Sted. Herom haver Sognefogderne ved Slutningen eller midt i næstkommende Uge den 7 de Marti, at give Indberetning.
 Feb r 29:               Sognets samtlige Vejpligtige Beboere kjørt Gruus paa deres Vejstykker paa Horsens Landevej.
 
Marti 1 ste :           Circulaire fra Cancellieraad Lanng af 15 f:M: Efterlysning:  Følgende Landkræmmere af Sønder Nessum Sogn Ringkjøbing Amt, nemlig:
1. Mads Christian Lauritssen, middel af Størrelse med stærk Legemsbygning og blunde Haar, omtrent 24 Aar Gammel.
2. Jeppe Lauritssen, af samme Størrelse, og lyst Haar, 26 Aar Gammel.
3. Anders Jensen, ligesaa af samme Alder, og
4. Peder Jensen, Sveidal, temmelig høj og med blunde Haar 25 Aar Gammel.  Vilde Sognefogderne efterlyse og om de antræffes lade dem anholde og hertil trasportere.
Marti 1 ste :                Circulaire af 22 de f:M: fra Cancellieraad Lanng saalydende:  Uagtet jeg har ladet bekjendtgjøre at Vedkommende, som anmelde indtrufne Dødsfald, skulde naar den Afdøde har nydt Ophold da medbringe Opholdscontracten – efterkommes dette dog sieldent. Sognefogderne have nu at gjentage ovennævnte Ordre, ved at bekjendtgjøre ved 3 de Kirkestævner efter hinanden foranstaaende, med Tillæg: at den som for Fremtiden endnu maatte forsømme at medbringe Aftægtscontract, kan ikke vente at erholde nogen Tilstaaelsesseddel til Jordpaakastelse forinden han bringer Aftægtscontracten
Da flere af Vurderingsmændene i Stervboer forsømme at anføre under Forretningerne, at disse ere holdte efter deres bedste Skjønsomhed, saa sand  hjelpe os Gud og hans hellige Ord! uagtet dette udtrykkelig er dem betydet, saa indskjerpes denne Ordre til nøjagtigere Efterlevelse.. Bekjendtgjordt 3 de paa hinanden følgende Søndage ved Kirkestævne.

dag_journal_side036

 

Dag-Journal – side 37

Marti 3 die                Circulaire fra Kammerraad og Amtsforvalter Bierg af f: M: saalydende: Den hermed følgende Indbydelse er mig tilsendt fra J:T: H r Conferentsraad Collin med Anmodning, at udsende den i dette Amtstue District. Ved saalunde at opfylde dette, ville Sognefogderne i Ningherredt, lade Indbydelsen circulere  i nedenstaaende Tour, forsynet med enhvers Paategning, og fra sidste Sted mig  tilstillet, det snareste mueligt.
Denne for Landmanden saa velgjørende Indretning forventer jeg at Sognefogderne ville bekjendtgjøre, enhver for sit Fogderie, og især for de største Gaardejere, Møllere og andre samt om der i Sognet gives Hestehandlere da især for disse, og opmuntre alle til Bidrag til denne gode Sags Fremme.
Ankom d: 3 die Marti og Bekjendtgjordt ved Kirkestævne den 4 de og samme Dag afsendt til Maarsleth, samt medfølgende Indbydelsesplan.
Marti 11 te                   Legestue hos Knud Søren i Jegstrup, med Tilladelse.
Marti 18 de                 Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Forvalter Wittusen, om Aucti paa Moesgaard med Faunebrænde og Udluftning den 23 de dennes.
Marti 20                    . Circulaire fra Kammerraad og Amtsforvalter Bierg af 19 de dennes saalydende:
Efter Hr Oberstleutenant Rosenbergs Skrivelse af 19 dennes, beordres efternævnte Sognefogder at møde Mandagen den 26 dennes om Formiddagen Kl 10 slet, ved Skanderborg Nørre Port, for at modtage Forholdsordre om Steenkjørsellerne paa Hovedlandevejen. Dette circulerer i anført Tour, og fra
Marti 25.                      Circulaire af 24 dennes, fra Vejbetjente Johansen, saalydende: Førstkommende Torsdag den 29 dennes, vil Horsens Landevej blive synet, Sognefogderne ville derfor møde samme Dags Formiddag Kl 8½ paa Sognets Vejstykke nærmest Aarhuus for at paavise Vejen.
Marti 27.                     Circulaire af 24 dennes fra Cancellieraad Lanng. – Efterlysning: saalydende: Sognefogderne paa efternævnte Steder paalægges

dag_journal_side037

Dag-Journal – side 38

at efterlyse følgende Personer, nemlig:
1. Skanderborg Amts 34 Lægd N o 41. Søren Christensen Overbye Skole, der er bortrømt af sin Lære hos Reebslagermester Hylling i Horsens, uden at hans Opholdsted seenere har været at opdage.
2. Anders Andersen, der har opholdt sig i Weilbye og efter Anmeldelse skal have gjordt sig skyldig i Tyverie og Indbrud, og bortgaaet uden at hans Opholdsted vides. Førstnævnte er 20 Aar Gl: Sidstnævnte formeentlig omtrent 40 Aar, middel af Vext, har sorte Haar og er temmelig feed i  Ansigtet, derhos er han som oftest endeel underlig og fjantet i sin Tale og Adfærd, samt i Antræffelses Tilfælde da anholde og hertil under Bevogtning indbragt.
Marti 31                        . Circulare af 28 de dennes fra Kammeraad og Amtsforvalter Bierg, Hovedsetningernes Indhold, saalydende
1. Sognets Selvejere skal indlevere deres Skattebøgger i Amtstuen den 6 te og
7de April, og Skatten betales den 14 de May Formiddag Kl; 11, omtrentlig 4 rd
56β ? per Td r Hartkorn, og 10β ? af hver forsikret 100 rd i Brandpenge.
2. Skatterestantser modtages ikke om Løverdagene men samme modtages hver Torsdag og Fredag.
3. Den sidste Fredag og Løverdag i hvert Qvartal foretages Hartkorns  Adskjellelse, naar Rentekammerbevilling, Tinglæste Skjøder, og  Skattebøgger medbringes.
4. Den med Forord: 5 Dec: 1792 befalede Oplags Fourage, der er per Td r Hartkorn 1 Skp 1¾ Fk Havre, 45 Pund Hør, og 22 Pund Halm, paalægges Beboerne at holde i Berredskab til Aflevering i tilstundende Juni Maaned.
Bekjendtgjordt Beboerne ved Kirkestævne Søndagen den 1 ste April.
April 3 die                    Ordre fra H r Cancellieraad Lang, at meddele ham Erklæring paa en fra RasmusRasmussen i Gunnestrup til Amtet indgivne Besværing over at være paalagt af  Sognefogden at føre Tilsyn ved Vejarbejdet, saavelsom ogsaa med Tilsigelser m:m: saalydende:

dag_journal_side038

 

 

 

 Dag-Journal – side 39

Jeg Gaardfæster Rasmus Rasmussen Gunnestrup Bye Trandberg Sogn i  Aarhuus Amt, blev i forrige Aar 1831, formedelst med en af de højst skyldende i Hartkorn ansat som Biehjelpe ved Vejarbejde samt Tilsigelse til sammeForretning uden nogen Godtgjørelse eller Frihed derfor; men da vi henhøre under Moesgaard Gods, og Godsejeren selv er største Lodsejer, saa haaber jeg at De frikjender mig for denne Forretning, men kan sligt ikke skee formedelst at Godsejeren er uden for Sognet og ingen Godtgjørelse derfor kan faaes eller Frihed, saa beder jeg Deres Højværdighed at De ville Tilkjendegive mig om eg ogsaa er forpligtet efter Sognefogdens Ordre, at møde ved ethver paakommende Vejarbejde, saavelsom ogsaa med Tilsigelser, eller allene ved Synsforretninger. Min herpaa givne Erklæring lyder saaledes:
Til Oplysning i det af Gaardfæster Rasmus Rasmusen i Gunnestrup til Amtet under 16 Feb r d:A: indstillede Forespørgsel, tillader jeg mig ifølge Dere  Velbaarenheds mig affordrende Erklæring at bemærke: Hovedgaarden Moesgaard under hvilken de fleeste Sognebeboere her ere Fæstere, ligger næsten en Miil herfra og hører under Maarsleth Sogn, er,unægtelig som Godsejer største Lodsejer; men da Omgangscirculaire efter Forord: 13 Dec: 1793 § 71, forrige Aar paalagde en Mand udnævnt af selve Sognets største Lodsejere, til i Foreening med Sognefogden at have Opsyn ved det almindelige Vejarbejde, saa blev beskrevne Rasmus Rasmussen som en af de største Hartkornsbrugere i Sognet af mig anmodet om at paatage sig dette  Tilsyn hvilket han billigede, og hidtil har heller ikke nogen Vægring eller Modsigelse fundet Sted, før hvad jeg nu havde erfare, hvilket mueligt kan være Set villigt Opfund af den der har skrevet for ham. At jeg har paalagt ham det som Pligt nogensinde at ordre eller tilsige som Budfoged, erklærer jeg som aabenbar Usandhed, og finder mig derved fornærmet for en saa løgnagtig Opdigtelse.
Ærbødigst:

dag_journal_side039

 

Dag-Journal – side 40

At han ingen Frihed eller Godtgjørelse faaer for sit Tilsyn, finder jeg ikke heller billigt frem for lignende i andre Sogne; thi for det meeste forretter hanselv sit eget Arbejde først, og følgelig forsømmes ikke meget derved for ham.
April 3 die                       Planeret Sognets Vejstykker i Aarhuusgyden.
April 4 de                        Sognets samtlige Vejpligtige Beboere, planneret deres Vejparter paa Skanderborg Landevej, og er nu gjordt forsvarlig passabel.
April 8                         Bekjendtgjordt en Placat paa Kirkestævne fra Cancellieraad Lanng om Auction Astrup Degnebolig den 16 de dennes.
April 9 de                      Circulare af 6 te dennes fra Cancellieraad Lanng saalydende:
Da det nu kan antages at Vejgrøfterne i næste eller paafølgende Uge ville blive  saa tørre at disse tilligemed Afledningsgrøfterne, kunne opkastes og renses, sa beordres herved Sognefogderne at tilsige samtlige Vejpligtige til at besørge dette Arbejde gjordt efter forhen givne Forskrifter, hvoriblandt at Grøfterne pa  Skanderborg Landevej fuldkommen skal holde en Bredde for oven af 2 Alen,og Grøfterne paa Horsens Landevej fuldkommen 1½ Al: Dybde bestemmesefter Grunden, og saaledes at Vandet kan have frit Afløb, samt at Grøfternemaae have tilbørlig Skraaning til Marksiden, og at intet af Vejkanten borttageshvilket alt Sognefogderne selv maae paasee nøjagtig vorder efterkommet, og som endvidere vil blive undersøgt ved afholdende Vejsyn. Ligeledes ogforsaavidt saadant ikke allerede er skeet, paalægges det Sognefogderne først inæste Uge at foranstalte at Vejsporrene paa Sognets Vejstykker, alle bliver tilbørlig og godt jævnet, ligesom ogsaa for Fremtiden nøje paasee at dette Arbejde med Vejsporrenes jævning, bliver forrettet 1 Dag Ugentlig neml: hver  Torsdag, og ønskedes at dette Arbejde blev udført af de Vejpligtige med dertil anskaffede River som meget lettere og bedre jævner Vejen end en Skovl.
April 12                    En Indsidder i Aarhuusgyden at oprense Vejgrøft og plannere.

dag_journal_side040